ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินผลโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 3) ประเมินกระบวนการโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 4) ประเมินผลผลิตโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 5) ประเมินผลกระทบโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือข้าราชการครูรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 164 คน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 164 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 17 คน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 2,170 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 164 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,170 คน รวมทั้งสิ้น 4,858 คน

ผลการประเมินพบว่า

1.ผลการประเมินความสอดคล้องด้านบริบทของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.18

2.ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.16

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ได้กำหนดขอบเขตการประเมินไว้ 2 ส่วน ได้แก่ ด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเร่งรัดคุณภาพ ประกาศนโยบาย และกำหนดกิจกรรมที่จำเป็น การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ ดังนี้

3.1 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการตามความคิดเห็นที่มีความสามารถ

ในการออกแบบการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณ ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30

3.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการพัฒนามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.87 คะแนนหลังการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.33 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณสูงขึ้นหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ได้กำหนดขอบเขตของการประเมินไว้ 4 ส่วน ได้แก่

4.1 ผลการประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพของครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 164 คน พบว่า ในภาพรวมผ่านเกณฑ์โดยผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34

4.2 ผลของการประเมินความสามารถด้านการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2,170 คน โดยการทดสอบจำนวน 7 ครั้ง สรุปได้ว่า ความสามารถด้านการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น

4.3 ผลการประเมินทักษะการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 164 คน พบว่า ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และมีค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.21

4.4 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดคำนวณสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 80) โดยสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จำนวน 164 แห่ง ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมในการพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียน ร้อยละ 100

5. ผลการประเมินด้านผลกระทบโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผู้ประเมินได้กำหนดขอบเขตของการประเมิน ไว้ 3 ส่วน ได้แก่

5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ก.ต.ป.น. และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,070 คน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.19

5.2 ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ ชั้น ป.1-ป.3 ที่ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณจากการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลจาก การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ได้แก่ รางวัลเหรียญเงินชนะเลิศ การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ป.1-ป.3 , รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 , การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 และรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

5.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคำนวณของผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 – 2561 ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ พบว่า ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ความสามารถด้านคำนวณ ระหว่างปีการศึกษา 2559 ถึง ปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบความสามารถด้านการคำนวณที่ผ่านมา พบว่า ปีการศึกษา 2559 ความสามารถด้านการคำนวณต่ำกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 0.98 ปีการศึกษา 2560 ความสามารถด้านการคำนวณต่ำกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 0.27 และปีการศึกษา 2561 ความสามารถด้านการคำนวณสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 1.85 สรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านการคิดคำนวณ มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

โพสต์โดย ข้าวเม่า : [26 ธ.ค. 2562 เวลา 13:11 น.]
อ่าน [2384] ไอพี : 101.51.121.109
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,640 ครั้ง
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 11,650 ครั้ง
กระชับรูขุมขนด้วยน้ำแข็ง
กระชับรูขุมขนด้วยน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 6,107 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"

เปิดอ่าน 9,260 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่3
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่3

เปิดอ่าน 11,813 ครั้ง
ถือศีล กินเจ
ถือศีล กินเจ

เปิดอ่าน 13,666 ครั้ง
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?

เปิดอ่าน 12,065 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 11,944 ครั้ง
โลหิต ที่ควรทราบ
โลหิต ที่ควรทราบ

เปิดอ่าน 112,956 ครั้ง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

เปิดอ่าน 125,506 ครั้ง
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล

เปิดอ่าน 21,958 ครั้ง
ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์)
ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์)

เปิดอ่าน 1,287,432 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4

เปิดอ่าน 18,915 ครั้ง
ว่านหางช้าง
ว่านหางช้าง

เปิดอ่าน 21,077 ครั้ง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง

เปิดอ่าน 21,413 ครั้ง
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา

เปิดอ่าน 14,457 ครั้ง
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด
เปิดอ่าน 12,135 ครั้ง
6 วิธีแก้เครียด
6 วิธีแก้เครียด
เปิดอ่าน 19,732 ครั้ง
กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)
กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)
เปิดอ่าน 16,741 ครั้ง
ฮอร์โมนเพศชายDHT-ต้นตอศีรษะล้าน
ฮอร์โมนเพศชายDHT-ต้นตอศีรษะล้าน
เปิดอ่าน 7,125 ครั้ง
จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ