ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ TMMS MODEL

ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย เยาวลักษณ์ มาส้มซ่า

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้ระเบียบการวิจัย และพัฒนา (research and development) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 21 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 549 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 585 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ เครจซี่และมอร์แกน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Kreggie and Morgan, 1970, p 607-610) ได้แก่ ครู จำนวน 20 คน ผู้ปกครองนักเรียน 226 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน รวมทั้งหมด 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 2) แบบประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3) แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมี ส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ TMMS MODEL และ 4) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการบรรยาย ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมี ส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารวิชาการ ตามลำดับ

สภาพที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการแบบมี ส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารวิชาการ

โดยผู้ปกครองนักเรียนมีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 2) จัดหาครูให้ตรงวิชาที่สอน 3) ควรจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 4) การให้บริการควรรวดเร็วและถูกต้อง 5) การประชาสัมพันธ์ควรรวดเร็วและสื่อสารถึงผู้ปกครอง และข้อที่มีความถี่น้อยที่สุด ได้แก่ จัดให้มีห้องพยาบาลที่สะอาด มียาและเครื่องใช้ที่เพียงพอ

2. ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พบว่า 1) รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมแบบ TMMS MODEL มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมแบบ TMMS MODEL 2) รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมแบบ TMMS MODEL มีความสอดคล้อง เหมาะสมและชัดเจนกับเนื้อหาในการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมแบบ TMMS MODEL ทุกข้อ 3) รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีความสอดคล้อง เหมาะสมและชัดเจนในการใช้ภาษาของรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมแบบ TMMS MODEL 4) รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีความสอดคล้องเหมาะสม ในการพิมพ์และรูปเล่มของรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีขนาดเหมาะสมแก่การนำไปใช้ 5) รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีความสอดคล้อง เหมาะสมและความสะดวก ในการนำรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมแบบ TMMS MODEL ไปใช้

3. คุณภาพของรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ TMMS MODEL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X-bar = 3.81, S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามลำดับแรก คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ( X-bar = 4.08, S.D. = 0.52) การบริหารจัดการองค์กร (Management) ( X-bar= 3.74,S.D.= 0.36) และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) อยู่ในระดับมาก ( X-bar= 3.72, S.D.= 0.60)

โพสต์โดย เยาวลักษณ์ : [30 เม.ย. 2563 เวลา 11:11 น.]
อ่าน [1340] ไอพี : 124.120.81.45
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ