ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนศรีบุณยานนท์

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ผู้รายงาน นายวรพันธ์ โรจนรัต

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีการศึกษา 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนศรีบุณยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยใช้รูปแบบประเมินแบบจำลองซิป (CIPP Model) โดยประเมินในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยครู และนักเรียนใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Simpling) ผู้ปกครองนักเรียนคัดเลือกโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Simpling) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการกำหนดขนาดตัวอย่างจากตารางกลุ่มตัวย่างเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 529 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน ครู จำนวน 161 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 175 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 175 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่แบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการโครงการ การพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนศรีบุณยานนท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า

1. ด้านบริบท (Context) พบว่า ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นในภาพรวมมีการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะ มีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตร มีการบริการน้ำดื่มที่มีความสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐาน ปลอดภัยและมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของบุคลากร และมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานอาคารเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความเหมาะสมกับ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นในภาพรวมมีการพัฒนาด้านปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานอาคารสถานที่ มีการจัดทำคู่มือและเอกสารที่เป็นแนวทางในการดำเนินงาน/โครงการแจกให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินโครงการ และมีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อต่างๆที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

3. ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะ มีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารงานและกำหนดภารกิจการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม และมีการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมหรือเป็นหมู่คณะให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงการ เป้าหมายและการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการและมีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการต่อไป

4. ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนา ในภาพรวมมีการพัฒนาด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด

4.1 ด้านผลการดำเนินงาน ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พบว่ามีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และห้องปฏิบัติการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน วัสดุและสื่ออุปกรณ์ ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีจำนวนเพียงพอกับครูผู้สอนและนักเรียนและอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย สามารถปฏิบัติการด้านการเรียน การสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.2 ด้านผลกระทบ พบว่า ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ครูมีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพยาบาล ในการให้บริการได้อย่างเหมาะสมและครูมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากสนามกีฬา ลานเอนกประสงค์ มีความสะอาด เรียบร้อย สามารถให้บริการแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม โรงอาหาร หอประชุม มีความสะอาด เรียบร้อย ห้องเรียนธรรมชาติ สวนหย่อม มีความสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัยมีบรรยากาศเหมาะสมกับการดำเนินการด้าน การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

4.2.1 ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโครงงาน “น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนนทบุรี นักเรียนได้ส่งผลงานคลิปวีดีโอเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4.2.2 ด้านครู และบุคลากร ได้แก่ ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนสะเต็มดีเด่นระดับประเทศ ในการประกวดโครงงาน “เครื่องบีบอัดขวดระบบไฮโดรลิกจากน้ำ” บูรณาการเกี่ยวกับการลดปริมาตรของขวดพลาสติกในโรงเรียน

4.2.3 ด้านโรงเรียน โรงเรียนได้จัดทำกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ในสถานศึกษา และได้คัดเลือก ให้เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมประกวดกับอีก 12 โรงเรียนในระดับประเทศ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเทศบาลนครนนทบุรี โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ สถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น โดยกระทรวงแรงงาน

ข้อเสนอแนะ

1. โรงเรียนควรจัดทำ โครงการการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

2. โรงเรียนควรมีการทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในโรงเรียนให้เห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อม และเห็นประโยชน์ของการร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ อย่างสม่ำเสมอ

3. โครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงสื่อทัศนูปกรณ์ต่างๆ โดยต้องใช้งบประมาณเป็นอย่างมาก ปัจจัยเหล่านี้ต้องขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง ในการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ

...........................................................................................................................................................

โพสต์โดย dabito : [13 พ.ย. 2562 เวลา 09:03 น.]
อ่าน [2107] ไอพี : 182.52.50.124
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,232 ครั้ง
วิจัยเผย เฟซบุ๊กทำให้คนมีความอิจฉามากขึ้น
วิจัยเผย เฟซบุ๊กทำให้คนมีความอิจฉามากขึ้น

เปิดอ่าน 17,153 ครั้ง
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation

เปิดอ่าน 8,749 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากนิทานเรื่องมดน้อย ของลุงตู่ ต่อการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เสียงสะท้อนจากนิทานเรื่องมดน้อย ของลุงตู่ ต่อการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 7,173 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 23,568 ครั้ง
ทาน "ถั่วงอก" แล้วส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร
ทาน "ถั่วงอก" แล้วส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร

เปิดอ่าน 16,186 ครั้ง
โคขุน..."ไทยแบล็ค" ลูกผสมพันธุ์ใหม่ให้เนื้อมาก
โคขุน..."ไทยแบล็ค" ลูกผสมพันธุ์ใหม่ให้เนื้อมาก

เปิดอ่าน 2,541 ครั้ง
ยางอินเดีย ต้นไม้ปลูกในร่ม ดูแลง่าย ช่วยฟอกอากาศ
ยางอินเดีย ต้นไม้ปลูกในร่ม ดูแลง่าย ช่วยฟอกอากาศ

เปิดอ่าน 16,053 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 19,692 ครั้ง
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่

เปิดอ่าน 24,088 ครั้ง
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา

เปิดอ่าน 59,142 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 63,619 ครั้ง
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์

เปิดอ่าน 9,768 ครั้ง
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009

เปิดอ่าน 7,053 ครั้ง
ภัยร้ายรายวัน : อีเมลลวง !
ภัยร้ายรายวัน : อีเมลลวง !

เปิดอ่าน 10,982 ครั้ง
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 31,988 ครั้ง
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท

เปิดอ่าน 60,077 ครั้ง
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย

เปิดอ่าน 59,980 ครั้ง
ขั้นตอนวิธีการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขั้นตอนวิธีการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เปิดอ่าน 10,573 ครั้ง
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ

เปิดอ่าน 19,574 ครั้ง
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ