ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสร้างคอมวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสร้างคอมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต 2) เพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และ 3) เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในครั้งนี้ ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive sampling) โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู จำนวน 42 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ไม่นับรวมตัวแทนผู้บริหาร และครูที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสร้างคอมวิทยา) รวมกลุ่มตัวอย่าง 55 คน

เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถาม ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 การประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต เท่ากับ 0.90 และฉบับที่ 2 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ทุกชุดและมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป คำนวณหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสร้างคอมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมทุกด้านมีผลการประเมินโครงการอยู่ ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี ทุกด้าน เรียงตามลำดับมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย

2. ผลศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสร้างคอมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นดังนี้

2.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านสภาวะแวดล้อม

ปัญหาจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสภาวะแวดล้อม คือ เวลาในการเตรียมความพร้อมมีน้อย บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ขาดการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการในโครงการพัฒนาบุคลากรขาดงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร

ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสภาวะแวดล้อม คือ ควรกำหนดเวลาในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในโครงการพัฒนาบุคลากร ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มากขึ้น ควรสร้างความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลากรกับทุกฝ่ายให้มากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานงานและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้โรงเรียนรับทราบข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ควรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการก่อนดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ ควรจัดให้มีการระดมทรัพยากรในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร

2.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านปัจจัย

ปัญหาจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านปัจจัย คือ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ห้องน้ำในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ โรงเรียนมีหนังสือ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สื่อ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ชุมชนมีบทบาท ในการระดมทรัพยากร บริหารจัดการน้อย การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน บุคลากรมีภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบหลายด้าน แผนการจัดการเรียนรู้ของครูไม่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านปัจจัย คือ ควรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถครูมากยิ่งขึ้น ควรจัดประชุมให้ทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาให้แก่บุคลากร ควรจัดกิจกรรมในสถานที่มีห้องน้ำเพียงพอ ควรจัดทำ จัดหา เอกสาร สื่อ หนังสือ คู่มือและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ควรเพิ่มอัตรากำลังครูหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรดำเนินการนิเทศ แผนการจัดการเรียนรู้ของครูมากขึ้น

2.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านกระบวนการ

ปัญหาจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการ คือ ขาดการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โรงเรียนขาดการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อระดมทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียน การดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร ไม่เป็นไปตามแผนและขั้นตอนที่กำหนดไว้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรขาดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การจัดหาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่เป็นระบบ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน

ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการ คือ โรงเรียนควรวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจน การวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โรงเรียนวางแผนการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อระดมทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียน ควรวางแผนสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอื่น เช่น เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ควรสร้างความเข้าใจในการวางการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร ควรดำเนินการศึกษารายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร ก่อนดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร ควรให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร ควรดำเนินการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวัดผลประเมินตามสภาพจริงเพิ่มเติม ควรดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทั่วถึง

2.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านผลผลิต

ปัญหาจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผลผลิต คือ ครูไม่ได้ใช้หลักสูตร คู่มือครู และแผนการสอน ที่โรงเรียนสร้างขึ้น ครูขาดความมั่นใจในการนำหลักสูตรไปใช้ ขาดความเชื่อมั่นในตนเองในการนำ หลักสูตรไปใช้ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร ครูยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน ครูมีการบูรณาการเรียนรู้ทั้งในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้น้อย ผู้ปกครองและชุมชนไม่เข้าใจหลักสูตร ขาดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง นักเรียนไม่เห็นความสำคัญของการอ่านและการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ขาดข้อมูลสารสนเทศ ที่ดีในการนำมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผลผลิต คือ ควรสนับสนุนให้บุคลากรอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น ควรดำเนินการตรวจสอบให้ครูดำเนินการใช้หลักสูตรตามที่โรงเรียนขึ้น ส่งเสริมให้ครูใช้หลักสูตร คู่มือครูและแผนการสอนที่โรงเรียนสร้างขึ้น ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมประชุม สัมมนา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาความรู้เพิ่มเติม ควรให้กำลังใจครูในการนำหลักสูตรไปใช้ ควรสร้างจิตสำนึกให้ครูตระหนักถึงประโยชน์ที่จะนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง ควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมประชุม สัมมนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ควรดำเนินการสร้างความเข้าใจเรื่องหลักสูตรให้กับผู้ปกครองและชุมชน โดยการประชุมชี้แจงหรือวิธีการอื่นๆ ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมรักการอ่านและการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ควรดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. ผลการประเมินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสร้างคอมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวม มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ทุกข้อ นำผลการประเมินมาเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบรองลงมา คือ กิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์และผลการประเมินอันดับสุดท้าย คือ กิจกรรมค่ายพุทธธรรมพัฒนาชีวิต

โพสต์โดย k : [10 พ.ค. 2563 เวลา 20:10 น.]
อ่าน [2014] ไอพี : 223.207.93.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,589 ครั้ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง

เปิดอ่าน 9,822 ครั้ง
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559

เปิดอ่าน 25,422 ครั้ง
งูพิษกัด
งูพิษกัด

เปิดอ่าน 1,403 ครั้ง
ภาวะ LONG COVID เกิดได้ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยลดภาวะรุนแรงได้
ภาวะ LONG COVID เกิดได้ในเด็กและวัยรุ่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยลดภาวะรุนแรงได้

เปิดอ่าน 11,109 ครั้ง
เคี้ยวมาก สุขภาพดี
เคี้ยวมาก สุขภาพดี

เปิดอ่าน 13,469 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

เปิดอ่าน 14,529 ครั้ง
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

เปิดอ่าน 90,342 ครั้ง
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)

เปิดอ่าน 13,424 ครั้ง
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย

เปิดอ่าน 12,018 ครั้ง
5 ปัญหาการเงิน เลี่ยงซะก่อนชีวิตคู่จะพัง
5 ปัญหาการเงิน เลี่ยงซะก่อนชีวิตคู่จะพัง

เปิดอ่าน 25,913 ครั้ง
ทำไม E = mc กำลัง 2 สมการสะท้านโลก
ทำไม E = mc กำลัง 2 สมการสะท้านโลก

เปิดอ่าน 9,493 ครั้ง
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59

เปิดอ่าน 15,969 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 36 ค.(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 36 ค.(2)

เปิดอ่าน 7,162 ครั้ง
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 13,026 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,040 ครั้ง
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ
กลเม็ดหาเงินสร้างธุรกิจ

เปิดอ่าน 22,071 ครั้ง
ความวุ่นวายของการรายงาน จนครูไม่เป็นอันสอน
ความวุ่นวายของการรายงาน จนครูไม่เป็นอันสอน

เปิดอ่าน 18,605 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร

เปิดอ่าน 3,302 ครั้ง
ฝึกกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บข้อเข่าจากกีฬา
ฝึกกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรง ช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บข้อเข่าจากกีฬา

เปิดอ่าน 13,729 ครั้ง
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ