ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ POLA Model เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ

POLA Model เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ผู้วิจัย วิวัฒน์ กางการ

ปี พ.ศ. 2561

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ POLA Model เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ในครั้งนี้ใช้ระเบียบ

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในลักษณะที่เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action research) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ POLA MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ POLA MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

4) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ POLA MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ครู จำนวน 20 คน นักเรียน จำนวน

140 คน ผู้ปกครอง จำนวน 140 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน และ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่มีลักษณะพิเศษจำเป็นซึ่งต้องใช้การบริหารงานที่แตกต่างจากพื้นที่

อื่น ๆ ดังด้านรูปแบบการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด โรงเรียนจำเป็นต้องมีหรือใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนตามแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างแพร่หลาย บุคลากรทุกคนทราบและปฏิบัติตาม มีความพึงพอใจ และนำไปใช้จนส่งผลให้การบริหารโรงเรียนคุณภาพ บรรลุผล และโรงเรียนมีความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพให้สูงขึ้นต่อไป

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ POLA MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา พบว่า

โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการนิเทศมีระดับ

ความเหมาะสมมากที่สุด ด้านภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์มีระดับความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยการจัดการนิเทศเป็นแบบกัลยาณมิตร มีการสื่อสารที่ดีทำให้บุคลากรรู้สึกว่าการทำงานเป็นทีม

อาศัยบรรยากาศการสื่อความที่ชัดเจนและเหมาะสม บุคลากรทุกคนกล้าที่จะเปิดใจแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การทำงาน

ที่มีประสิทธิภาพ ด้านภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์นั้น ผู้บริหารมีการพัฒนาและประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ให้ตนเองมีความสามารถสูงขึ้น โดยทราบว่าการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพจะต้องเกิดจาก

การพยายามรวบรวมและใช้ทักษะต่าง ๆ ของแต่ละคน และความรู้ในการบริหารสอนหรือพัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะที่ดีขึ้น แสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม โดยมีทำงานร่วมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหน่วยงานของตนได้ทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นและส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำให้บุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ

จะได้รู้สึกว่าการทำงานเป็นทีม

3. ผลการศึกษาการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียน

คุณภาพ โดยใช้รูปแบบ POLA MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ระดับพฤติกรรมก่อนดำเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน โดยด้านภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ในส่วนของระดับพฤติกรรมหลังดำเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน

โดยด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ POLA MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนองศาลาสามารถส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาได้จริง

4. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ POLA MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมหนองศาลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

และด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และด้านการนิเทศ

แบบกัลยาณมิตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และจากการศึกษาระดับความพึงพอใจ การประเมินผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ POLA MODEL เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ด้านกลยุทธ์ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูตุ้ย : [1 มิ.ย. 2563 เวลา 11:49 น.]
อ่าน [1406] ไอพี : 1.1.244.199
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ