ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย

การประเมินโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ

1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) ของโครงการพัฒนา ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ 2.เพื่อประเมินความพรอมของปจจัย เบื้องตน (InputEvaluation : I) ในการดําเนินของ โครงการพัฒนาความสามารถในการใช ภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ (Process Evaluation : P ) ดําเนินงานของโครงการ พัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารของ นักเรียนในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ 4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) ของโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEPโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ผูใหขอมูลในการประเมิน ผูใหขอมูลในการประเมิน ครั้งนี้แบงออกไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 1.ผูบริหารและครูในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ 2562 2. นักเรียนระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ปการศึกษา 2562 3. ผูมีสวนไดสวนเสียจําแนกเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ผูปกครองนักเรียนในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ปการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน

1. แบบประเมินเปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 2. แบบประเมินที่ผานการตรวจสอบ จากผูเชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาความสามารถการใชภาษาอังกฤษสื่อสารของ นักเรียนในโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ ไดดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการซึ่งมี 1 ตัวชี้วัด คือ ความเหมาะสมของสภาวะ แวดลอมพบวาอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมินเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ความเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนมีความเหมาะสมเปนอันดับ 1 สวนรายการที่มี ความเหมาะสมเปนอันดับสุดทายคือชวงเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ

2. ผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการซึ่งมี 1 ตัวชี้วัด คือ ความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ พบวา อยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบวา พรอมของครูผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมมีความพรอมเปนอันดับ 1 ส่วนรายการที่มีพร้อมเป็นอันดับสุดท้าย คือ ผู้มีสวนไดสวนเสียใหการสนับสนุนเปนอันดับสุดทาย

3. การประเมินกระบวนการของโครงการพบวาอยูในระดับมากซึ่งผานเกณฑ การ ประเมินทั้ง 7 ตัวชี้วัด คือ

3.1 ขั้นเตรียมการดําเนินการตามโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา วัตถุประสงคของกิจกรรมมีความสอดคลองกับ วัตถุประสงคของโครงการมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสม เปนอันดับสุดทายคือมีแหลงเรียนรูเพียงพอ

3.2 ขั้นการดําเนินกิจกรรม Multi Skill Record มีผลการประเมินโดยรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา แรงจูงใจใหรวมกิจกรรมมีความเหมาะสมมากที่สุด เปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีแหลงเรียนรูเพียงพอ

3.3 ขั้นการดําเนินกิจกรรม General English Proficiency Test มีผล การประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบว่า กิจกรรมสงเสริม ความสามารถ ในการใชภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่ มีความเหมาะสมเปนอันดับ สุดทาย คือ เวลาในการทําแบบทดสอบ

3.4 ขั้นดําเนินกิจกรรม Cultural & English Camp มีผลการประเมินโดย รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวาเรียนรูในบริบทของความเปนไทยผสมผสาน ความเปนสากลมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือมีการดําเนิงานตามโครงการทุกกิจกรรม

3.5 ขั้นดําเนินกิจกรรม Academic Enrichment Course มีผล การประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีทักษะการจัดการและ แกปญหามีความเหมาะสมมากที่สุดเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีการดําเนินงานตามโครงการทุกกิจกรรม

3.6 ขั้นดําเนินงานจัดกิจกรรม Open House มีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนภาษา และวัฒนธรรมมีความเหมาะสมเปนอันดับ1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีกิจกรรมทัศนศึกษา

3.7 ขั้นประเมินผล และรายงานผลโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมากและผานเกณฑการประเมินเชนกัน เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีการนําผล การประเมินไปปรับและพัฒนาใหกาวหนความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความ เหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีเครื่องมือการประเมินแตละกิจกรรม

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพบวาอยูในระดับมากซึ่งผานเกณฑการประเมิน ทั้ง 6 ตัวชี้วัด คือ

4.1 ผลการปฏิบัติงานของครูในโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ครูมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานของโครงการ มีผลการปฏิบัติมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีผลการปฏิบัติเปนอันดับสุดทาย คือ ครูมีบทบาทใน การติดตามกํากับ ดูแลกระบวนการทํางานของนักเรียน

4.2 ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ไดรับความสะดวกในการเขารวมกิจกรรมเปน ความพึงพอใจมากที่สุดอันดับ 1 และรายการที่เปนความพึงพอใจอันดับสุดทาย คือ ขั้นตอน กิจกรรมในโครงการเปนไปตามกําหนด

4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพิ่มขึ้นเปน ความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับ 1 และรายการที่เปนความพึงพอใจเปนอันดับสุดทาย คือ ผูปกครองใหความสําคัญ และใหการสนับสนุนมากขึ้น

4.4 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอโครงการมีผลการประเมินโดย รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวามีการรายงานความกาวหนาของโครงการอยาง ตอเนื่องเปนความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความพึงพอใจเปนอันดับสุดทาย คือ โครงการมีการวางแผนตามกิจกรรมที่วางไว

4.5 ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษของนักเรียนมีผลการสอบโดยรวมผานเกณฑ กําหนด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสนทนา (Conversation) มีผลการสอบมากที่สุด และดานที่มีผลการสอบต่ำที่สุดคือดานไวยากรณ (Grammar) และเมื่อพิจารณาในแตละระดับ พบวานักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ผลการสอบมากที่สุด 3 มีและระดับที่มีผลการสอบต่ำที่สุด คือ ระดับชั้นปฐมวัย

4.6 ผลการสัมภาษณการใชภาษาอังกฤษสื่อสารมีผลการสัมภาษณโดยรวม ผานเกณฑกําหนด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการออกเสียง (Pronunciation) มีผลการสัมภาษณ มากที่สุดและด้านที่มีผลการสัมภาษณต่ำที่สุด คือ ดานความคลองแคลว (Fluency) ซึ่งไมผานเกณฑ และเมื่อพิจารณาในแตละระดับ พบวา นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 มีผล การสัมภาษณ์ มากที่สุดผลการสัมภาษณมากที่สุดคือนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 และระดับ ที่มีผลการสัมภาษณ์น้อยที่สุด คือ ระดับปฐมวัย

โพสต์โดย สุ : [29 ส.ค. 2563 เวลา 19:55 น.]
อ่าน [3513] ไอพี : 171.101.92.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 81,734 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลคนเป็นลม
วิธีปฐมพยาบาลคนเป็นลม

เปิดอ่าน 11,381 ครั้ง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง

เปิดอ่าน 27,147 ครั้ง
แนวคิดในการแรเงาน้ำหนัก
แนวคิดในการแรเงาน้ำหนัก

เปิดอ่าน 14,701 ครั้ง
ทำไมราคายางจึงร่วงหล่น?
ทำไมราคายางจึงร่วงหล่น?

เปิดอ่าน 18,106 ครั้ง
กินยาให้ถูกโรค
กินยาให้ถูกโรค

เปิดอ่าน 12,025 ครั้ง
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)

เปิดอ่าน 18,708 ครั้ง
อันซีนเมอร์คิวรี "ดาวพุธ" ในมุมที่ชาวโลกไม่เคยเห็น
อันซีนเมอร์คิวรี "ดาวพุธ" ในมุมที่ชาวโลกไม่เคยเห็น

เปิดอ่าน 8,694 ครั้ง
รวมฮิตโรคเด่น-เด็กเสี่ยงเป็นมากที่สุดในหน้าฝน!
รวมฮิตโรคเด่น-เด็กเสี่ยงเป็นมากที่สุดในหน้าฝน!

เปิดอ่าน 84,724 ครั้ง
Adjectives ( articles -a/an )
Adjectives ( articles -a/an )

เปิดอ่าน 16,669 ครั้ง
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)

เปิดอ่าน 11,667 ครั้ง
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

เปิดอ่าน 8,704 ครั้ง
ปฏิรูปผู้บริหารสถานศึกษาก่อน ผลจะย้อนมาถึงคุณภาพครู
ปฏิรูปผู้บริหารสถานศึกษาก่อน ผลจะย้อนมาถึงคุณภาพครู

เปิดอ่าน 17,378 ครั้ง
[ อยากมีเงินเหลือ อ่านเลย! ] วิธีลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 พันบาท
[ อยากมีเงินเหลือ อ่านเลย! ] วิธีลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 พันบาท

เปิดอ่าน 63,733 ครั้ง
"ละครซิทคอม" คืออะไร
"ละครซิทคอม" คืออะไร

เปิดอ่าน 20,247 ครั้ง
ลักษณะของช้างดี
ลักษณะของช้างดี

เปิดอ่าน 10,385 ครั้ง
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ
เปิดอ่าน 13,991 ครั้ง
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา
เปิดอ่าน 12,887 ครั้ง
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ
เปิดอ่าน 30,051 ครั้ง
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
เปิดอ่าน 605 ครั้ง
"สูงวัย เนือยนิ่ง ทอดหุ่ยกับสมองเสื่อม" พฤติกรรมแบบไหน ทำให้เกิดความเสี่ยง?
"สูงวัย เนือยนิ่ง ทอดหุ่ยกับสมองเสื่อม" พฤติกรรมแบบไหน ทำให้เกิดความเสี่ยง?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ