ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผอ.สมคิด จันทรคณา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล

ชื่อเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล

สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ผู้วิจัย นางสมคิด จันทรคณา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประชากร ได้แก่ พนักงานครู จำนวน 71 คน ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 คน นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูปฏิบัติการสอน จำนวน 12 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการของพนักงานครู 2) แบบประเมินองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีดังนี้

1.1 สภาพปัจจุบันองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า

1) องค์ประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย

2.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 5 ครูมุ่งพัฒนาผู้เรียนและศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.80 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 9 ครูทุกคนมีอิสระในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.63 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกันใน การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.35 ตามลำดับ

2) องค์ประกอบทีมร่วมแรงร่วมใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.38

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 7 ครูร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.61 ค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 6 ครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาใช้เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และข้อ 10 ครูนำผลการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูด้วยกัน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.49 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ครูร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.11 ตามลำดับ

3) องค์ประกอบภาวะผู้นำร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ย 2.30

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 4 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมและข้อเสนอแนะ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.44 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 7 ครูมีอิสระในการกำหนดแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.42 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ครูทุกคนเข้าร่วมและให้ความสำคัญในการร่วมกันวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.14 ตามลำดับ

4) องค์ประกอบการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย

มีค่าเฉลี่ย 2.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 2 ครูร่วมกันวางแผนในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จทั้งผู้เรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.51 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 3 ครูสร้างเครือข่ายและมีการเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.44 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ครูมีการตรวจสอบผลการนำแนวคิดชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปใช้และสะท้อนผลเพื่อนำมากำหนดว่าแผนไหนควรใช้ต่อไป แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.07 ตามลำดับ

5) องค์ประกอบการสนับสนุน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ย 2.37

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 11 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้การช่วยเหลือแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.56 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.51 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 สถานศึกษาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอแก่ความต้องการของครู อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.14 ตามลำดับ

1.2 ความต้องการของพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า

1) องค์ประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89 เมื่อพิจารณาเป็นข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 10 ครูทุกคนมีความเข้าใจเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.99 ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ข้อ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกันในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.97 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ครูมุ่งพัฒนาผู้เรียนและศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.79 ตามลำดับ

2) องค์ประกอบทีมร่วมแรงร่วมใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.89 เมื่อพิจารณาเป็นข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 11 ครูนำผลการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูด้วยกัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.99 ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ข้อ 2 ครูร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการในการจัดการเรียนรู้ ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.97 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 12 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมและให้คำปรึกษากับครูเมื่อพบปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 ตามลำดับ

3) องค์ประกอบภาวะผู้นำร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.84 เมื่อพิจารณาเป็นข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 9 ครูเข้าร่วมและให้ความสำคัญกับการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.96 ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ข้อ 6 ครูเป็นผู้นำในการให้ผู้เรียนทำกิจกรรมหรือเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.92 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ครูทุกคนเข้าร่วมและให้ความสำคัญในการร่วมกันวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 ตามลำดับ

4) องค์ประกอบการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.86 เมื่อพิจารณาเป็นข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 7 ครูมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.94 ค่าเฉลี่ยรองลงมาที่เท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 4 ครูใช้เทคนิคในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมได้ และข้อ 5 ครูมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ครูสร้างเครือข่ายและมีการเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.79 ตามลำดับ

5) องค์ประกอบการสนับสนุน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.86 เมื่อพิจารณาเป็นข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และข้อ 9 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.94 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 10 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน 3 ข้อ คือ ข้อ 1 สถานศึกษาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอแก่ความต้องการของครูข้อ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และข้อ 11 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้การช่วยเหลือแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.79 ตามลำดับ

2. ผลการศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมือง

บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 15 คน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายแนวทางโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าแนวทางที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แนวทางทีมร่วมแรงร่วมใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ แนวทางภาวะผู้นำร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ แนวทาง การสนับสนุน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า

1) องค์ประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการทำงานแบบช่วยเหลือกัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 5 ครูมุ่งพัฒนาผู้เรียนและศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปเป็นข้อมูลใน

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดความรู้และทักษะ ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 ตามลำดับ

2) องค์ประกอบทีมร่วมแรงร่วมใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 7 ครูร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินที่ร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 ค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากัน 3 ข้อ คือ ข้อ 1 ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ปัญหา และมีความพร้อมในรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน ข้อ 8 ครูสะท้อนความคิดร่วมกันแบบกัลยาณมิตร และข้อ 12 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมและให้คำปรึกษากับครูเมื่อพบปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 10 ครูนำผลการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูด้วยกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 ตามลำดับ

3) องค์ประกอบภาวะผู้นำร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาทำหน้าที่เป็นผู้นำในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของครู อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.87 ค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้ครูมีอิสระทางความคิดในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน และข้อ 5 ครูทุกคนเข้าร่วมและให้ความสำคัญในการร่วมกันวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 10 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถที่แตกต่างของแต่ละคนของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 ตามลำดับ

4) องค์ประกอบการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5. ครูมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.87 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 10 ครูมีการวิเคราะห์ การสืบเสาะหาวิธีการที่จะทำให้การจัดการเรียนแก่ผู้เรียนประสบผลสำเร็จสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80

และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ครูใช้เทคนิคในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางชาชีพ (PLC)

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 ตามลำดับ

5) องค์ประกอบการสนับสนุน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 7 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และข้อ 8 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) และข้อ 10 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติร่วมกันของครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู และข้อ 6 ผู้บริหารสถานศึกษากำกับ ติดตาม นิเทศการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาเป็นระยะ ๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 ตามลำดับ

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมือง บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2 ครูมีความพึงพอใจในการร่วมมือกันหาแนวทางในการออกแบบ การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.97 ค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้อ 6 ครูมี ความพึงพอใจในการนำแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทำให้ครูมีค่านิยมและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และข้อ 30 ครูมีความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 และค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ข้อ 22 ครูมีความพึงพอใจในการเปิดใจรับฟังการประเมินจากเพื่อนร่วมกลุ่มระหว่างการสนทนาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 ตามลำดับ

โพสต์โดย เหมียว : [18 ม.ค. 2563 เวลา 11:23 น.]
อ่าน [2235] ไอพี : 182.53.118.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 85,478 ครั้ง
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร

เปิดอ่าน 8,520 ครั้ง
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด

เปิดอ่าน 3,952 ครั้ง
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น

เปิดอ่าน 8,910 ครั้ง
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ

เปิดอ่าน 17,230 ครั้ง
MV เพลง จำขึ้นใจ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
MV เพลง จำขึ้นใจ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

เปิดอ่าน 8,136 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ?
ปฏิรูปการศึกษา ?

เปิดอ่าน 26,051 ครั้ง
ISO นั้นสำคัญไฉน
ISO นั้นสำคัญไฉน

เปิดอ่าน 40,115 ครั้ง
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน

เปิดอ่าน 1,784 ครั้ง
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"

เปิดอ่าน 16,295 ครั้ง
ดื่มนม ยืดอายุ
ดื่มนม ยืดอายุ

เปิดอ่าน 31,999 ครั้ง
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา

เปิดอ่าน 8,772 ครั้ง
คุณครูเคยดูหรือยัง : การเรียนการสอนในสิงคโปร์
คุณครูเคยดูหรือยัง : การเรียนการสอนในสิงคโปร์

เปิดอ่าน 3,147 ครั้ง
สวมแหวนแต่ละนิ้ว เสริมดวงอะไรบ้าง
สวมแหวนแต่ละนิ้ว เสริมดวงอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 37,365 ครั้ง
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย

เปิดอ่าน 12,058 ครั้ง
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3

เปิดอ่าน 7,760 ครั้ง
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน 26,500 ครั้ง
ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เปิดอ่าน 7,140 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
เปิดอ่าน 104,933 ครั้ง
วิธีการปลูกพืชผัก
วิธีการปลูกพืชผัก
เปิดอ่าน 53,288 ครั้ง
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ