ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่องานวิจัยและพัฒนา : วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ชื่อผู้วิจัยและพัฒนา : นางวาสนา หาญจริง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ปีที่ทำการวิจัยและพัฒนา : พ.ศ. 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพการใช้รูปแบบ การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 2) ศึกษา การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 3) วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการใช้รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และ 4) นำผลการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวไปแพร่ขยาย ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 การประเมินโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการโรงเรียนและการเชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้ากับบริบทของโรงเรียน ขั้นที่ 2 การพัฒนาการจัดการความรู้หลังจากการประเมินโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดตั้งทีมจัดการความรู้ การวิเคราะห์และตรวจสอบความรู้ที่มีอยู่ทั้งในและนอกโรงเรียน (นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยการจัดการความรู้) ขั้นที่ 3 การกระจายสู่การปฏิบัติและการประเมิน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ การทดลองรูปแบบที่สร้างและพัฒนาขึ้นและปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขั้นที่ 4 การแพร่ขยาย เชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย และขั้นที่ 5 การรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โครงการวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์สังคมมิติ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 21 กลุ่มงาน รวม 21 คน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและครูหัวหน้าระดับปฐมวัย จำนวน 1 คน รวม 9 คน ครูหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1 คน ผู้ช่วยครู จำนวน 2 คน รวมประชากรที่ได้นำมาวิจัย และพัฒนาครั้งนี้ จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ และปรับปรุงมาจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นการใช้เครื่องมือ 2 ประเภท คือเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ตรงของผู้ร่วมพัฒนาและโรงเรียนมีการทบทวนสอบข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้วิธีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และเครื่องมือในการพัฒนา ใช้กิจกรรม การเรียนรู้หรือกิจกรรมการจัดการความรู้ ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียน คลินิกการเรียนรู้ กิจกรรมการเสริมสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ กิจกรรมวางแผนการแพร่ขยายการเรียนรู้

ผลการวิจัยและพัฒนา พบว่า

1. ผลการวิเคราะห์สภาพการใช้รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พบว่า ฝ่ายวิชาการได้พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้มาจากต้นแบบของ สคส. แต่ได้ปรับและพัฒนาโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ฝ่ายบุคลากร ได้ปรับและพัฒนาโดยยึดคนกับงานเป็นสำคัญ ฝ่ายการเงินและงบประมาณปรับและพัฒนารูปแบบใหม่โดยให้ความสำคัญกับแผนงบประมาณ ระเบียบ กฎหมายเป็นสำคัญ และฝ่ายบริหารทั่วไปได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้แบบฝังลึกในตัวบุคคลมากกว่าความรู้ชัดแจ้ง

2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พบว่า การสร้างรูปแบบและขั้นตอนการจัดการความรู้ฝ่ายวิชาการให้ความสำคัญกับรูปแบบขั้นตอนที่เน้นเป้าหมาย การสร้างปัจจัยและกระบวนการที่นำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงเป็นสำคัญ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายการเงินและงบประมาณและฝ่ายบริหารทั่วไปได้ให้ความสำคัญกับรูปแบบขั้นตอนการจัดการความรู้ที่เน้นความต้องการความจำเป็นในเชิงพัฒนา เป็นสำคัญ

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการใช้รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้ ข้อที่มีระดับสูงสุดกว่าทุกข้อคือ โรงเรียนต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายในการจัดการความรู้ในโรงเรียนอย่างชัดเจน โดยเน้นกระบวนการสร้างความรู้เป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

4. ผลการนำรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ไปแพร่ขยาย พบว่า มีการแพร่ขยายการจัดการความรู้ไปสู่หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ส่งผลทำให้การบริหารจัดการในฝ่ายและกลุ่มงานมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้ใช้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในการแพร่ขยายการจัดการความรู้ดังนี้ ยุทธศาสตร์การเปิดเวทีและโอกาสในการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ขยายรูปแบบ การจัดการความรู้ด้วยกระบวนการสื่อสาร ยุทธศาสตร์การเป็นเพื่อนกะจิตมิตรผู้รู้ใจ และยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายเพื่อนร่วมเดินทาง

โพสต์โดย Ying : [17 ธ.ค. 2563 เวลา 12:51 น.]
อ่าน [1939] ไอพี : 171.4.225.185
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,429 ครั้ง
"นพ.ยง" มีคำตอบ! เคยติด "โควิด-19" ติดซ้ำได้หรือไม่-ต้อง "ฉีดวัคซีน" อีกหรือไม่.?
"นพ.ยง" มีคำตอบ! เคยติด "โควิด-19" ติดซ้ำได้หรือไม่-ต้อง "ฉีดวัคซีน" อีกหรือไม่.?

เปิดอ่าน 18,227 ครั้ง
เลี้ยงปลามงคลเสริมโชคลาภ
เลี้ยงปลามงคลเสริมโชคลาภ

เปิดอ่าน 17,577 ครั้ง
เตือนภัย! แก๊งตบทรัพย์หลอกขับรถชนเรียกค่าเสียหาย
เตือนภัย! แก๊งตบทรัพย์หลอกขับรถชนเรียกค่าเสียหาย

เปิดอ่าน 6,120 ครั้ง
7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ
7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ

เปิดอ่าน 12,801 ครั้ง
การศึกษาไทยภายใต้รัฐบาล คสช. 3 ปี ที่วังเวงและเคว้งคว้าง
การศึกษาไทยภายใต้รัฐบาล คสช. 3 ปี ที่วังเวงและเคว้งคว้าง

เปิดอ่าน 10,530 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 8,089 ครั้ง
“นิทานก่อนนอน”กิจกรรมยามดึกที่หนูๆชื่นชอบ
“นิทานก่อนนอน”กิจกรรมยามดึกที่หนูๆชื่นชอบ

เปิดอ่าน 6,243 ครั้ง
Single Gateway กับสังคมไทย "เมื่อกล่องแพนดอร่าเปิดแล้ว"
Single Gateway กับสังคมไทย "เมื่อกล่องแพนดอร่าเปิดแล้ว"

เปิดอ่าน 46,567 ครั้ง
ตัวอย่างใบงานจากการ์ตูนความรู้
ตัวอย่างใบงานจากการ์ตูนความรู้

เปิดอ่าน 21,022 ครั้ง
The 90/90 Standard
The 90/90 Standard

เปิดอ่าน 14,905 ครั้ง
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย

เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

เปิดอ่าน 15,135 ครั้ง
แกัวมังกร สุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพ
แกัวมังกร สุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 8,144 ครั้ง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง

เปิดอ่าน 33,226 ครั้ง
พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร 4

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,011 ครั้ง
จิตวิทยาระบุ มีความรู้ดีก็ยังหนีไม่พ้นโดนตุ๋นจนได้
จิตวิทยาระบุ มีความรู้ดีก็ยังหนีไม่พ้นโดนตุ๋นจนได้

เปิดอ่าน 709 ครั้ง
ไฮพาเทียแห่งอเล็กซานเดรีย และ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก
ไฮพาเทียแห่งอเล็กซานเดรีย และ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก

เปิดอ่าน 25,192 ครั้ง
ดอกดาหลา
ดอกดาหลา

เปิดอ่าน 51,472 ครั้ง
การเบิกค่าเช่าบ้าน
การเบิกค่าเช่าบ้าน

เปิดอ่าน 13,521 ครั้ง
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ