ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
Best Practice การพัฒนาความคงทนในการจดจำคำศัพท์โดยใช้เกม ที่สร้างขึ้นโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน นางสาวกุลิสรา เบ้าสุข

ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

1. ความเป็นมา

การเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาใดก็ตามผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวภาษาทั้งในด้านเสียง คำศัพท์ และโครงสร้างภาษา เนื่องจากทุกภาษาจะมีองค์ประกอบที่สำคัญเหมือนกัน คือ เสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์ การเรียนภาษาที่จะช่วยให้เข้าใจภาษาได้ดียิ่งขึ้น คือ ความเข้าใจโครงสร้างของภาษาและการรู้ความหมายของคำศัพท์ ถึงแม้ว่าคำศัพท์จะเป็นเพียงแค่องค์ประกอบย่อย แต่ก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของภาษา ฉะนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นความรู้เรื่องศัพท์มีความสำคัญในการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆในภาษานั้นมีความสำคัญมากในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การที่นักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้มากเท่าใดย่อมได้เปรียบมากเท่านั้น คำศัพท์เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาเพราะการรู้คำศัพท์มากเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความก้าวหน้าในการเรียนภาษาและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ย่อมช่วยให้การเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น อีกทั้งคำศัพท์ยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน และการเขียนให้ดีอีกด้วย จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปี 2555 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน ต 1.1 , มาตรฐาน ต.1.2 , มาตรฐาน ต.1.3 และมาตรฐาน ต. 2.2 ทั้งนี้อาจเกิดจากใช้กิจกรรม ไม่เหมาะสม กิจกรรมไม่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ กิจกรรมไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงทำให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน นักเรียนจดจำความหมายของคำศัพท์ไม่ได้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษ

ครูผู้สอนจึงคิดเทคนิควิธีในการเพิ่มความสามารถในการจดจำคำศัพท์ของนักเรียน การนำเกมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น การใช้เกมเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทางด้านร่างกาย ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เสริมสร้างให้มีการตื่นตัว และมีบรรยากาศที่แตกต่างไปจากการเรียนภาษาตามปกติ เป็นการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานจะช่วยให้นักเรียนสนใจการเรียนภาษาอังกฤษ วิธีการสอนโดยใช้เกมเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนานและ ท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมสูง เกมจะช่วยให้เด็กๆ รู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกและมีคุณค่า การเล่นเกมในชั้นเรียนเป็นการพัฒนาความสามารถของเด็กในการทำงานร่วมกัน การเล่นเกมจึงเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติของเด็ก

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการจดจำคำศัพท์ให้แก่นักเรียน

2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน

3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการสร้างเกมจากโปรแกรม Microsoft Powerpoint ได้

4. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

3. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ ( Gagne’ )

• การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้

• การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Apprehending Phase) ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งที่สอดคล้องกับความตั้งใจ

• การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจำ ( Acquisition Phase) เพื่อให้เกิดความจำระยะสั้นและ

ระยะยาว

• ความสามารถในการจำ (Retention Phase)

• ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase )

• การนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (Generalization Phase)

• การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ ( Performance Phase)

• การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน ( Feedback Phase) ผู้เรียนได้รับทราบผลเร็ว

จะทำให้มีผลดีและประสิทธิภาพสูง

4. การดำเนินงาน

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน

ขั้นวางแผนเป็นขั้นของการร่วมกันคิด ในการเลือกวิธีที่จะพัฒนาความคงทนในการจดจำคำศัพท์ของนักเรียน

ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมการและออกแบบ

หลังจากตัดสินใจเลือกวิธีการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint ในการแก้ปัญหาความคงทนในการจดจำคำศัพท์ ในขั้นนี้นักเรียนจะต้องเลือกหัวข้อ/หมวดหมู่ของคำศัพท์ที่จะนำมาใช้สร้างเกมรวบรวมคำศัพท์และดำเนินการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม

Microsoft Powerpoint

ขั้นที่ 3 ขั้นการจัดทำ

เมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงขั้นลงมือจัดทำ ครูสาธิตวิธีการสร้างเกมให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติ

ขั้นที่ 4 ขั้นการนำเสนอ

การนำเสนอผ่าน กระดานอัจฉริยะ โดยการสุ่มเพื่อนนักเรียนออกมาเล่นเกม

ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล

นักเรียนทดสอบเขียนตามคำบอกเพื่อวัดความคงทนในการจดจำคำศัพท์ พร้อมทั้งทำแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ขั้นที่ 6 ขั้นการสรุปผล

ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าการสร้างเกมจากโปรแกรม Microsoft Powerpoint ที่นักเรียนร่วมกันทำขึ้นนั้น บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ มีข้อดีและข้อควรปรับปรุงอะไรบ้าง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 คน

5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

17 มิถุนายน 2556 - 19 กรกฎาคม 2556

6. ผลการปฏิบัติงาน

1. นักเรียนสามารถสร้างเกมจากโปรแกรม Microsoft Powerpoint ได้

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์มากยิ่งขึ้น

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

7. ปัจจัยที่ทำให้วิธีการประสบผลสำเร็จ

เกมเป็นนวัตกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้

8. บทเรียนที่ได้รับ

นักเรียนควรสร้างเกมโดยตั้งคำถามในลักษณะคิดวิเคราะห์เพื่อฝึกให้นักเรียนที่สร้างเกมและผู้เล่นเกมได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์

ภาพประกอบ

โพสต์โดย แบงค์ : [3 มี.ค. 2563 เวลา 08:11 น.]
อ่าน [11764] ไอพี : 183.88.175.221
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,275 ครั้ง
มรดกโลกของไทย
มรดกโลกของไทย

เปิดอ่าน 8,657 ครั้ง
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก

เปิดอ่าน 12,651 ครั้ง
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi

เปิดอ่าน 21,150 ครั้ง
รู้จักวิตามิน H
รู้จักวิตามิน H

เปิดอ่าน 8,537 ครั้ง
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค

เปิดอ่าน 25,320 ครั้ง
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 29,125 ครั้ง
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล
ลายมือนักบริหาร ต้องมีเส้นอิทธิพล

เปิดอ่าน 20,060 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันพ่อ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันพ่อ

เปิดอ่าน 9,224 ครั้ง
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้

เปิดอ่าน 21,760 ครั้ง
เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ
เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ

เปิดอ่าน 34,878 ครั้ง
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 14,774 ครั้ง
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 12,423 ครั้ง
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี

เปิดอ่าน 116,876 ครั้ง
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)

เปิดอ่าน 148,563 ครั้ง
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)

เปิดอ่าน 11,016 ครั้ง
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค
เปิดอ่าน 14,693 ครั้ง
ชมคลิปเต็ม "สมรักษ์ คําสิงห์" คัมแบ็ก.!ศอกคมชนะน็อกยก 3 เก็บค่าตั๋วบาน 2.95 ล้าน
ชมคลิปเต็ม "สมรักษ์ คําสิงห์" คัมแบ็ก.!ศอกคมชนะน็อกยก 3 เก็บค่าตั๋วบาน 2.95 ล้าน
เปิดอ่าน 52,559 ครั้ง
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้
เปิดอ่าน 7,603 ครั้ง
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2
9 เคล็ดกับการใช้เงิน สำหรับคนอายุเริ่มต้นด้วยเลข 2
เปิดอ่าน 61,095 ครั้ง
Verb Tenses (Present Tenses )
Verb Tenses (Present Tenses )

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ