ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2561

เรื่อง การศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2561

ผู้ศึกษา ญาณิศา ภูเพชรพงศ์

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2561 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ระหว่างก่อนและหลังทำการศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

โดยแยกเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน 2) ครู จำนวน 15 คน 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 43 คน และผู้ปกครองนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 43 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน

บ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2561 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองต่อคุณภาพผู้เรียน

ผลการศึกษา พบว่า

1. การศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2561 พบว่า ความเห็นที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านโคกปรือ ปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับเป็นจริงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ4.84 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.09 โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อ 3 ด้านการบริหารงานบุคคล ข้อ 4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ข้อ 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ตามลำดับ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ระหว่างก่อนและหลังทำการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ก่อนการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม (x̄) เท่ากับ 3.50 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.27และหลังการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยรวม (x̄) เท่ากับ 4.77 และ

มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.14 และเมื่อวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการจัดการศึกษาตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ระหว่างก่อนและหลังทำการศึกษา โดยใช้ t- test พบว่า ความคิดเห็นของครูที่เกิดจากการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน หลังการศึกษาสูงกว่าก่อนการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2

3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.76 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.34 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ข้อ 1 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ข้อ7 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ และ ข้อ2 ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ตามลำดับ เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3

โพสต์โดย aomaom : [5 มี.ค. 2563 เวลา 05:16 น.]
อ่าน [2235] ไอพี : 182.232.11.180
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,626 ครั้ง
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!

เปิดอ่าน 24,490 ครั้ง
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558

เปิดอ่าน 13,748 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 79 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถึงเวลาจัดทัพใหม่ด้านคุณภาพการศึกษา
จดหมายฉบับที่ 79 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถึงเวลาจัดทัพใหม่ด้านคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 8,748 ครั้ง
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก

เปิดอ่าน 39,307 ครั้ง
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

เปิดอ่าน 17,905 ครั้ง
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส

เปิดอ่าน 23,105 ครั้ง
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"

เปิดอ่าน 30,545 ครั้ง
การวัดปริมาณน้ำฝน
การวัดปริมาณน้ำฝน

เปิดอ่าน 397,544 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

เปิดอ่าน 20,928 ครั้ง
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญราชการชายแดน

เปิดอ่าน 37,813 ครั้ง
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี

เปิดอ่าน 47,489 ครั้ง
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 6,533 ครั้ง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง

เปิดอ่าน 13,148 ครั้ง
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ

เปิดอ่าน 33,771 ครั้ง
ชื่นชม เด็กสระแก้ว สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศ
ชื่นชม เด็กสระแก้ว สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศ

เปิดอ่าน 47,572 ครั้ง
คุณค่าทางโภชนาการของ "หอยหวาน"
คุณค่าทางโภชนาการของ "หอยหวาน"
เปิดอ่าน 15,185 ครั้ง
ติดกาแฟทั้งที อย่างนี้ต้องดื่มให้ฉลาด
ติดกาแฟทั้งที อย่างนี้ต้องดื่มให้ฉลาด
เปิดอ่าน 12,232 ครั้ง
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก
เปิดอ่าน 41,934 ครั้ง
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน
เปิดอ่าน 571,855 ครั้ง
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ