ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาความสามารถการรู้ค่าของเงิน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล โดยชุดกล่องหรรษาเงินเห

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถการรู้ค่าของเงิน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล โดยชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

ชื่อผู้วิจัย นายชาญณรงค์ ทองรักษ์

ทักษะ วิชาการ รหัสทักษะ 22105 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 วรรคสาม ระบุว่า “การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง” นอกจากนี้ยังได้ระบุความมุ่งหมาย หลักการ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรการลงทุน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งกำหนดให้จัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือบุคคลทุพพลภาพซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ โดยรัฐต้องจัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542 : 4)

จากกฎหมายดังกล่าว การพัฒนาคนพิการในปัจจุบันจึงดำเนินการภายใต้หลักของสิทธิและความเสมอภาคในการได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคลและหลักของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการจึงมอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาแก่เด็กพิการ รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 23)

ในปัจจุบันการดำเนินชีวิตความเป็นต้องมีการซื้อขายสินค้าและบริการเข้ามาเพื่อให้ได้ความต้องการ สินค้าและบริการ ซึ่งการที่จะได้สินค้าต้องให้เงินมาแลกกับความต้องการสินค้าต่าง ๆ ดังนั้น การรู้ค่าของเงินจึงมีความจำเป็นที่ต้องให้นักเรียนที่ความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถที่จะนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อแลกกับความต้องการ และช่วยในการดำเนินชีวิต

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษานวัตกรรมชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร เข้ามาใช้ใน การเรียนรู้ค่าของเงินของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนภูเก็ตปัญญา นุกูล ให้เพิ่มสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการรู้ค่าของเงิน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จำนวน 4 คน

ตัวแปรที่ใช้ศึกษา

ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถการรู้ค่าของเงิน

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จำนวน 4 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม

ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 ชนิด คือ

1. แบบทดสอบ

1.1 กำหนดแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ

1.2 แบบทดสอบก่อนการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบ ก่อนการนำชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรเข้ามาใช้

1.3 แบบทดสอบหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบ หลังการนำชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

1.4 เกณฑ์การตัดสินในการประเมินคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร ดังนี้

คะแนน 16 – 20 หมายถึง ดีมาก

คะแนน 11 – 15 หมายถึง ดี

คะแนน 6 – 10 หมายถึง พอใช้

คะแนน 0 – 5 หมายถึง ปรับปรุง

1.5 แบบทดสอบหลังกิจกรรมจำนวน 3 ชุด

2. แผนการจัดกิจกรรม

- แผนการจัดกิจกรรมการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน จำนวน 3 แผนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมใช้เวลา 50 นาที จัดกิจกรรมทั้งหมดเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน

ซึ่งในแผนการจัดกิจกรรมจะมีความสอดคล่องกับชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร มีจำนวน 3 ชุด ๆ ละ 1 กิจกรรม รวมเป็น 3 กิจกรรม

3.ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

ชุดที่ 1 ชุดเงินเหรียญ จะประกอบด้วยแผนกิจกรรม 1 แผน

ชุดที่ 2 ชุดเงินธนบัตร จะประกอบด้วยแผนกิจกรรม 1 แผน

ชุดที่ 3 ชุดเงินเหรียญและธนบัตร จะประกอบด้วยแผนกิจกรรม 1 แผน

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบบการวิจัยในการทดลองครั้งนี้เป็นแบบวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยจะดำเนิน การทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538) ดังนี้

E T1 X T2

เมื่อ

E แทน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนภูเก็ตปัญญา นุกูล

T1 แทน แบบทดสอบก่อนเรียน

X แทน การสอนโดยใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

T2 แทน แบบทดสอบหลังเรียน

3.2 ขั้นดำเนินการทดลอง

3.1 การทดลองนี้เป็นกระบวนการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร โดยการใช้แผนจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการรู้ค่าของเงิน

3.2 ผู้วิจัยให้เด็กทำแบบทดสอบการรู้ค่าของเงินก่อนการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

3.3 เริ่มทำการทดลองโดยผู้วิจัยตั้งเวลาในการทดลองเป็นเวลา 50 นาที

3.4 ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม

3.3 ขั้นหลังการทดลอง

เป็นการนำผลการทดลองมาพิจารณา หากมีข้อบกพร่อง ผู้วิจัยจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. นำผลที่ได้ก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรมาทำการเปรียบเทียบผลที่ได้ ว่าอยู่ในระดับใด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ

1. ร้อยละ

2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

เมื่อ แทน ค่าเฉลี่ย

แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

แทน จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มเป้าหมาย

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1.ภายหลังจากที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการทำแบบทดสอบการรู้ค่าของเงินและผลการการใช้ ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร ผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

2.นำข้อมูลที่ได้จากการทำแบบทดสอบการรู้ค่าของเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 4 คน นำมาเปรียบเทียบหาความแตกต่างของการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 4 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนมีความสามารถในการรู้ค่าของเงินเหรียญและธนบัตรได้ มีความสนใจตั้งใจและมีความขยันเรียนเป็นอย่างดี

4.ผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการ เรื่อง การรู้ค่าของเงิน โดยชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

5.แบบทดสอบ กำหนดแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ

5.1 แบบทดสอบก่อนการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

ผู้วิจัยและดำเนินการทดสอบการรู้ค่าของเงิน จากแบบทดสอบก่อนการนำชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรเข้ามาใช้

5.2 แบบทดสอบหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

ผู้วิจัยและดำเนินการทดสอบการรู้ค่าของเงิน จากแบบทดสอบหลังการนำชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรเข้ามาใช้

เกณฑ์การตัดสินในการประเมินคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ดังนี้

คะแนน 16 – 20 หมายถึง ดีมาก

คะแนน 11 – 15 หมายถึง ดี

คะแนน 6 – 10 หมายถึง พอใช้

คะแนน 0 – 5 หมายถึง ปรับปรุง

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนการทดสอบจากชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 3 ครั้ง รวม 9 ครั้ง พร้อมการใช้แผนการจัดกิจกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

คนที่ แบบทดสอบ 1

เงินเหรียญ (5) แบบทดสอบ 2

เงินธนบัตร (24) แบบทดสอบ 3

เงินเหรียญและธนบัตร (14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 2 4 7 16 20 5 8 12

2 2 2 5 8 18 21 6 7 12

3 1 3 4 6 19 22 5 8 11

4 1 3 4 9 21 22 5 11 13

1.25 2.5 4.25 7.5 18.5 21.25 5.25 8.5 12

จากตารางที่ 1 เป็นการแสดงผลการทำแบบทดสอบระหว่างการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 3 ครั้ง รวม 9 ครั้ง ซึ่งผลการทดสอบพร้อมการใช้แผนนักเรียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทั้ง 4 คนมีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจาก การนำชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรเข้ามาใช้ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าเรื่องค่าของเงินเพิ่มมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ภาพที่ 1 แสดงคะแนนความสามารถในเรียนรู้ค่าของเงินหลังจากการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร ชุดที่ 1 เงินเหรียญ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 4 คน

จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนความสามารถการเรียนรู้ค่าของเงิน ชุดที่ 1 เงินเหรียญ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 4 คน มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการเรียนรู้ค่าของเงิน ดีขึ้นเห็นได้จากคะแนนรายบุคคลและภาพรวมจากคะแนนของทุกคนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 2 แสดงคะแนนความสามารถในเรียนรู้ค่าของเงินหลังจากการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร ชุดที่ 2 เงินธนบัตร นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 4 คน

จากแผนภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า คะแนนความสามารถการเรียนรู้ค่าของเงิน ชุดที่ 2 เงินธนบัตร ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 4 คน มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการเรียนรู้ค่าของเงิน ดีขึ้นเห็นได้จากคะแนนรายบุคคลและภาพรวมจากคะแนนของทุกคนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 3 แสดงคะแนนความสามารถในเรียนรู้ค่าของเงินหลังจากการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร ชุดที่ 3 เงินเหรียญและธนบัตร นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 4 คน

จากแผนภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่า คะแนนความสามารถการเรียนรู้ค่าของเงิน ชุดที่ 3 เงินเหรียญและธนบัตร ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 4 คน มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการเรียนรู้ค่าของเงินดีขึ้นเห็นได้จากคะแนนรายบุคคลและภาพรวมจากคะแนนของทุกคนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 4 แสดงคะแนนความสามารถในเรียนรู้ค่าของเงินหลังจากการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร ชุดที่ 1-3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 4 คน

จากแผนภาพที่ 4 แสดงภาพรวมให้เห็นว่า คะแนนความสามารถการเรียนรู้ค่าของเงินทั้ง 3 ชุด ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 4 คน มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการเรียนรู้ค่าของเงินดีขึ้นเห็นได้จากคะแนนรายบุคคลและภาพรวมจากคะแนนของทุกคนมีพัฒนาการด้านการรู้ค่าของเงินเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

คนที่ ทดสอบก่อน T1

(20 คะแนน) ทดสอบหลัง T2

(20 คะแนน) ผลต่าง

1 8 18 10

2 7 17 10

3 7 18 11

4 9 19 10

7.75 18

จากตารางที่ 2 เป็นการแสดงผลการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 หลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรสูงกว่าก่อนใช่ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร มีค่าเฉลี่ยก่อนการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน 7.75 หลังการใช้ชุดนาฬิกาพาเพลิน 18

ภาพที่ 5 แสดงผลการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 หลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรสูงกว่าก่อนใช่ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 4 คน

จากแผนภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่า คะแนนความสามารถการเรียนรู้ค่าของเงิน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 4 คน มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการเรียนรู้ค่าของเงินดีขึ้นเห็นได้จากคะแนนรายบุคคลและภาพรวมจากคะแนนของทุกคนมีพัฒนาการด้านการรู้ค่าของเงินก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรเพิ่มขึ้น

อภิปรายผลวิจัย

จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสามารถในการรู้ค่าของเงิน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โดยการนำการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรร่วมกับแผนการจัดกิจกรรม เข้ามาใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรู้ค่าของเงิน

นักเรียนคนที่ 1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 มีความสามารถใน การรู้จักตัวเลข สามารถซื้อสินค้าได้ แต่ไม่รู้ราคาและจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทางผู้วิจัยจึงสร้างนวัตกรรมชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรร่วมกับแผนการจัดกิจกรรมเข้าใช้ในการพัฒนาการรู้ค่าของเงิน ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนมีความสามารถในการรู้ค่าของเงินเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร และยังสามารถซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง

นักเรียนคนที่ 2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 มีความสามารถใน การอ่าน การเขียน พูดโต้ตอบได้ดี สามารถซื้อสินค้าได้แต่ไม่สามารถรู้จักการทอนเงินได้ ทางผู้วิจัยจึงสร้างนวัตกรรมชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรร่วมกับแผนการจัดกิจกรรมเข้าใช้ในการพัฒนาการรู้ค่าของเงิน ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนมีความสามารถในการรู้ค่าของเงินเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

นักเรียนคนที่ 3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 มีความสามารถใน การอ่านตัวเลข อ่านค่านาฬิกา ไม่รับเงินทอนตอนซื้อสินค้า ทางผู้วิจัยจึงสร้างนวัตกรรมชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรร่วมกับแผนการจัดกิจกรรมเข้าใช้ในการพัฒนาการรู้ค่าของเงิน ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนมีความสามารถในการรู้ค่าของเงินเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร และยังสามารถซื้อสินค้าและรับเงินทอนได้อย่างถูกต้อง

นักเรียนคนที่ 4 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 มีความสามารถใน การรู้จักตัวเลข การบวก สามารถซื้อสินค้าได้ ไม่สามารถรับเงินทอนเมื่อซื้อสินค้าได้ ทางผู้วิจัยจึงสร้างนวัตกรรมชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรร่วมกับแผนการจัดกิจกรรมเข้าใช้ในการพัฒนาการรู้ค่าของเงิน ผลการวิจัยปรากฏว่านักเรียนมีความสามารถในการรู้ค่าของเงินเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร และยังสามารถซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งจะเห็นได้ว่าแบบทดสอบก่อนการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร นักเรียนมีผลการทดสอบ ที่ต่ำกว่าและการทำแบบทดสอบหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรที่มีระดับคะแนนเพิ่มสูงขึ้น แสดงในเห็นว่านักเรียนมีความพัฒนาการรู้ค่าของเงิน เพิ่มสูงขึ้นหลังการใช้ชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตรแผนการจัดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

การเพิ่มความสามารถในการรู้ค่าของเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ควรจะต้องมีการทำวิธีการสร้างนวัตกรรมที่มีความแปลกใหม่ที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจ รวมถึงความสนใจที่ต้องการใช้นวัตกรรมชุดกล่องหรรษาเงินเหรียญและธนบัตร

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย

ผู้วิจัยจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลของนักเรียนให้มากเพื่อเพิ่มความรู้และสร้างความเข้าใจในวิธีการวิจัยมากขึ้น

ผู้วิจัยจะต้องศึกษารูปแบบของการจัดเรียงข้อมูลในการวิจัยให้ถูกต้องเพื่อจะทำให้ผู้อ่านเข้าขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในงานวิจัยมากขึ้น

โพสต์โดย ปิติ : [16 มี.ค. 2563 เวลา 08:18 น.]
อ่าน [1317] ไอพี : 118.174.196.212
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ