ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาล

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาล

ชื่อผู้ศึกษา นางเยาวมาลย์ แสนคำ

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าต้องการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม สำหรับเด็กปฐมวัย ขึ้นเพื่อพัฒนาจริยธรรมให้กับเด็กให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมายการศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม สำหรับเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการความมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อศึกษาเจตคติของเด็กปฐมวัยที่มีต่อหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม สำหรับเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นปฐมวัย 3-4 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 14 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนโดยใช้นิทานประกอบภาพ แบบแผนการทดลองที่ใช้ คือ การวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pre-test – Post-test Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าที (t – test)

ผลการศึกษาพบว่า

1.ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม สำหรับเด็กปฐมวัย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 82.50/85.71 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. เปรียบเทียบความมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม สำหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม พบว่า เด็กปฐมวัยหลังจากจัดเรียนด้วยการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม( x̄ = 17.14 , S.D.= 1.70 ) สูงกว่าก่อนจัดเรียนด้วยการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพ(x̄ = 7.57 ,S.D.= 2.24 ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 ความซื่อสัตย์ พบว่า เด็กมีความซื่อสัตย์สูงกว่าก่อนจัดเรียนด้วยการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านที่ 2 ความเมตตากรุณามีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน พบว่า เด็กมีความเมตตากรุณามีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปันสูงกว่าก่อนจัดเรียนด้วยการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านที่ 3 ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พบว่า เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงกว่าก่อนจัดเรียนด้วยการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านที่ 4 ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พบว่า เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สูงกว่าก่อนจัดเรียนด้วยการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าหลังจากจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม สำหรับเด็กปฐมวัยมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม สำหรับเด็กปฐมวัยส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางด้านความมีคุณธรรมและมีจิตใจที่ดีงามเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

3. ระดับเจตคติของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามโดยรวม อยู่ในระดับดี ( x̄ = 4.45, S.D. = 2.24)

โดยสรุป การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม ของเด็กปฐมวัย ทำให้ครูมีอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนให้ไม่น่าเบื่อ มีทั้งความสนุกสนานและเป็นการจัดประสบการณ์ที่มีผลต่อการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรม และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตได้

โพสต์โดย yaowaman : [7 เม.ย. 2563 เวลา 16:48 น.]
อ่าน [1451] ไอพี : 27.55.90.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ