ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการจัดการกิจกรรมเสรีตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) ที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์

ชื่อเรื่อง ผลการจัดการกิจกรรมเสรีตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope)ที่มีต่อความสามารถ ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางบัวทอง บุหงาในเมือง

ปีที่ศึกษาค้นคว้า ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

เพื่อศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก (3 ขวบ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเล่นตามมุมตามแนวคิดไฮ/สโคป(High/Scope) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก (3 ขวบ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเล่นตามมุมตามแนวคิดไฮ/สโคป(High/Scope) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก (3 ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 14 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเล่นตามมุมตามแนวคิดไฮ/สโคป(High/Scope) แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม สำเร็จรูปในการหา ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการความสามารถทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเล่นตามมุมตามแนวคิดไฮ/สโคป(High/Scope) โดยใช้ t - test แบบ Dependent Sample

ผลการศึกษา พบว่า

1. ความสามารถในทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก (3 ขวบ) ก่อนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮ/สโคป(High/Scope) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.12 ( =5.12) คิดเป็นร้อยละ 34.76 หลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮ/สโคป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.14 ( =12.14) คิดเป็นร้อยละ 80.95 แสดงว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) มีความสามารถในทางคณิตศาสตร์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง คิดเป็นร้อยละ 46.19

2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮ/สโคป(High/Scope) มีความสามารถในทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

ควรจะศึกษาผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮ/สโคป(High/Scope) ที่มีผลต่อวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย

กิตติกรรมประกาศ

รายงานผลการจัดการกิจกรรมเสรีตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope)ที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบล หนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับนี้ สำเร็จลงได้เป็นอย่างดีด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกๆท่านที่กรุณาให้ ความช่วยเหลือ สนับสนุนและตรวจสอบแก้ในข้อบกพร่อง เพื่อให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีขอขอบพระคุณคณาจารย์โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ทุกท่าน ผู้ประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้ พร้อมทั้งผู้เขียนตำรา หนังสือ บทความ รายงานการวิจัย ที่ปรากฏในบรรณานุกรม

ผู้รายงาน ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้รายงาน ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย ท่าน ดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและวัดผลการศึกษา นางสาวนวลจันทร์ คล่องวาจา ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นางประนอม แดงงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย นายบุญเลี้ยง บุหงาในเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาการบริหารการศึกษา และนางเจนจิรา กัลยา ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัยให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำรายงาน และมีส่วนช่วยให้รายงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

ผู้รายงาน ขอขอบคุณกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะครูและเด็กๆที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในการทำวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี

คุณค่าและคุณงามความดีจากรายงานเล่มนี้ ขอมอบบูชาพระคุณของบิดา มารดา บูรพาจารย์ ญาติมิตร และทุกท่าน ที่มีส่วนส่งเสริมให้ผู้รายงานดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นางบัวทอง บุหงาในเมือง

ตุลาคม 2561

โพสต์โดย ครูทอง : [12 ธ.ค. 2562 เวลา 15:52 น.]
อ่าน [1992] ไอพี : 182.232.2.250
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,344 ครั้ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 25,198 ครั้ง
ลายมือผู้มีบารมี
ลายมือผู้มีบารมี

เปิดอ่าน 27,611 ครั้ง
การบวกและการลบ
การบวกและการลบ

เปิดอ่าน 16,706 ครั้ง
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 9,097 ครั้ง
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ

เปิดอ่าน 9,260 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตร ประจำตัวข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบคำขอมีบัตร ประจำตัวข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.สพท.

เปิดอ่าน 18,484 ครั้ง
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก

เปิดอ่าน 20,689 ครั้ง
ลมมรสุม
ลมมรสุม

เปิดอ่าน 13,371 ครั้ง
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน

เปิดอ่าน 12,911 ครั้ง
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย

เปิดอ่าน 9,566 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว

เปิดอ่าน 10,462 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทย ยัน แสตมป์เซเว่น ใช้ส่งจดหมายไม่ได้
ไปรษณีย์ไทย ยัน แสตมป์เซเว่น ใช้ส่งจดหมายไม่ได้

เปิดอ่าน 14,554 ครั้ง
สุดยอดจอดรถขั้นเทพ ทุบสถิติสไลด์เข้าที่จอดแคบที่สุด
สุดยอดจอดรถขั้นเทพ ทุบสถิติสไลด์เข้าที่จอดแคบที่สุด

เปิดอ่าน 41,269 ครั้ง
การทอดผ้าป่า
การทอดผ้าป่า

เปิดอ่าน 8,216 ครั้ง
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 28,783 ครั้ง
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ

เปิดอ่าน 15,437 ครั้ง
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก

เปิดอ่าน 27,722 ครั้ง
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 127,743 ครั้ง
ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1/2559
ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1/2559

เปิดอ่าน 10,170 ครั้ง
รูดซิป"กูเกิล ดูเดิล" เปิดประวัติ "กิเดียน ซุนด์แบกด์" ผู้ให้กำเนิด"ซิป"คนแรกของโลก
รูดซิป"กูเกิล ดูเดิล" เปิดประวัติ "กิเดียน ซุนด์แบกด์" ผู้ให้กำเนิด"ซิป"คนแรกของโลก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ