ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การนิเทศเพื่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

การนิเทศเพื่อการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ดร.วิเศษ พลอาจทัน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ดร.ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ความเป็นมา

การศึกษารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 43.14 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.36 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.12 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.39 ส่วนการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กับระดับประเทศ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 1 สาระการเรียนรู้ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ 3 สาระการเรียนรู้ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 , 2562)

การวางแผนการนิเทศเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้วางแผนการนิเทศเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ ใช้นโยบาย 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562)

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหลักการแนวคิด 5 ขั้นตอนดังนี้

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 2. การวางแผนการนิเทศ 3.การสร้างสื่อและ

เครื่องมือนิเทศเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. การปฏิบัติการนิเทศโดยเน้นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับ 5.การประเมินและรายงานผล

โดยมีกิจกรรมการนิเทศดังนี้

1. การประชุม สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานก่อนการนิเทศ เพื่อ่ให้เข้าใจตรงกัน

2. การให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แนะ ช่วยเหลือ แบบ Coaching & Mentoring Lesson Study

3. การประชุมปฏิบัติการเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิด

ความรู้ใหม่ๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude)

4. การสัมมนาของศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

5. การระดมความคิด การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นจากประธานเขตคุณภาพ ผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

6. มีการสาธิตการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่จัดสอบ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของแต่ละเขตคุณภาพ การเรียนรู้หรือเลียนแบบจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประหยัดเวลาและได้รับประสบการณ์ตรง

7. การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน จัดทำเป็นปฏิทิน และออกนิเทศให้ตรงตามปฏิทิน ซึ่งเป็นเทคนิคการ

นิเทศเพื่อช่วยครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติร่วมกันของผู้ให้และผู้รับการนิเทศบนพื้นฐานวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และให้การพัฒนาระบบนิเทศติดตามรูปแบบ N2I (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, 2562) เป็นการนิเทศด้วย ICT โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ได้แก่

1. เครือข่ายการนิเทศ (Networking)

- Digital Network (เครือข่ายดิจิตัล) โดยใช้โปรแกรม AMSS++ ในการดำเนินงานและ

การปฏิบัติราชการ การใช้แอพพลิเคชั่น ZOOM ในการประชุมออนไลน์และนิเทศออนไลน์ การใช้แบบฟอร์มออนไลน์ เช่น google form / Microsoft form ในการสำรวจ รายงานและประเมินผลการดำเนินงานรวมถึงการสร้างแบทดสอบออนไลน์ การใช้สื่อ Social Media เช่น Line, Facebook, Fan Page Facebook, website หรือ Digital Platform อื่น ๆ ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

- School Network (เครือข่ายโรงเรียนหรือเขตคุณภาพ) วางแผนและดำเนินงานร่วมกับ

เขตคุณภาพ ร่วมกับองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. มีการประสานความร่วมมือและดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บริษัทเอกชน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและเป็นแบบอย่างได้ เช่นเขตพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาวิชาการ ด้านการนิเทศ

- Teacher Network (ชมรมวิชาการ) จำนวน 12 ชมรม การสร้างเครือข่ายครูแกนนำ

ด้านต่าง ๆ การสร้างเครือข่าย PLC ของศึกษานิเทศก์ – ครู

2. ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

- Based-Line Information การจัดทำวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานด้านมาตรฐานชาติ /

นโยบายรัฐบาล / กระทรวง / สพฐ. การจัดทำวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา การจัดทำวิเคราะห์ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัย

- Developed Information การจัดทำวิเคราะห์ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม

งานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์

- Conclusion Information การรายงานผลการนิเทศตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ

กลุ่มนิเทศฯ และรายงานผลการนิเทศรายบุคคลตาม ID Plan การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายมาตรฐานตัวชี้วัดของหน่วยงานต้นสังกัด การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

3. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)

- Coaching & Mentoring Supervising Techniques การจัดประชุมนิเทศสัญจร การ

นิเทศติตตามการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการและเทคนิคการนิเทศที่หลากหลาย

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตั้งเป้าหมายให้ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเดิมร้อยละ 3 ทุกวิชา มีระยะเวลาในการดำเนินการนิเทศเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 - เดือนมกราคม 2563

ผลการดำเนินงาน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, 2563) ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.89 ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมในระดับประเทศ 37.94 เมื่อพิจารณาตาม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการทดสอบดังนี้ ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.85 ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.43 คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.91 และวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.35

ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จำนวน 3 ปีการศึกษา (2560 – 2562) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่าในระดับเขตพื้นที่นั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด โดยในปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.36 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำที่สุด ในปีการศึกษา 2562 โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.43 และ 32.91 ตามลำดับ

ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2561-2562 มีผลดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลการทดสอบค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง 5.51 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง 3.96 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง 2.47 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง 3.77 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ามีผลการทดสอบค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง 3.92

จำนวน และร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่า เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไปมากที่สุด คือร้อยละ 51.60 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 15.42 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 13.61 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10.76

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงจากปีที่แล้วทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของระดับประเทศโดยรวมพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ

จะเห็นได้ว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินระดับประเทศ โดยเฉพาะ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ทั้งนี้เป็นเพราะมีการกำหนด MOU ระหว่างโรงเรียนกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการยกระดับกำหนดจุดเน้นการพัฒนาการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการพัฒนาระบบนิเทศติดตามรูปแบบ N2I จากการร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

เอกสารอ้างอิง

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, สำนักงาน. (2562) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, สำนักงาน. (2562) คู่มือการนิเทศ ปีการศึกษา 2562 .

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1, สำนักงาน. (2563) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. (2562) แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

โพสต์โดย wisade : [24 ต.ค. 2563 เวลา 13:12 น.]
อ่าน [1603] ไอพี : 115.87.82.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ