ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2560

เรื่อง การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

ที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2560

ผู้ศึกษา ญาณิศา ภูเพชรพงศ์

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2560 เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยการผสมผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือก่อนการปฏิบัติงานและหลังการปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีประสิทธิผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในปีการศึกษา 2560 โดยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแยกเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1) ครู จำนวน 15 คน 2) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 44 คน และ 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ 2) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง เป็นความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ที่มีต่อประสิทธิผลที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ

ผลการวิจัย

1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2560

ผลการวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ( x̄= 4.61 S.D.= 0.28) เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคำนึงปัจเจกบุคคล และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามลำดับนั่นแสดงว่า ครูและกรรมการสถานศึกษามีการรับรู้ และเข้าใจในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านเกิดผล ดังนี้

1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2560 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.61 S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ข้อ 3. ผู้บริหารให้คำแนะนำและเอาประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานมาแลกเปลี่ยน สนทนากับครูเพื่อให้ครูปฏิบัติตามข้อ 5. ผู้บริหารสอบถามถึงความก้าวหน้าในการทำงานให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนในการทำงานร่วมกับครู และข้อ 6. ผู้บริหารรับฟังปัญหาและเสนอแนวทางในการทำงานให้แก่ครู เพื่อให้ครูเกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน ตามลำดับ

1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2560 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.55 S.D.= 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ข้อ 3. ผู้บริหารมองการณ์ไกลใช้คำพูดกระตุ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์ ข้อ 1. ผู้บริหารใช้คำถามกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ครูเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา และข้อ 2. ผู้บริหารทำงานด้วยความเชื่อมั่น พูดเสริมแรงใจให้ครูปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าที่คาดหวังตามลำดับ

1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2560 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.68 S.D.= 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ข้อ 5. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูสร้างความคิดและค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้วยความผูกพัน ข้อ 1. ผู้บริหารกระตุ้น ยั่วยุให้ครูแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ข้อ 2. ผู้บริหารเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานและวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบด้วยวิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ตามลำดับ

1.4 ด้านความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2560 ด้านความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.60 S.D.= 0.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ข้อ 3. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูแต่ละคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีความตระหนักในความคิด จินตนาการ ความเชื่อ และเห็นคุณค่าของตนเอง ข้อ10. ผู้บริหารแนะนำการปฏิบัติงานแก่ครูเป็นรายบุคคล และ ข้อ1. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาครูตามความสนใจและตามความสามารถของแต่ละบุคคล ตามลำดับ

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของครูที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ ก่อนการวิจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄= 3.37 S.D.= 0.40) หลังการวิจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.98 S.D.= 0.08) และเมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยหลังการวิจัยมีระดับความคิดเห็นของครูที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือระดับมากที่สุดทุกข้อ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ t – test พบว่า หลังการวิจัยสูงกว่าก่อนการวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2

3. ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีต่อประสิทธิผลที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ

ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีต่อประสิทธิผลที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x̄= 4.84 S.D. = 0.25) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือข้อ 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สูงขึ้น 2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ข้อ 4. นักเรียนสามารถทำตามลำดับขั้นตอนและผลงานมีคุณภาพ และความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ตามลำดับ ซึ่งแสดงว่า หลังจากผู้บริหารได้ขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วในปีการศึกษา 2560 ส่งผลให้ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความพึงพอใจต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านโคกปรือ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3

โพสต์โดย aomaom : [4 มี.ค. 2563 เวลา 20:17 น.]
อ่าน [2228] ไอพี : 182.232.5.111
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,478 ครั้ง
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ

เปิดอ่าน 12,493 ครั้ง
วิเคราะห์จุดอ่อน-แข็ง การถ่ายโอนการศึกษา : เพื่อหาความเป็นไปได้
วิเคราะห์จุดอ่อน-แข็ง การถ่ายโอนการศึกษา : เพื่อหาความเป็นไปได้

เปิดอ่าน 51,799 ครั้ง
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)

เปิดอ่าน 10,702 ครั้ง
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ

เปิดอ่าน 11,815 ครั้ง
พ่อกับลูกชาย คลิปซึ้งกินใจ ไว้เตือนใจตนครับ
พ่อกับลูกชาย คลิปซึ้งกินใจ ไว้เตือนใจตนครับ

เปิดอ่าน 20,219 ครั้ง
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?

เปิดอ่าน 21,421 ครั้ง
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556

เปิดอ่าน 226,105 ครั้ง
การนับตัวเลข1-10(ภาษาจีน)
การนับตัวเลข1-10(ภาษาจีน)

เปิดอ่าน 8,781 ครั้ง
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ

เปิดอ่าน 10,688 ครั้ง
5 วิธีชวนขับรถประหยัดน้ำมัน
5 วิธีชวนขับรถประหยัดน้ำมัน

เปิดอ่าน 11,706 ครั้ง
12 เทคนิคกันสมองเหี่ยว
12 เทคนิคกันสมองเหี่ยว

เปิดอ่าน 14,651 ครั้ง
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

เปิดอ่าน 17,633 ครั้ง
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

เปิดอ่าน 11,426 ครั้ง
องค์ประกอบ ของความสำเร็จ
องค์ประกอบ ของความสำเร็จ

เปิดอ่าน 17,406 ครั้ง
สุดประทับใจ! ครูสาวแบกนร.หญิงป่วยหนัก เดินลงจากดอยไปส่งรพ.
สุดประทับใจ! ครูสาวแบกนร.หญิงป่วยหนัก เดินลงจากดอยไปส่งรพ.

เปิดอ่าน 40,075 ครั้ง
"วันครูโลก" 5 ตุลาคมของทุกปี
"วันครูโลก" 5 ตุลาคมของทุกปี
เปิดอ่าน 52,662 ครั้ง
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เปิดอ่าน 8,350 ครั้ง
ประเทศไทยได้อะไร... จากการรอใช้ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์
ประเทศไทยได้อะไร... จากการรอใช้ 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์
เปิดอ่าน 46,718 ครั้ง
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้
เปิดอ่าน 100,924 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ