ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

ผู้รายงาน นางพรสวรรค์ โฆษิตจินดา

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 3) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม การประเมินใช้รูปแบบประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มาใช้ประเมินโดยวิธีการใช้แบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและครู จำนวน 61 คนกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 229 คน และกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 229 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีข้อคำถามปลายเปิด จำนวน 5 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทุกฉบับอยู่ระหว่าง 0.78 ถึง 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามตามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25 และมีผลการประเมินในระดับใกล้เคียงกัน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายข้อ พบว่า ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีผลประเมินสูงกว่าด้านอื่นๆ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 รองลงมา คือ โรงเรียนจัดอบรมโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นวิทยากร มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีผลการประเมินใกล้เคียงกัน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีหนังสือ เอกสารวิชาการที่เพียงพอและเอื้อต่อการสืบค้นข้อมูลของครู นักเรียนและให้บริการเป็นเอกเทศ มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น โดยผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 รองลงมา คือ โรงเรียนมีสื่อ/เครื่องมือเกี่ยวกับการนิเทศภายในครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 และมีผลการประเมินใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กิจกรรมการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนมีความครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 รองลงมา คือ โรงเรียนมีการยกย่องชมเชยครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู (การวางแผนการจัดการเรียนรู้) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู(การจัดการเรียนรู้) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียน (ด้านการเป็นคนดี) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 มีผลการประเมินในระดับใกล้เคียงกัน โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียน (ด้านการเป็นคนเก่ง) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียน(ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81

5. ผลการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

- ความพึงพอใจของครูที่มีต่อผลผลิต (ผู้เรียน) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารและจัดการศึกษา ในภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีผลการประเมินอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80

- ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้านกิจการนักเรียน โดยภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ด้านสภาพแวดล้อม ภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 และมีผลการประเมินอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ด้านสัมพันธ์กับชุมชน โดยภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 และมีผลการประเมินอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81

- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้านความพึงพอใจต่อครู โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ย 4.38 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.35 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียน ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79

โพสต์โดย ying : [13 ธ.ค. 2562 เวลา 14:29 น.]
อ่าน [2025] ไอพี : 101.108.24.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 28,957 ครั้ง
สำนวนอังกฤษที่จำเป็นในการจัดการโปรเจ็ค
สำนวนอังกฤษที่จำเป็นในการจัดการโปรเจ็ค

เปิดอ่าน 27,976 ครั้ง
ICT2020 Conceptual Framework
ICT2020 Conceptual Framework

เปิดอ่าน 174,595 ครั้ง
บทบาทของครู
บทบาทของครู

เปิดอ่าน 12,211 ครั้ง
มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?
มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?

เปิดอ่าน 11,040 ครั้ง
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย

เปิดอ่าน 15,716 ครั้ง
"จันทรุปราคา"กับ"ทางช้างเผือก" 15มิถุนาฯ-ค่ำคืนมองฟ้าสุดอัศจรรย์
"จันทรุปราคา"กับ"ทางช้างเผือก" 15มิถุนาฯ-ค่ำคืนมองฟ้าสุดอัศจรรย์

เปิดอ่าน 14,204 ครั้ง
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

เปิดอ่าน 974 ครั้ง
ประวัตินาฏศิลป์ไทย
ประวัตินาฏศิลป์ไทย

เปิดอ่าน 12,034 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

เปิดอ่าน 19,598 ครั้ง
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ

เปิดอ่าน 39,359 ครั้ง
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน

เปิดอ่าน 11,122 ครั้ง
หลักเกณฑ์กระจายอำนาจ 2550
หลักเกณฑ์กระจายอำนาจ 2550

เปิดอ่าน 138,065 ครั้ง
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา

เปิดอ่าน 30,687 ครั้ง
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า

เปิดอ่าน 18,238 ครั้ง
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน VHF
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน VHF

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,642 ครั้ง
หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense
หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense

เปิดอ่าน 13,186 ครั้ง
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551

เปิดอ่าน 13,808 ครั้ง
เทคนิคการแต่งหน้าเสริมจุดเด่น-กลบจุดด้อย ให้เข้ากับรูปหน้า
เทคนิคการแต่งหน้าเสริมจุดเด่น-กลบจุดด้อย ให้เข้ากับรูปหน้า

เปิดอ่าน 13,249 ครั้ง
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 21,641 ครั้ง
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ