ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ศึกษา นายประหยัด แก้วพิลึก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่พิมพ์ 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองทุ่มศรี-สำราญวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อม 2) ประเมินปัจจัย 3) ประเมินกระบวนการ 4) ประเมินผลผลิต และ 5) ประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตามโครงการ โดยทำการศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน จำนวน 351 คน ประกอบด้วย ครู 26 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง นักเรียน 159 คน ได้มาโดยกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) โดยใช้ระดับชั้นเรียนเป็นชั้นของการสุ่มนักเรียน หน่วยการสุ่มใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ผู้ปกครองนักเรียน 159 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและชุมชนซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสรุปข้อมูล จำนวน 9 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามครูหัวหน้ากิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมก่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 5 แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับที่ 6 แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ 14 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ฉบับที่ 7 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนางานของครู ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 9 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาบรรยายสรุปในเชิงพรรณนาและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์โครงการและอยู่ในระดับมาก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรม และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ

2. ผลการประเมินประเด็นปัจจัยของโครงการ โดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ เอกสารในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีเพียงพอ ความชัดเจนของงบประมาณและด้านสถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

3. ผลการประเมินประเด็นกระบวนการจัดกิจกรรมของโครงการ โดยการประเมิน 1 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 2 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด อยู่ในระดับมาก จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

5. ผลการประเมินประเด็นผลกระทบของโครงการ โดยการประเมิน 3 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนางานของครู อยู่ในระดับมาก 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ประเด็น คือ ประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเด็นปัจจัยของโครงการ ประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการ ประเด็นผลผลิตของโครงการ และประเด็นผลกระทบของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดทั้ง 15 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ เอกสารในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีเพียงพอ ความชัดเจนของงบประมาณ สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนางาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ด้านกระบวนการการจัดกิจกรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรมและความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการดำเนินโครงการ นอกนั้นมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

โพสต์โดย Monease : [1 ก.ย. 2563 เวลา 12:58 น.]
อ่าน [1160] ไอพี : 119.42.72.58
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ