ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาล

บ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ชื่อผู้รายงาน นางจิณารี ชมจินดา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องในด้านบริบทของโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อประเมินความสอดคล้องในด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3) เพื่อประเมินความสอดคล้องในด้านกระบวนการของโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4) เพื่อประเมินความสอดคล้องในด้านผลผลิตของโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้ CIPP Model ของ สตัฟฟิลบีม (Stufflebeam) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา มีประชากร 2 คน ใช้ประชากรทั้งหมด กลุ่มครู กำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางเปรียบเทียบของ เคร็ซซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้จำนวน 59 คน ซึ่งจะประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผล และตามกิจกรรมโครงการ นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ภาษาในการเขียน ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เก็บรวบรวมและนำไปวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปใช้สอบถามจริงกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมและนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา 2) กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 21 คน ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก (Simple Random Sampling) ตามรูปแบบของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ประเมินด้านผลผลิต เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้วิธีหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคำถามกับรายการประเมิน และความถูกต้อง ทั้งด้านโครงสร้าง เนื้อหา ภาษาที่ใช้ และความเป็นปรนัย (Objectivity) นำผลการสัมภาษณ์ไปเขียนเชิงพรรณนา

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการมีกิจกรรมที่ตอบสนองความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนทุกคน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การกำหนดวัตถุประสงค์มีความชัดเจน และดำเนินการได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักการที่กำหนดไว้ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทางวิชาการของนักเรียนได้ อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความเข้าใจบริหารโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ครูผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้จนสามารถพัฒนานักเรียนได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการนำผลการประเมินโครงการมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การวางแผนดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเสริมความรู้ การฝึกทักษะให้กับนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ สร้างผลงาน และนวัตกรรมได้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนรู้จักทักษะการทำงานเป็นทีม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย รองจิ : [16 ต.ค. 2563 เวลา 10:40 น.]
อ่าน [1719] ไอพี : 125.25.73.66
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ