ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อสร้างนักเรียน สร้างสังคม

สู่ความพอเพียง และพัฒนาจิตสาธารณะและคุณธรรมพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง

ผู้วิจัย นายจรวย บุญล้อม

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) สังกัดเทศบาลนครตรัง

ปีที่วิจัย 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง และพัฒนาจิตสาธารณะและคุณธรรมพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง 2) เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง และพัฒนา จิตสาธารณะและคุณธรรมพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง และพัฒนาจิตสาธารณะและคุณธรรมพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง และ 4) เพื่อการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง และพัฒนาจิตสาธารณะและคุณธรรมพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูปฏิบัติการสอน และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัด การสถานศึกษา เพื่อสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง และพัฒนาจิตสาธารณะและคุณธรรมพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง พบว่าผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการทดลองใช้และประเมินและปรับปรุงพัฒนารูปแบบ 2) แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม และ 3) แนวคิดการบริหารจัดการสถานศึกษา คือด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคลากร ด้านงานธุรการการเงิน/พัสดุ ด้านงานอาคารสถานที่ ด้านงานสัมพันธ์ชุมชน และด้านงานกิจการนักเรียน

2. สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง และพัฒนาจิตสาธารณะและคุณธรรมพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย กิจกรรมร่วมมือร่วมใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการใช้ปัญหาเป็นหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมอาสาพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมคุณธรรมพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมผลงานพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมโครงการ SMBLD กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม English for Today กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3. ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ ความพอเพียง และพัฒนาจิตสาธารณะและคุณธรรมพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง ไปใช้ในการบริหารโรงเรียน พบว่า 3.1) ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติก่อนใช้รูปแบบและหลังใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง และพัฒนาจิตสาธารณะและคุณธรรมพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง โดยรวมและรายด้านพบว่าหลังใช้รูปแบบการบริหารค่าเฉลี่ยระดับ การปฏิบัติทุกข้อ มีค่าสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้รูปแบบ โดยรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.63 มีระดับการปฏิบัติสม่ำเสมอ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่ 7 ด้านความสามัคคี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.69 มีระดับการปฏิบัติสม่ำเสมอ ได้มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ด้านที่ 1 ด้านความขยัน เท่ากับ 4.54 มีระดับการปฏิบัติสม่ำเสมอและ 3.2) ผลการศึกษาจาก การสนทนากลุ่มของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 3.2.1) นักเรียนมีพฤติกรรม มีการจัดห้องเรียนมีความเป็นระเบียบ เก็บอุปกรณ์การเล่นกีฬาเป็นหมวดหมู่ มีกิริยามารยาทเรียบร้อยยิ้มงาม ถามไถ่ผู้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนด้วยความเคารพมีความประหยัดในการใช้สาธารณูปโภคใช้อุปกรณ์ประกอบในการแสดง และจัดนิทรรศการโครงงาน สื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายนิเทศ ป้ายเตือน อย่างประหยัด ร่วมมือร่วมใจพัฒนาอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้ใช้ประโยชน์ได้ทุกจุด 3.2.2) นักเรียนมีพฤติกรรมการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มีความกระตือรือร้นในการเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาให้ความสำคัญในการค้นหาคำตอบเพื่อตอบปัญหา ที่ได้รับมอบหมาย บูรณาการความรู้ที่ศึกษามาจัดทำเป็นโครงงานอย่างหลากหลายปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจไม่ละทิ้งหน้าที่ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างสนุกสนานมีภาวะความเป็นผู้นำ ในการทำกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ใช้บริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ด้วยการเคารพกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอ ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนด้วยการไม่เปิดโอกาส ให้ไวรัสทำลายข้อมูล งดเว้นการเล่นเกมส์ในระหว่างเรียน ละเว้นการนำแก้วน้ำ อาหาร ขึ้นไปรับประทานบนอาคาร ขึ้นลงอาคารด้วยความสุขุมไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น และ 3.2.3) นักเรียนมีลักษณะเป็นผู้รับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของคนอื่น มีหลักการใช้เหตุผลในการโต้แย้งคำตอบยอมรับผลการปฏิบัติงานทั้งดีและต้องปรับปรุง มีบุคลิกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามอักขระ เมื่อได้รับมอบหมายให้แจ้งข่าวสารต่อบุคคลอื่นจะรีบปฏิบัติทันทีเพื่อจะทำให้ข่าวสารนั้นเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป เข้าร่วมกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างตั้งใจนำมาปฏิบัติในโรงเรียน มีผู้อาสาเป็นตัวแทนของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตัวแทนหรือผู้นำจะนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกทักษะ ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ด้านการป้องกันตนเองจากสารเสพติด ด้านการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ถ่ายทอดแก่เพื่อนนักเรียนด้วยกันเสมอ เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีส่วนร่วมชื่นชม ปรับปรุงบริเวณสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของห้องตนเอง เมื่อพบเห็นสิ่งของที่คนอื่นลืมไว้หรือเก็บได้จะนำมาแจ้งครูให้ทราบเสมอ มีความยินดีให้เพื่อนคนอื่นร่วมเล่นอุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ จะเข้าแถวรอรับอาหาร และรับเงินทอนเฉพาะในส่วนของตนเอง ถ้าได้รับเกินมาจะคืนให้แม่ค้า เมื่อได้รับแจกอุปกรณ์การเรียนจะรับเท่ากับจำนวนที่มอบให้เท่านั้น งดเว้นการจองโต๊ะ- เก้าอี้นั่งเรียนไว้เผื่อคนอื่นที่มาช้า

4.ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง และพัฒนาจิตสาธารณะและคุณธรรมพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง พบว่า 4.1) ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีจำนวน 4 ข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวิชา มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และ 4.2) ความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีจำนวน 4 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวิชามีการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

โพสต์โดย บัง : [19 ก.พ. 2563 เวลา 13:36 น.]
อ่าน [2172] ไอพี : 110.78.34.150
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,543 ครั้ง
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 2,721 ครั้ง
การฝังเข็ม ดีอย่างไร
การฝังเข็ม ดีอย่างไร

เปิดอ่าน 15,742 ครั้ง
ที่สุดของดาราศาสตร์
ที่สุดของดาราศาสตร์

เปิดอ่าน 14,378 ครั้ง
คืนผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง
คืนผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง

เปิดอ่าน 15,547 ครั้ง
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เปิดอ่าน 12,594 ครั้ง
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี '53

เปิดอ่าน 12,984 ครั้ง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง

เปิดอ่าน 9,705 ครั้ง
ทึ่ง! เจ้าหมูซูเปอร์ฮีโร่ช่วยชีวิตลูกแพะตกน้ำ
ทึ่ง! เจ้าหมูซูเปอร์ฮีโร่ช่วยชีวิตลูกแพะตกน้ำ

เปิดอ่าน 16,137 ครั้ง
สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย

เปิดอ่าน 28,579 ครั้ง
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 11,487 ครั้ง
ปวดข้อให้กินแอปเปิล แกล้มด้วยเหล้าไวน์แดงวันละแก้วทุกวัน
ปวดข้อให้กินแอปเปิล แกล้มด้วยเหล้าไวน์แดงวันละแก้วทุกวัน

เปิดอ่าน 73,713 ครั้ง
หน้ามน-หน้ามล
หน้ามน-หน้ามล

เปิดอ่าน 12,200 ครั้ง
ยาตีกันอันตราย
ยาตีกันอันตราย

เปิดอ่าน 19,134 ครั้ง
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า

เปิดอ่าน 7,616 ครั้ง
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย

เปิดอ่าน 10,106 ครั้ง
ล้มต้นไม้มือเปล่า ผู้ชายคนนี้ ขวานไม่ต้อง
ล้มต้นไม้มือเปล่า ผู้ชายคนนี้ ขวานไม่ต้อง
เปิดอ่าน 116,147 ครั้ง
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554
เปิดอ่าน 23,086 ครั้ง
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
เปิดอ่าน 23,011 ครั้ง
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค.
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค.
เปิดอ่าน 12,818 ครั้ง
ว่ากันว่าดนตรี ไม่มีกำแพงด้านภาษา คลิปนี้ใช่เลย ฟังไม่ออก แต่ดูเด็ก 3 คนนี้ร้องแล้วได้ฟิลลิ่งมาก
ว่ากันว่าดนตรี ไม่มีกำแพงด้านภาษา คลิปนี้ใช่เลย ฟังไม่ออก แต่ดูเด็ก 3 คนนี้ร้องแล้วได้ฟิลลิ่งมาก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ