ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านผาต้าย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โรงเรียนบ้านผาต้าย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้รายงาน นายสุเธียร โกกาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาต้าย

การรายงานผลการดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านผาต้าย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการและประเมินความพึงพอใจขอผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านผาต้าย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยใช้รูปแบบทฤษฎีเชิงระบบและกระบวนการวงจรคุณภาพ ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชากรที่ใช้ ประกอบด้วย นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคคลอื่น รวมทั้งสิ้น 186 คน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 154 คน ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านผาต้าย เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 27 คน กำหนดเกณฑ์การเลือก คือ นักเรียนที่สามารถอ่านข้อคำถามและตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านผาต้าย จำนวน 8 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านผาต้าย จำนวน 50 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านผาต้ายที่ไม่ใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู จำนวน 7 คน และ บุคคลอื่น จำนวน 62 คน โดยได้รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ฐาน คือ 1) การปลูกพืชผักสวนครัว 2) การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ 3) ออมวันละนิดชีวิตพอเพียง และ 4) การสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ เครื่องมือที่ใช้มี 2 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 เป็นแบบบันทึกการดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านผาต้าย ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน ผาต้าย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลได้ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านผาต้าย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในแต่ละฐานการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้

1.1 ฐานที่ 1 การปลูกพืชผักสวนครัว ผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว ผู้บริหารมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากเดิมซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 และผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร “สถานศึกษาพอเพียง 2559” ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 ว่าได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด ซึ่งครูผู้รับผิดชอบได้ จัดกิจกรรมให้ความรู้และการปฏิบัติจริงผ่านการทำงาน 5 ขั้นตอน คือ การเตรียมแปลง การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บผลผลิต นอกจากการจัดกิจกรรมในโรงเรียนแล้วยังได้รับความร่วมมือจากวิทยากรภายนอกที่ได้มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และการดูแลพืชผลทางการเกษตรให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับผู้เรียน คือ 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านการปฏิบัติตน 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 4 ข้อ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และมุ่งมั่นในการทำงาน

1.2 ฐานที่ 2 การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการให้ความรู้ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ลงปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนให้ครอบคลุม มีความปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์และมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ผู้บริหารมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโดยแบ่งการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ งานประดิษฐ์ทั่วไป งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ และงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ และได้รับความอนุเคราะห์จากปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน เข้ามาช่วยสอนการใช้ใบตอง มาประดิษฐ์เป็นส่วนประกอบหรือภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ขนม พิธีกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดในชุมชนของตน ซึ่งการได้รับความรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับผู้เรียน คือ 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านการปฏิบัติตน 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 4 ข้อ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และมุ่งมั่นในการทำงาน

1.3 ฐานที่ 3 ออมวันละนิดชีวิตพอเพียง ผู้บริหาร มอบหมายให้ครูประจำชั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการออมทรัพย์ ฝึกความมีวินัยของตัวเอง สามารถจัดการเงินที่ได้รับจากผู้ปกครองในแต่ละวันว่าจะแบ่งซื้อขนมและฝากออมทรัพย์เท่าไหร่ และเมื่อถึงกำหนดเวลาช่วงสิ้นเดือน ครูประจำชั้นจะรวบรวมเงินที่นักเรียนฝากไว้นำไปให้ครูฝ่ายการเงินนำเงินทั้งหมดไปฝาก ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอำเภอลี้ และหากนักเรียนต้องการจะถอนเงินจากบัญชี จะต้องมาแจ้งที่ครูประจำชั้นเพื่อให้เตรียมแจ้งครูฝ่ายการเงินได้ไปถอนเงินตามความต้องการของนักเรียน จากการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมการออมทรัพย์เป็นประจำ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับผู้เรียน คือ 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านการปฏิบัติตน 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 4 ข้อ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และมุ่งมั่นในการทำงาน

1.4 ฐานที่ 4 สวดมนต์ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ ผู้บริหาร มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ในปีการศึกษา 2560 และโรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้โรงเรียนบ้านผาต้ายได้รับโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล สถานศึกษาที่มียอดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ก อันดับที่ 2 ประจำอำเภอลี้ จากกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ของคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำพูน โรงเรียนบ้านผาต้ายยังคงดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา 2561 ซึ่งครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมจะให้นักเรียนทุกคนเข้ามายังห้องจริยธรรมเพื่อสวดมนต์ไหว้พระ โดยจัดตารางเรียนไว้ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง คือในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวันศุกร์ โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่หนึ่งจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ เพื่อแสดงความเคารพและบูชาคุณพระรัตนตรัย และช่วงที่สองจะเป็นช่วงการอบรมนักเรียน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา, การปลูกฝังคุณงามความดี, การมีจิตสาธารณะ, และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นอกจากนั้นยังได้รับความเมตตาจากพระมหากาชาติ กลฺยาณธมฺโม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาผึ้ง ได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องประวัติพระพุทธเจ้า หลักธรรมะและคำสอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน จากการได้รับความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับผู้เรียน คือ 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านการปฏิบัติตน 2) คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 4 ข้อ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และมุ่งมั่นในการทำงาน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านผาต้าย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในแต่ละฐานการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้

2.1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ฐานที่ 1 การปลูกพืชผักสวนครัวอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายตามบทบาทในสถานศึกษา พบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ บุคคลอื่น ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลำดับ

2.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ฐานที่ 2 การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายตามบทบาทในสถานศึกษา พบว่า บุคคลอื่น มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลำดับ

2.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ฐานที่ 3 ออมวันละนิดชีวิตพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายตามบทบาทในสถานศึกษา พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้ปกครองนักเรียน บุคคลอื่น นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลำดับ

2.4 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ฐานที่ 4 การสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายตามบทบาทในสถานศึกษา พบว่า ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลอื่น นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

1.1 ฐานการปลูกพืชผักสวนครัว โรงเรียนควรเพิ่มเติมกิจกรรมจากเดิมที่ให้นักเรียนแจกจ่ายผักที่ปลูกเพื่อนำไปประกอบอาหารที่บ้าน ควรใช้วิธีการแบบบูรณาการโดยให้นักเรียนนำผักที่ปลูกไปขายในชุมชนหรือฝากขายที่ร้านค้าในชุมชน ถึงแม้จะมีปริมาณน้อย แต่หากให้นักเรียนได้เรียนรู้การขาย การทำบัญชีรับจ่าย จะเป็นการฝึกทักษะชีวิตได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้

1.2 ฐานการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนควรฝึกฝนทักษะและฝีมือให้กับนักเรียนในส่วนของโดยเฉพาะ รากไม้มีชีวิตและการทำกระทง ให้นักเรียนสามารถพัฒนาต่อยอดทำออกมาจำหน่ายได้ โดยนักเรียนได้ฝึกฝนการคำนวณต้นทุน และการวางแผนที่จะตั้งราคาและจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและฝีมือในการคิดสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามและสร้างความน่าสนใจ ซึ่งสามารถกลายเป็นอาชีพเสริมให้กับนักเรียนได้

1.3 ฐานออมวันละนิดชีวิตพอเพียง โรงเรียนควรปรับรูปแบบกิจกรรมโดยติดต่อประสานงานกับธนาคารเพื่อเปิดบัญชีของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ เมื่อถึงเวลาก็นำสมุดบัญชีเงินฝากของนักเรียนนำไปฝากกับธนาคารตามที่ได้กำหนดเวลาไว้

1.4 ฐานสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ โรงเรียนควรเพิ่มเติมกิจกรรมโดยใช้คลิปวิดีโอจาก YouTube นำมาใช้เป็นสื่อให้นักเรียนได้เห็นเนื้อหาและเป็นการจำลองสถานการณ์ที่ตรงกับเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ครูที่รับผิดชอบต้องการนำเสนอกับนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านสื่อซึ่งมีหลากหลายและเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจได้ง่าย ซึ่งสื่อจะช่วยลดภาระงานของครูและสื่อสารกับนักเรียนได้ง่ายมากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาถึงกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนในลำดับต่อไป

2.2 ควรใช้กิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือไปจากการจัดกิกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน เช่น การศึกษาดูงานโรงเรียนตันแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

2.3 ควรมีการประสานความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงานใกล้เคียงให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันอย่างยั่งยืน

โพสต์โดย แอ๊ด : [30 ธ.ค. 2562 เวลา 02:48 น.]
อ่าน [2251] ไอพี : 159.192.218.6
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,684 ครั้ง
ผลสำรวจชี้มนุษย์ทำงาน 63% เห็นว่าการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเรื่อง "ล้าสมัย"
ผลสำรวจชี้มนุษย์ทำงาน 63% เห็นว่าการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเรื่อง "ล้าสมัย"

เปิดอ่าน 29,336 ครั้ง
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย

เปิดอ่าน 15,003 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2552

เปิดอ่าน 15,602 ครั้ง
การสอนภาษาอังกฤษ ในสพฐ. จุดอ่อนที่ควรคำนึง
การสอนภาษาอังกฤษ ในสพฐ. จุดอ่อนที่ควรคำนึง

เปิดอ่าน 9,390 ครั้ง
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว

เปิดอ่าน 13,042 ครั้ง
qr code คืออะไร
qr code คืออะไร

เปิดอ่าน 12,060 ครั้ง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 18,376 ครั้ง
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์

เปิดอ่าน 8,956 ครั้ง
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ

เปิดอ่าน 24,033 ครั้ง
การช่างและหมู่บ้านช่าง
การช่างและหมู่บ้านช่าง

เปิดอ่าน 18,059 ครั้ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง

เปิดอ่าน 20,057 ครั้ง
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!

เปิดอ่าน 15,162 ครั้ง
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค

เปิดอ่าน 11,675 ครั้ง
7 วิธีกินผักแบบไม่ขาดสารอาหาร รับเทศกาลเจ
7 วิธีกินผักแบบไม่ขาดสารอาหาร รับเทศกาลเจ

เปิดอ่าน 3,533 ครั้ง
เปิดรายชื่อ 203 แอพอันตราย เตือนประชาชน อย่าโหลด!
เปิดรายชื่อ 203 แอพอันตราย เตือนประชาชน อย่าโหลด!

เปิดอ่าน 55,368 ครั้ง
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เปิดอ่าน 8,435 ครั้ง
เดินหน้า ปฏิรูปการศึกษา 2559
เดินหน้า ปฏิรูปการศึกษา 2559
เปิดอ่าน 8,693 ครั้ง
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่
เปิดอ่าน 8,434 ครั้ง
  เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่
เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่
เปิดอ่าน 34,248 ครั้ง
“ไมโครกรีน” ผักจิ๋ว แต่คุณประโยชน์สูง...ทางเลือกใหม่ของผู้รักสุขภาพ “ทานน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก”
“ไมโครกรีน” ผักจิ๋ว แต่คุณประโยชน์สูง...ทางเลือกใหม่ของผู้รักสุขภาพ “ทานน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก”

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ