ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้วิจัย นางกัญญา มีนายน

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของความต้องการการพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) เพื่อสังเคราะห์และประเมินรูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ) จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 39 คน นักเรียนจำนวน 591 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 207 คน ใช้ระยะเวลา การดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ 1) รูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้สถิติ , S.D.

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ มีความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำรูปแบบในทุกด้าน

2. ผลการพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า

2.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องของร่างรูปแบบการดำเนินโครงการ

TFED จากผู้ประเมินจำนวน 5 คน พบว่า โดยรวมมีผลการประเมินความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 และทุกข้อคำถามขององค์ประกอบของคำถามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.40 – 4.80

2.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ทุกข้อมีความสอดคล้องมากกว่า + 0.5 มีค่า

ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 และพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 - 1.00

3. ผลการศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า

3.1 การนำรูปแบบการดำเนินโครงการไปปฏิบัติจริง ตามรูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) มีประสิทธิภาพโดยรวม

ในระดับดีมาก

3.2 ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ โดยรวมในระดับดี

3.3 นักเรียนมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยรวมในระดับดี

3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

มีนักเรียนร้อยละ 53.19 ที่ได้ระดับผลการเรียนระดับ ดี (3) หรือร้อยละ 70 ขึ้นไป และผลการสอบ

O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.27 คณิตศาสตร์

ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.30 วิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.58 และภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.10

4. ผลการสังเคราะห์และประเมินรูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกเป็น

4.1 ผลการสังเคราะห์และประเมินผลรูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมในระดับดี

4.2 ความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนที่มีต่อรูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก

โพสต์โดย ญา : [12 ก.พ. 2563 เวลา 08:46 น.]
อ่าน [544] ไอพี : 124.121.190.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ