ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการลูกพระยาศรีสุนทรโวหารฯ รักการเขียนอ่านผ่านกระบวนการ PLC โรงเรียนเทศบาล ๒ พระย

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ตามโครงการลูกพระยาศรีสุนทรโวหารฯ รักการเขียนอ่าน

ผ่านกระบวนการ PLC โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร

(น้อย อาจารยางกูร) สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้วิจัย นางแสงเดือน อิศรานันทศิริ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการลูกพระยาศรีสุนทรโวหารฯ รักการเขียนอ่าน ผ่านกระบวนการ PLC ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และเพื่อศึกษาความพึงพอใจการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการลูกพระยาศรีสุนทรโวหารฯ รักการเขียนอ่าน ผ่านกระบวนการ PLC โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ของนักเรียน ครูและผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลทั้งหมดจำนวน 253 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จำแนกเป็นครูผู้สอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 102 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 111 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 คน ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) การรวบรวมข้อมูลใช้การสอบถามความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการจัดกิจกรรมใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ และสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการประมวลสรุปประเด็นสาระในเชิงคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาและสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการลูกพระยาศรีสุนทรโวหารฯ รักการเขียนอ่าน ผ่านกระบวนการ PLC ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จากการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นต่อผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของครูผู้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เรื่องการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูผู้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรื่องการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการลูกพระยาศรีสุนทรโวหารฯ รักการเขียนอ่าน ผ่านกระบวนการ PLC โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

2.1 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการลูกพระยาศรีสุนทรโวหารฯ รักการเขียนอ่าน ผ่านกระบวนการ PLC เรื่องการเขียน ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด กับระดับมากมีจำนวนเท่ากัน

2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีต่อการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการลูกพระยาศรีสุนทรโวหารฯ รักการเขียนอ่าน ผ่านกระบวนการ PLC เรื่องการอ่าน ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก

2.3 ความพึงพอใจของครูผู้จัดกิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีต่อการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการลูกพระยาศรีสุนทรโวหารฯ รักการเขียนอ่าน ผ่านกระบวนการ PLC เรื่องการเขียน ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

2.4 ความพึงพอใจของครูผู้จัดกิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีต่อการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการลูกพระยาศรีสุนทรโวหารฯ รักการเขียนอ่าน ผ่านกระบวนการ PLC เรื่องการอ่าน ของโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

2.5 ผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการลูกพระยาศรีสุนทรโวหารฯ รักการเขียนอ่าน ผ่านกระบวนการ PLC เรื่องการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มากที่สุด

2.6 ผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการลูกพระยาศรีสุนทรโวหารฯ รักการเขียนอ่าน ผ่านกระบวนการ PLC เรื่องการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มากที่สุด

จากการวิจัย สามารถนำผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ต่อยอดให้ครู มีทักษะ กระบวนการ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยได้รับการส่งเสริมจากหลายๆฝ่าย

โพสต์โดย รองแสงเดือน : [5 มี.ค. 2563 เวลา 07:06 น.]
อ่าน [2396] ไอพี : 182.52.108.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 53,608 ครั้ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ"คำนำหน้านาม"

เปิดอ่าน 13,759 ครั้ง
แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน

เปิดอ่าน 86,252 ครั้ง
จะใช้คำว่าทัศนะและทรรศนะได้เมื่อไหร่
จะใช้คำว่าทัศนะและทรรศนะได้เมื่อไหร่

เปิดอ่าน 9,462 ครั้ง
มท.ค้านกำนัน-ผญบ.นั่งเก้าอี้ อปท. โดยตำแหน่ง-ไม่เอาประเมินผลทุกปี
มท.ค้านกำนัน-ผญบ.นั่งเก้าอี้ อปท. โดยตำแหน่ง-ไม่เอาประเมินผลทุกปี

เปิดอ่าน 20,279 ครั้ง
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว

เปิดอ่าน 13,289 ครั้ง
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

เปิดอ่าน 31,465 ครั้ง
11 ผู้นำ ... ที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในโลก ( ยุคปัจจุบัน )
11 ผู้นำ ... ที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในโลก ( ยุคปัจจุบัน )

เปิดอ่าน 39,837 ครั้ง
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย

เปิดอ่าน 30,526 ครั้ง
กินยาแรงเกินไปทำให้เบลอได้
กินยาแรงเกินไปทำให้เบลอได้

เปิดอ่าน 9,893 ครั้ง
เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 1 เจรจา ทูตแห่งการค้าเสรี
เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 1 เจรจา ทูตแห่งการค้าเสรี

เปิดอ่าน 17,161 ครั้ง
สร้าง logo Icon ใส่ใน Favorite
สร้าง logo Icon ใส่ใน Favorite

เปิดอ่าน 13,361 ครั้ง
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 8,221 ครั้ง
10 วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง
10 วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง

เปิดอ่าน 11,653 ครั้ง
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์

เปิดอ่าน 14,169 ครั้ง
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!

เปิดอ่าน 10,222 ครั้ง
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต
เปิดอ่าน 12,482 ครั้ง
กรมอุตุฯเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทย
กรมอุตุฯเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทย
เปิดอ่าน 12,773 ครั้ง
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว
เปิดอ่าน 7,923 ครั้ง
หาความสุขแบบไม่ต้องเสียเงิน
หาความสุขแบบไม่ต้องเสียเงิน
เปิดอ่าน 9,203 ครั้ง
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ