ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียน

บ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้รายงาน นายวิทยา ไชยยาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

การรายงานโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้าน

สันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ จำนวน 173 คน ประกอบด้วย นักเรียน คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคคลอื่น กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 134 คน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 24 คน เพราะสามารถอ่านข้อคำถามในแบบสอบถาม (อ่านคล่อง) และตอบแบบสอบถามได้ (เขียนคล่อง) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู จำนวน 7 คน คณะครูและบุคลากร จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 54 คน และบุคคลอื่น จำนวน 40 คน โดยได้รายงานการพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งจำแนกเป็น 5 งาน คือ งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา, งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม, งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา, งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานสัมพันธ์ชุมชน ใช้ทฤษฎีระบบ (System Theory) และวงจรคุณภาพ (PDCA) มาเป็นแนวทางในการรายงาน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ มี 2 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 เป็นแบบรายงานการดำเนินโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการรายงาน สรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้าน

สันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในแต่ละงานสรุปได้ดังนี้

1.1 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนา พบว่ายังมีปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลายด้าน จึงได้จัดทำโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาซึ่งได้ดำเนินการทั้งสิ้น 13 กิจกรรม คือ การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการจ้างครูและพัฒนาการศึกษา, การขอสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, การขอสนับสนุนภาชนะสำหรับรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน, การขอสนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียน, การขอสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การขอสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน, การขอสนับสนุนหินคลุกเพื่อปรับพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน, การขอสนับสนุนวิทยากรท้องถิ่นและจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน, การขอสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ และงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, การขอสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ ในการพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน, การของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด, การขอสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ-อุปกรณ์ ของรางวัลเพื่อจัดกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันปิดภาคเรียน เป็นต้น, และการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างรั้วโรงเรียนและพัฒนาการศึกษา ส่งผลให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน ต่อนักเรียน ต่อบุคลากร และต่อชุมชน

ทำให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพในสถานศึกษามากขึ้น

1.2 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนา พบว่ายังมีปัญหาและความต้องการในการพัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมหลายด้าน จึงได้พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ดำเนินการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศเหนือของโรงเรียนทดแทนรั้วเดิมที่ทรุดโทรมและอาจเกิดอันตรายกับผู้เรียน โดยใช้งบประมาณที่ได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคี, กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน และอาคารอเนก ประสงค์ โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด, กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สระน้ำหลังโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว, กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว และหินคลุกจากบริษัท ลานนา ดาตา กรุ๊ป จำกัด และกิจกรรมขอสนับสนุนเครื่องพ่นหมอกควันจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ส่งผลให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน ต่อนักเรียน ต่อบุคลากร และต่อชุมชน โดยทำให้เกิดการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

1.3 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนา พบว่ายังมีปัญหาและความต้องการในการพัฒนางานแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาหลายด้าน จึงได้ดำเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาภายใต้โครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ดำเนินการทั้งสิ้น 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์และงบประมาณจากคุณศตวรรษ อำนวยเรืองศรี และคณะ, กิจกรรมการสร้างสวนเกษตรพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้วและงบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา, กิจกรรมการพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์จากชมรมศิษย์เก่ายุพราชรุ่น 18,20, กิจกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จากมูลนิธิหลวงพ่อปาน พระมหาวิระ ถาวโร ร่วมด้วยศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฯ , กิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพ โดยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด, กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยระบบ DLTV โดยงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด และกิจกรรมการติดตั้งระบบ Internet ความเร็วสูงเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยงบประมาณจากหน่วยงาน

ต้นสังกัด ส่งผลให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน ต่อนักเรียน ต่อบุคลากร และต่อชุมชน โดยทำให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป

1.4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและบริบทของโรงเรียน พบว่า ยังมีปัญหาและความต้องการในการพัฒนางานระบบดูแลช่วยนักเรียนหลายด้าน จึงได้ดำเนินการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้โครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ดำเนินการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล, กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน, กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา, กิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหา และการส่งต่อภายในและภายนอก ส่งผลให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน ต่อนักเรียน ต่อบุคลากร และต่อชุมชน ในการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถส่งเสริมและแก้ปัญหาที่เกิดกับนักเรียนได้ตรงกับความต้องการและตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

1.5 งานสัมพันธ์ชุมชน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนา พบว่ายังมีปัญหาและความต้องการในการพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชนหลายประเด็น จึงได้ดำเนินการพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชนภายใต้โครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ดำเนินการทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชนในเขตพื้นที่บริการ, กิจกรรมประสานงานกับองค์กรต่างๆ ในการให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียนและชุมชน, กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร วัสดุ-อุปกรณ์ สถานที่แก่ชุมชน หน่วยงานต่างๆ , กิจกรรมการร่วมมือกับชุมชนในสืบสาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนวันสำคัญต่างๆ , กิจกรรมการร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมการร่วมงานบุญงานกุศล งานอวมงคลในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน ต่อนักเรียน ต่อบุคลากร และต่อชุมชน จนสามารถดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนดังกล่าวที่ว่า “ชุมชนช่วยเรา เราช่วยชุมชน”

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สรุปได้ดังนี้

2.1 ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.47 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

2.2 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทั้ง 5 งาน พบว่า มี 3 งานที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.51 คือ งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และงานสัมพันธ์ชุมชน แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจทั้ง 3 งานมากที่สุด

2.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจมากที่สุด เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย คือ กลุ่มตัวอย่างกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และประชากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชากรผู้ปกครองนักเรียน ประชากรบุคลากรอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.51 ส่วนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสถานภาพที่มีความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในภาพรวม คือ กลุ่มตัวอย่างนักเรียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.32

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

1.1 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา: โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่มั่นคง ถาวรสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

1.2 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม: โรงเรียนควรพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกจุด เพื่อสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่ดีมากยิ่งขึ้น และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนด้วย

1.3 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา:

1.3.1) โรงเรียนควรจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้หลากหลายมากขึ้น เช่น

มีแหล่งเรียนรู้ที่สะท้อนภูมิปัญญาของท้องถิ่น เป็นต้น

1.3.2) โรงเรียนควรจัดระบบการใช้แหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และยั่งยืน

1.4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน: โรงเรียนควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง จนเกิดผลดีต่อนักเรียน

1.5 งานสัมพันธ์ชุมชน: โรงเรียนดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชนได้ดีในระดับหนึ่ง ควรพัฒนาในด้านรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ที่หลากหลาย สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้กับกลุ่มคนได้หลายๆ กลุ่ม ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินโครงการการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เฉพาะในด้านการบริหารงานทั่วไป ดังนี้จึงควรศึกษาและรายงานให้ครอบคลุมกับงานทุกฝ่าย

2.2 ควรศึกษาและกำหนดเป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ ที่มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจน จนสามารถเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นๆ นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและการบริหารโรงเรียนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย เอก : [25 พ.ย. 2562 เวลา 14:11 น.]
อ่าน [1962] ไอพี : 118.174.90.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,914 ครั้ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 20,557 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 11,484 ครั้ง
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้

เปิดอ่าน 9,939 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง

เปิดอ่าน 9,006 ครั้ง
เที่ยวมหกรรมนวดนานาชาติ ในงานแฟร์สุขภาพ
เที่ยวมหกรรมนวดนานาชาติ ในงานแฟร์สุขภาพ

เปิดอ่าน 13,076 ครั้ง
เตือนน้ำมังคุด ไม่ได้ช่วยรักษาโรค
เตือนน้ำมังคุด ไม่ได้ช่วยรักษาโรค

เปิดอ่าน 18,714 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ของ ¶
ประวัติศาสตร์ของ ¶

เปิดอ่าน 11,660 ครั้ง
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์

เปิดอ่าน 6,673 ครั้ง
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย

เปิดอ่าน 16,864 ครั้ง
ปลูกว่านเสริมชะตา
ปลูกว่านเสริมชะตา

เปิดอ่าน 45,806 ครั้ง
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน

เปิดอ่าน 10,558 ครั้ง
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!

เปิดอ่าน 299,382 ครั้ง
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word

เปิดอ่าน 21,690 ครั้ง
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ "Google" แบน ใครลงแล้วต้องแฟลชโอเอสใหม่เท่านั้น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ "Google" แบน ใครลงแล้วต้องแฟลชโอเอสใหม่เท่านั้น

เปิดอ่าน 14,396 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,514 ครั้ง
17 วิธี Refresh สุขภาพแบบฮอต ฮอต
17 วิธี Refresh สุขภาพแบบฮอต ฮอต

เปิดอ่าน 10,109 ครั้ง
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า

เปิดอ่าน 54,724 ครั้ง
ใครว่าการเขียนด้วยลายมือนั้นล้าสมัย?
ใครว่าการเขียนด้วยลายมือนั้นล้าสมัย?

เปิดอ่าน 18,222 ครั้ง
รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 65,332 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ