ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่เลือกเรียนก

นายวีระพล แดนโพธิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์กลองไฟฟ้า

จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 - 6 ที่เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมดนตรีสากล โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แล้วทดลองใช้เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบ

การเรียน และศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์

กลองไฟฟ้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้

เอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์กลองไฟฟ้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เล่ม

คู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์กลองไฟฟ้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จำนวน 40 ข้อ แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์กลองไฟฟ้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ข้อ ใช้ระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น 19 ชั่วโมง โดยวิธีทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จำนวน 40 ข้อ แล้วจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์กลองไฟฟ้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้ง 6 เล่ม ติดต่อกันตามลำดับ หลังจากเรียนครบทั้ง 6 เล่มแล้ว ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ และวัดระดับความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์กลองไฟฟ้า

จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ข้อ นำคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียน มาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

แล้วเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนก่อนกับหลังเรียนโดยหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)

นำคะแนนวัดความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แล้วนำค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับความพึงพอใจที่กำหนดไว้ เสร็จแล้วนำเสนอผลในรูปตารางประกอบคำบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์กลองไฟฟ้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริม

ความสามารถทางดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชุมนุมดนตรีสากล โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 5.00, S.D. = 0.00) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.31/94.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่า เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้สามารถนำไปใช้พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลองไฟฟ้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์และช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถและทักษะทางดนตรีได้จริง

2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์กลองไฟฟ้าจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ที่เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมดนตรีสากล โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีค่าเท่ากับ 0.9163 ซึ่งเอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์

กลองไฟฟ้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความเป็นไปได้ที่จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกลองไฟฟ้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์และช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถ

และทักษะทางดนตรี สูงขึ้นร้อยละ 91.63 เอกสารประกอบการเรียนที่นายวีระพล แดนโพธิ์

จัดทำขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์กลองไฟฟ้า

จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 - 6 ที่เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมดนตรีสากล โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.36, S.D. = 0.40)

โพสต์โดย yorch : [7 ส.ค. 2563 เวลา 06:25 น.]
อ่าน [3656] ไอพี : 159.192.183.220
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,131 ครั้ง
เอาไงดี? ...หางานใหม่แล้วค่อยลาออก กับ ลาออกแล้วค่อยหางานใหม่ !!
เอาไงดี? ...หางานใหม่แล้วค่อยลาออก กับ ลาออกแล้วค่อยหางานใหม่ !!

เปิดอ่าน 11,435 ครั้ง
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์
Paperman การ์ตูนสั้น ชิงรางวัลออสการ์ การ์ตูนสุดโรแมนติกจาก ดิสนี่ย์

เปิดอ่าน 19,596 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู
(ก.ค.ศ.)การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 66,495 ครั้ง
ประติมากรรม
ประติมากรรม

เปิดอ่าน 15,834 ครั้ง
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ
8 วิธี ฟื้นฟูจิตใจ

เปิดอ่าน 75,564 ครั้ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 32,221 ครั้ง
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด

เปิดอ่าน 14,021 ครั้ง
เนียนจริง มุขเด็ดสำหรับการหาที่จอดรถ ดูซิ เจ๊แกใช้มุขไหน?
เนียนจริง มุขเด็ดสำหรับการหาที่จอดรถ ดูซิ เจ๊แกใช้มุขไหน?

เปิดอ่าน 12,089 ครั้ง
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?

เปิดอ่าน 10,272 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : การศึกษาระดับประถมวัยของไทยคือการเตรียมพร้อมหรือการทำร้ายเผ่าพันธุ์มนุษย์
ตูนส์ศึกษา : การศึกษาระดับประถมวัยของไทยคือการเตรียมพร้อมหรือการทำร้ายเผ่าพันธุ์มนุษย์

เปิดอ่าน 43,589 ครั้ง
คำพังเพย
คำพังเพย

เปิดอ่าน 24,889 ครั้ง
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558

เปิดอ่าน 16,124 ครั้ง
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 29,717 ครั้ง
โลกธรรม 8
โลกธรรม 8

เปิดอ่าน 48,829 ครั้ง
ฝึกลูกจำศัพท์อังกฤษ50คำได้ไม่ต้องท่อง หมวดสิ่งของทั่วไป
ฝึกลูกจำศัพท์อังกฤษ50คำได้ไม่ต้องท่อง หมวดสิ่งของทั่วไป

เปิดอ่าน 2,147 ครั้ง
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
เปิดอ่าน 20,307 ครั้ง
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
เปิดอ่าน 86,898 ครั้ง
สรุปสูตร วงกลม
สรุปสูตร วงกลม
เปิดอ่าน 10,217 ครั้ง
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !
เปิดอ่าน 11,237 ครั้ง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ