ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย

การประเมินโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ

1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) ของโครงการพัฒนา ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ 2.เพื่อประเมินความพรอมของปจจัย เบื้องตน (InputEvaluation : I) ในการดําเนินของ โครงการพัฒนาความสามารถในการใช ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ (Process Evaluation : P ) ดําเนินงานของโครงการ พัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารของ นักเรียนในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ 4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) ของโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEPโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ผูใหขอมูลในการประเมิน ผูใหขอมูลในการประเมิน ครั้งนี้แบงออกไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 1.ผูบริหารและครูในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ 2562 2. นักเรียนระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ปการศึกษา 2562 3. ผูมีสวนไดสวนเสียจําแนกเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ผูปกครองนักเรียนในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ปการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน

1. แบบประเมินเปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 2. แบบประเมินที่ผานการตรวจสอบ จากผูเชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาความสามารถการใชภาษาอังกฤษสื่อสารของ นักเรียนในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ไดดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการซึ่งมี 1 ตัวชี้วัด คือ ความเหมาะสมของสภาวะ แวดลอมพบวาอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมินเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ความเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนมีความเหมาะสมเปนอันดับ 1 สวนรายการที่มี ความเหมาะสมเปนอันดับสุดทายคือชวงเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ

2. ผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการซึ่งมี 1 ตัวชี้วัด คือ ความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ พบวา อยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบวา พรอมของครูผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมมีความพรอมเปนอันดับ 1 ส่วนรายการที่มีพร้อมเป็นอันดับสุดท้าย คือ ผู้มีสวนไดสวนเสียใหการสนับสนุนเปนอันดับสุดทาย

3. การประเมินกระบวนการของโครงการพบวาอยูในระดับมากซึ่งผานเกณฑ การ ประเมินทั้ง 7 ตัวชี้วัด คือ

3.1 ขั้นเตรียมการดําเนินการตามโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา วัตถุประสงคของกิจกรรมมีความสอดคลองกับ วัตถุประสงคของโครงการมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสม เปนอันดับสุดทายคือมีแหลงเรียนรูเพียงพอ

3.2 ขั้นการดําเนินกิจกรรม Multi Skill Record มีผลการประเมินโดยรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา แรงจูงใจใหรวมกิจกรรมมีความเหมาะสมมากที่สุด เปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีแหลงเรียนรูเพียงพอ

3.3 ขั้นการดําเนินกิจกรรม General English Proficiency Test มีผล การประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบว่า กิจกรรมสงเสริม ความสามารถ ในการใชภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่ มีความเหมาะสมเปนอันดับ สุดทาย คือ เวลาในการทําแบบทดสอบ

3.4 ขั้นดําเนินกิจกรรม Cultural & English Camp มีผลการประเมินโดย รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวาเรียนรูในบริบทของความเปนไทยผสมผสาน ความเปนสากลมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือมีการดําเนิงานตามโครงการทุกกิจกรรม

3.5 ขั้นดําเนินกิจกรรม Academic Enrichment Course มีผล การประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีทักษะการจัดการและ แกปญหามีความเหมาะสมมากที่สุดเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีการดําเนินงานตามโครงการทุกกิจกรรม

3.6 ขั้นดําเนินงานจัดกิจกรรม Open House มีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนภาษา และวัฒนธรรมมีความเหมาะสมเปนอันดับ1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีกิจกรรมทัศนศึกษา

3.7 ขั้นประเมินผล และรายงานผลโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมากและผานเกณฑการประเมินเชนกัน เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีการนําผล การประเมินไปปรับและพัฒนาใหกาวหนความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความ เหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีเครื่องมือการประเมินแตละกิจกรรม

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพบวาอยูในระดับมากซึ่งผานเกณฑการประเมิน ทั้ง 6 ตัวชี้วัด คือ

4.1 ผลการปฏิบัติงานของครูในโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ครูมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานของโครงการ มีผลการปฏิบัติมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีผลการปฏิบัติเปนอันดับสุดทาย คือ ครูมีบทบาทใน การติดตามกํากับ ดูแลกระบวนการทํางานของนักเรียน

4.2 ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ไดรับความสะดวกในการเขารวมกิจกรรมเปน ความพึงพอใจมากที่สุดอันดับ 1 และรายการที่เปนความพึงพอใจอันดับสุดทาย คือ ขั้นตอน กิจกรรมในโครงการเปนไปตามกําหนด

4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพิ่มขึ้นเปน ความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับ 1 และรายการที่เปนความพึงพอใจเปนอันดับสุดทาย คือ ผูปกครองใหความสําคัญ และใหการสนับสนุนมากขึ้น

4.4 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอโครงการมีผลการประเมินโดย รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวามีการรายงานความกาวหนาของโครงการอยาง ตอเนื่องเปนความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความพึงพอใจเปนอันดับสุดทาย คือ โครงการมีการวางแผนตามกิจกรรมที่วางไว

4.5 ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษของนักเรียนมีผลการสอบโดยรวมผานเกณฑ กําหนด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสนทนา (Conversation) มีผลการสอบมากที่สุด และดานที่มีผลการสอบต่ำที่สุดคือดานไวยากรณ (Grammar) และเมื่อพิจารณาในแตละระดับ พบวานักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ผลการสอบมากที่สุด 3 มีและระดับที่มีผลการสอบต่ำที่สุด คือ ระดับชั้นปฐมวัย

4.6 ผลการสัมภาษณการใชภาษาอังกฤษสื่อสารมีผลการสัมภาษณโดยรวม ผานเกณฑกําหนด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการออกเสียง (Pronunciation) มีผลการสัมภาษณ มากที่สุดและด้านที่มีผลการสัมภาษณต่ำที่สุด คือ ดานความคลองแคลว (Fluency) ซึ่งไมผานเกณฑ และเมื่อพิจารณาในแตละระดับ พบวา นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 มีผล การสัมภาษณ์ มากที่สุดผลการสัมภาษณมากที่สุดคือนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 และระดับ ที่มีผลการสัมภาษณ์น้อยที่สุด คือ ระดับปฐมวัย

โพสต์โดย สุ : [29 ส.ค. 2563 เวลา 19:55 น.]
อ่าน [1731] ไอพี : 171.101.92.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,093 ครั้ง
พายุสุริยะ คืออะไร
พายุสุริยะ คืออะไร

เปิดอ่าน 17,867 ครั้ง
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"

เปิดอ่าน 9,473 ครั้ง
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009

เปิดอ่าน 27,691 ครั้ง
สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

เปิดอ่าน 7,994 ครั้ง
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21

เปิดอ่าน 12,127 ครั้ง
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ

เปิดอ่าน 21,560 ครั้ง
เกมส์เรียงผลไม้
เกมส์เรียงผลไม้

เปิดอ่าน 10,125 ครั้ง
รักษารองเท้าหน้าฝน
รักษารองเท้าหน้าฝน

เปิดอ่าน 20,836 ครั้ง
คำศัพท์ OOP
คำศัพท์ OOP

เปิดอ่าน 15,210 ครั้ง
เลือดกำเดาไหล
เลือดกำเดาไหล

เปิดอ่าน 16,085 ครั้ง
สัตว์เลี้ยงมงคล เกื้อหนุนชะตา 12 ราศี
สัตว์เลี้ยงมงคล เกื้อหนุนชะตา 12 ราศี

เปิดอ่าน 151,106 ครั้ง
สุภาษิตพระร่วง
สุภาษิตพระร่วง

เปิดอ่าน 2,379 ครั้ง
ความหมายและความสำคัญของการเกษตร
ความหมายและความสำคัญของการเกษตร

เปิดอ่าน 23,253 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)

เปิดอ่าน 24,342 ครั้ง
เทคนิคภาษาอังกฤษ
เทคนิคภาษาอังกฤษ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 26,735 ครั้ง
พืชอเนกประสงค์
พืชอเนกประสงค์

เปิดอ่าน 10,586 ครั้ง
เกร็ดน่ารู้"แพนด้ายักษ์"
เกร็ดน่ารู้"แพนด้ายักษ์"

เปิดอ่าน 28,060 ครั้ง
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม

เปิดอ่าน 34,239 ครั้ง
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต

เปิดอ่าน 10,213 ครั้ง
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ