ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อรายงาน การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ใช้ชุดเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล ส าหรับเด็กปฐมวัย ช้นัอนุบาลปีที่2

ื่อรายงาน การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ใช้ชุดเกมการศึกษามิติสัมพันธ์

เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล ส าหรับเด็กปฐมวัย ช้นัอนุบาลปีที่2

ชื่อผู้ศึกษา นางนงนุช โฆสิตมาน

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัโพธ์ิ

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังน้ี1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดเกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อ

การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล ส าหรับเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนกัเรียน ก่อนและหลัง

การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลโดยใช้ชุดเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ กลุ่มตวัอยา่ งที่ใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี

เป็ นเด็กปฐมวัยชาย – หญิงอายรุ ะหวา่ ง 3 – 5 ปีที่กา ลงัศึกษาอยูใ่ นช้นัอนุบาลปีที่2/1 ภาคเรียนที่ 2

ปี การศึกษา 2561ของโรงเรียนเทศบาล ๒ วดัโพธ์ิสังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลบางคล้า

มีนักเรียนจ านวน 33คน ซึ่ งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยศึกษา

จากประชากรท้งัหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิด

เชิงเหตุผลโดยใช้เกมการศึกษามิติสัมพันธ์ ส าหรับเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่2 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน

จ านวน 12 หน่วย 60แผน เกมการศึกษามิติสัมพันธ์ จ านวน 12 ชุด ชุดละ 5 เกม รวมท้งัสิ้น 60 เกม

แบบสังเกตพฤติกรรมเชิงปฏิบตัิพฒั นาการดา้นการคิดเชิงเหตุผลและประเมินหลงัการจดักิจกรรม

โดยใช้ชุดเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ จ านวน 60 ชุด แบบประเมินหลังการเล่นเกมการศึกษามิติ

สัมพนัธ์เป็นแบบประเมินประเภทรูปภาพและขอ้ความ ที่นา มาใชก้ บั นกัเรียนหลงัจากเล่นชุดเกม

การศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล เพื่อติดตามพัฒนาการด้านการคิดเชิงเหตุผลของ

นกัเรียน โดยให้นกัเรียนเลือกคา ตอบ ดว้ยวธิีการกากบาท การเติมตวัเลขและโยงเส้นจบัคู่ในแต่ละ

แบบประเมินประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ แบบประเมินความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

ส าหรับเด็กปฐมวัย 5 ด้าน เป็ นแบบประเมินประเภทข้อความ ข้อค าถามที่เป็ นรูปภาพ และประเภท

ข้อความที่เป็ นภาษาไทยชนิด 4 ตัวเลือก แบ่งออก เป็น 5 ชุด ชุดละ 10ข้อ รวมท้ังสิ้น 50ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

ค่าที(t-test)

ผลการวิจัยพบวา่

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดเกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการ

คิดเชิงเหตุผล ส าหรับเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 2 พบว่า ชุดเกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อ

พฒั นาการคิดเชิงเหตุผลไดค้่าประสิทธิภาพ 84.83/85.26

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนก่อนและหลงัการใช้

ชุดเกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล ส าหรับเด็กปฐมวัย ช้นัอนุบาลปีที่2/1

หลังการใช้ชุดเกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล มีความสามารถในการ

คิดเชิงเหตุผลสูงกว่าก่อนการใช้ชุดเกมการศึกษามิติสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล

อยา่ งมีนยัสา คญั ทางสถิติที่ระดบั .01

โพสต์โดย นุช : [15 มิ.ย. 2563 เวลา 20:04 น.]
อ่าน [1941] ไอพี : 125.26.20.171
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,240 ครั้ง
คู่มือกระตุ้นจินตนาการครูและผู้ปกครองโหลดฟรี
คู่มือกระตุ้นจินตนาการครูและผู้ปกครองโหลดฟรี

เปิดอ่าน 10,477 ครั้ง
ดัชนีมวลกาย หาค่า BMI เช็กกันหน่อยไหมคุณอ้วนหรือยัง ?
ดัชนีมวลกาย หาค่า BMI เช็กกันหน่อยไหมคุณอ้วนหรือยัง ?

เปิดอ่าน 12,021 ครั้ง
บันไดเลื่อนตัวแรกของไทย
บันไดเลื่อนตัวแรกของไทย

เปิดอ่าน 9,779 ครั้ง
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 9,567 ครั้ง
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)

เปิดอ่าน 16,676 ครั้ง
เชื่อทางช้างเผือก มีดาวเหมือนโลกนับร้อยดวง
เชื่อทางช้างเผือก มีดาวเหมือนโลกนับร้อยดวง

เปิดอ่าน 60,071 ครั้ง
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์

เปิดอ่าน 10,960 ครั้ง
การถ่ายภาพอาหารด้วยสมาร์ทโฟนช่วยลดน้ำหนักได้
การถ่ายภาพอาหารด้วยสมาร์ทโฟนช่วยลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 9,644 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2552

เปิดอ่าน 26,013 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค

เปิดอ่าน 9,300 ครั้ง
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 10,629 ครั้ง
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี

เปิดอ่าน 11,576 ครั้ง
คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตราชการ
คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตราชการ

เปิดอ่าน 9,809 ครั้ง
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน

เปิดอ่าน 40,342 ครั้ง
วิธีแก้ the dependency service or group failed to start ใน Win7
วิธีแก้ the dependency service or group failed to start ใน Win7

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 32,753 ครั้ง
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

เปิดอ่าน 7,438 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"

เปิดอ่าน 29,758 ครั้ง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง

เปิดอ่าน 51,668 ครั้ง
มารยาทในการพูดโทรศัพท์ (Phone Manners)
มารยาทในการพูดโทรศัพท์ (Phone Manners)

เปิดอ่าน 17,810 ครั้ง
ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม
ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ