ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อผู้ประเมิน : ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้าย

ปีที่ทำการประเมิน : 2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนเริ่มโครงการด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ระหว่างดำเนินโครงการด้านกระบวนการและหลังสิ้นสุดโครงการด้านผลผลิต 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจและผลกระทบหลังดำเนินโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง จำนวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1) แบบประเมินโครงการตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 4) แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนจากครูผู้สอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการประเมินพบว่า

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปได้ดังนี้

1. การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีดังนี้

1.1 การประเมินก่อนเริ่มโครงการ พบว่า ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมมีความสอดคล้อง/ความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยปัญหาที่พบ คือ บุคลากรในโรงเรียนยังมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการค่อนข้างน้อย เนื่องจากบุคลากรครูมีน้อยภาระงานค่อนข้างมาก ทำให้งานบรรลุผลค่อนข้างช้า ให้ข้อเสนอแนะ ควรมีการประชุมคณะทำงานอย่างต่อเนื่องและกระจายงานให้ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกับโรงเรียน

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมมีความสอดคล้อง/ความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินโดยปัญหาที่ พบคือ การประสานงานเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรของโรงเรียนกับหน่วยงานอื่นยังมีค่อนข้างน้อย อีกทั้งโครงสร้างการทำงานของบุคลากรยังไม่ชัดเจน ให้ข้อเสนอแนะ ควรมีการประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการสนับสนุนด้านงบประมาณและวิทยากรมาช่วยให้ความรู้แก่นักเรียน พร้อมทั้งควรจัดวัสดุ อุปกรณ์ให้หลากหลายและเพียงพอ พร้อมทั้งควรมีการจัดทำแผนผังโครงสร้างการทำงานของบุคลากรตามโครงการให้ชัดเจนเหมาะสมต่อการดำเนินงาน

1.2 การประเมินระหว่างดำเนินโครงการ พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมมีความสอดคล้อง/ความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยปัญหาที่พบ คือ ระยะเวลาดำเนินการในโครงการค่อนข้างน้อย ทั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการให้เวลากับการดำเนินการของโครงการค่อนข้างน้อย ให้ข้อเสนอแนะควรกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในโครงการให้มากกว่าที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้คณะกรรมการดำเนินโครงการบางคนเสียสละเวลามาร่วมการดำเนินการของโครงการให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม และควรเน้นกิจกรรมที่สำคัญมาเป็นกิจกรรมแรกในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน

1.3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมมีความสอดคล้อง/ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยปัญหาที่พบ คือ นักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกิจกรรม อีกทั้งนักเรียนบางคนโดยเฉพาะนักเรียนในชั้นอนุบาล และชั้น ป.1 ยังมีความรู้และความเข้าในหลักคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมตามโครงการค่อนข้างน้อยมาก ให้ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป และควรมีการประเมินผลนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังควรให้ครูผู้สอนหรือวิทยากร ให้ความรู้หลักง่ายๆ หรือหลักในการประยุกต์ระหว่างหลักในการใช้คุณธรรม จริยธรรม ในชีวิตประจำวัน ก่อนการดำเนินโครงการ

2. ความพึงพอใจและผลกระทบหลังดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีดังนี้

2.1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนควรจัดงบประมาณสำหรับปรับปรุงสถานที่ของโรงเรียน ห้องเรียนห้องประกอบบางจุด รวมทั้งวัสดุ สื่ออุปกรณ์ และควรมีการประชุมชี้แจง ถึงความประพฤติของนักเรียนเป็นระยะตลอดทั้งปีการศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้พฤติกรรมของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ สามารถปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนได้

2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.3 ผลกระทบของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านฟักทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า

หลังจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีพฤติกรรมที่แสดงออกเหมาะสม ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 โดยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เช่น นักเรียนมีมารยาท และรู้จักธรรมเนียมการปฏิบัติตัวตามประเพณี และศาสนาที่ตนเองนับถือ นักเรียนส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง บทบาทการอยู่ร่วมกันทั้งในห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของคุณครู อีกทั้งมีระเบียบ วินัยในการปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงของโรงเรียน ข้อตกลงของหมู่บ้าน รู้จักอดออม ประหยัดและรู้คุณค่าของสิ่งของ มีการใช้สมุดอย่างประหยัดรวมทั้งนักเรียนบางคนยังมีเงินฝากเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา

หลังจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีพฤติกรรมที่แสดงออก คือ ได้ทำประโยชน์ต่อบ้าน วัด โรงเรียน โดยจากการสังเกตและสอบถาม นักเรียนได้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีจิตอาสา ให้กับวัด โรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน คริสต์ศาสนิกชนในการนำข้อปฏิบัติของศาสนามาประยุกต์ใช้ เช่น การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ไหว้พระ การระลึกถึงพระเจ้า บุญคุณของบิดามารดา รักษาวัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น อีกทั้งนักเรียนมีพฤติกรรมในการเป็นลูกที่ดี ช่วยงานบ้าน งานไร่นา ให้กับพ่อแม่ และมีการแสดงออกถึงการรักในชุมชน เช่น การไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ การถ่ายอุจจาระในห้องส้วมไม่ถ่ายเรี่ยราด การประหยัดในการใช้น้ำและไม่ทำลายของส่วนรวม และให้ข้อเสนอแนะและแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนว่า บ้านวัดโรงเรียน และชุมชน ควรส่งเสริมและปลูกฝังเด็กนักเรียนโดยเอาใจใส่ดูแลให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดมีความสัมพันธ์ที่ดีให้คำแนะนำและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนพร้อมทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนเห็นถึงความสำคัญของวัดและเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ประโยชน์จากวัดและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และวัดควรพัฒนาหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระที่ใช้ในการส่งเสริมและปลูกฝังการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมให้สมบูรณ์ ทันสมัย นำไปประยุกต์ง่าย และเข้าใจได้ง่าย พร้อมกับมีการประเมินผลหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระ อีกทั้งผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเอง ให้มีการเรียน การสอนวิชาที่เกี่ยวกับมนุษยธรรม จัดงบประมาณสนับสนุนให้มีการเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้แนวทางการใช้หลักคุณธรรมทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ และชุมชนควรสร้างชุมชนคุณธรรมหรือส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้จริงผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

สิ่งที่ได้หลังการดำเนินการโดย จากการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ระดับจังหวัด ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โครงการสวดธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2560

- โรงเรียนแกนนำตามรางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

- นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีมหญิงล้วน ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561 ประเภททีม 5คน ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1. ผู้บริหารและครูควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง และควรจัดกิจกรรมกระตุ้นเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนมีกำลังใจในการทำกิจกรรม อย่างต่อเนื่องและเกิดเป็นพฤติกรรมที่คงทนถาวร

2. ควรนำผลการประเมินโครงการที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ ปรับปรุง แก้ไข ด้านต่าง ๆ ที่ค้นพบ โดยส่งเสริมกิจกรรมที่ทำได้ดีให้ดียิ่งขึ้นไป และปรับปรุงกิจกรรมที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ

3. ควรมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามโครงการให้มีความพอเหมาะกับระยะเวลาดำเนินการตามโครงการเนื่องจากในแต่ละปีการศึกษามีกิจกรรมที่นักเรียนต้องร่วมและปฏิบัติจำนวนหลายกิจกรรม

4. ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนตามความเหมาะสม โดยเริ่มต้นจากที่บ้านและมีการประสานความร่วมมือกับโรงเรียน

5. ควรมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลโดยทั่วไป

6. ควรนำผลจากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความร่วมมือและการดำเนินการระหว่าง บ้าน วัด ชุมชน และโรงเรียนของครูผู้สอน มาร่วมพิจารณาเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนต่อไป

7. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรมีการเปรียบเทียบรูปแบบของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาอื่น ๆในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามผลการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของนักเรียน

3. ควรนำวิธีการประเมิน แบบซิปป์ ไปใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียน

4. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการต่อไป

โพสต์โดย สนาน : [22 มี.ค. 2563 เวลา 09:32 น.]
อ่าน [3592] ไอพี : 171.4.221.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 82,015 ครั้ง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง

เปิดอ่าน 8,467 ครั้ง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง

เปิดอ่าน 16,323 ครั้ง
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ

เปิดอ่าน 13,806 ครั้ง
นี่คือ 5 เหตุผล ทำไมผู้ใหญ่เล่นโซเชียล แล้วอันตรายกว่าวัยรุ่น
นี่คือ 5 เหตุผล ทำไมผู้ใหญ่เล่นโซเชียล แล้วอันตรายกว่าวัยรุ่น

เปิดอ่าน 13,946 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

เปิดอ่าน 7,870 ครั้ง
ร้อนตับแตก มีที่มาอย่างไร
ร้อนตับแตก มีที่มาอย่างไร

เปิดอ่าน 11,779 ครั้ง
คู่มือตั้งงบ 58 (ฉบับแก้ไข)
คู่มือตั้งงบ 58 (ฉบับแก้ไข)

เปิดอ่าน 15,193 ครั้ง
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน

เปิดอ่าน 23,014 ครั้ง
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา

เปิดอ่าน 22,034 ครั้ง
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า

เปิดอ่าน 13,285 ครั้ง
คำว่า สปา มาจากไหน
คำว่า สปา มาจากไหน

เปิดอ่าน 21,335 ครั้ง
ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง
ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง

เปิดอ่าน 34,751 ครั้ง
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 35,451 ครั้ง
 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน
ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน

เปิดอ่าน 9,120 ครั้ง
10 คำฮิตบนโลกโซเชียล ปี 2566
10 คำฮิตบนโลกโซเชียล ปี 2566

เปิดอ่าน 24,754 ครั้ง
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
เปิดอ่าน 9,817 ครั้ง
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เปิดอ่าน 14,719 ครั้ง
รถไฮบริด (Hybrid) คืออะไร
รถไฮบริด (Hybrid) คืออะไร
เปิดอ่าน 47,374 ครั้ง
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน
เปิดอ่าน 16,896 ครั้ง
ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย
ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ