ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นายธงธวัช ศรีบุญเรือง

ปีการศึกษา 2562

การวิจับครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 2.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2.2) เพื่อศึกษาทักษะการจัดการความรู้หลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2.3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบและการพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การนำไปใช้เป็นการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล เป็นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการวิจัย พบว่า

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม มีกระบวนการสร้างความรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติและการจัดเก็บความรู้ที่มีอยู่ในตัวของนักเรียนโดยเปลี่ยนเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ จนได้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียกว่า PATAN Model มีองค์ประกอบคือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการความรู้ 4) การวัดและประเมินผล และ5) ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีทักษะการจัดการความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการถอดบทเรียนการจัดการความรู้หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การบันทึกความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนได้นำเอาวิธีการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการความรู้ในเรื่องอื่น ๆ และการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จไห้ได้ผลดีนั้นต้องเริ่มต้น ที่ครูผู้สอนก่อน โดยครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้เตรียมการสอน นำเสนอตัวอย่าง และแนะนำแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนเรื่องนั้น ๆ ได้

โพสต์โดย ธงธวัช ศรีบุญเรือง : [1 ก.ย. 2563 เวลา 12:14 น.]
อ่าน [1547] ไอพี : 118.172.129.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ