ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

ผู้วิจัย นางมรกต จันทรารัตน์

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

1) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 2) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คนและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 45 คน 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และตรวจสอบความตรงของรูปแบบ โดยการจัดประชาพิจารณ์ (Public Hearing) จากผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 45 คน 3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการจัดประชุมสรุปผลการทดลองใช้รูปแบบและเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 79 คน และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน รวมจำนวน 779 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี พบว่า มีความตรงและความเหมาะสมมาก โดยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การใช้ผลการประเมินเป็นฐานการพัฒนา, องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพครู 2) การนิเทศภายในเต็มรูปแบบ 3) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน 4) การสร้างทีมงานและเครือข่าย 5) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี และ 6) การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด, องค์ประกอบที่ 3 แนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การดำเนินงานประกันคุณภาพในระดับชั้นเรียน และ 2) การดำเนินงานประกันคุณภาพในระดับโรงเรียน, องค์ประกอบที่ 4

เป้าหมายความสำเร็จ ประกอบด้วย

1) ผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 2) คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี พบว่า

2.1. ผลการประเมินการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ในภาพรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ พบว่า มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีผลการดำเนินงานสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 เป้าหมายความสำเร็จ องค์ประกอบที่ 1 การใช้ผลการประเมินเป็นฐานการพัฒนา มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงาน มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

2.2 ผลการประเมินการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 พบว่า มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยรายการที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี และด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามลำดับ

2.3 ผลการประเมินการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ด้านคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พบว่า มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการดำเนินงานเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ มาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก และมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

2.4 ผลการประเมินการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ด้านคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด และมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

2.5 ผลการประเมินการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมือง

ลพบุรี ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพโรงเรียนและท้องถิ่น และการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามลำดับ

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกรองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ในภาพรวม พบว่า ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า มีความพึงพอใจต่อรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน รองลงมา ได้แก่ กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลำดับ

โพสต์โดย Mj : [4 มี.ค. 2563 เวลา 11:44 น.]
อ่าน [2250] ไอพี : 49.48.246.231
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,598 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของ ชา
ประโยชน์และโทษของ ชา

เปิดอ่าน 10,780 ครั้ง
ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจคิดใหม่ทำใหม่เพื่อหัวใจของคุณ
ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจคิดใหม่ทำใหม่เพื่อหัวใจของคุณ

เปิดอ่าน 10,927 ครั้ง
เหนือกว่า
เหนือกว่า 'กิมจิฟีเวอร์' 'ศัลยกรรมไทย'

เปิดอ่าน 21,272 ครั้ง
หมอเตือนอย่ากิน"แมลงทอด"กับ"เหล้า-เบียร์"
หมอเตือนอย่ากิน"แมลงทอด"กับ"เหล้า-เบียร์"

เปิดอ่าน 10,552 ครั้ง
รวยด้วยมรรค 8
รวยด้วยมรรค 8

เปิดอ่าน 8,253 ครั้ง
ศธ.ให้ความสำคัญครูคนแรกดึงพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งวันครู
ศธ.ให้ความสำคัญครูคนแรกดึงพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งวันครู

เปิดอ่าน 12,724 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2013
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 11,383 ครั้ง
วิธีลบรอยดำ อำพรางผิว
วิธีลบรอยดำ อำพรางผิว

เปิดอ่าน 20,488 ครั้ง
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน

เปิดอ่าน 39,013 ครั้ง
ศึก เอล กลาซิโก้ คืออะไร
ศึก เอล กลาซิโก้ คืออะไร

เปิดอ่าน 2,701 ครั้ง
การปลูกและการดูแลรักษามะเขือเปราะ
การปลูกและการดูแลรักษามะเขือเปราะ

เปิดอ่าน 10,713 ครั้ง
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คำตอบสุดท้ายจะออกมาอย่างไร
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คำตอบสุดท้ายจะออกมาอย่างไร

เปิดอ่าน 9,782 ครั้ง
เปิดตัว "iPhone5" จอเรตินา 4 นิ้ว พร้อม iOS6 อัพเดทใหม่อีกเพียบ ไทยรอปลายปี
เปิดตัว "iPhone5" จอเรตินา 4 นิ้ว พร้อม iOS6 อัพเดทใหม่อีกเพียบ ไทยรอปลายปี

เปิดอ่าน 7,681 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)

เปิดอ่าน 22,374 ครั้ง
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!

เปิดอ่าน 13,980 ครั้ง
วิธีทำให้ความจำดีขึ้น
วิธีทำให้ความจำดีขึ้น
เปิดอ่าน 17,798 ครั้ง
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน
เปิดอ่าน 11,381 ครั้ง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
เปิดอ่าน 25,543 ครั้ง
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
เปิดอ่าน 60,080 ครั้ง
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ