ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เรื่อง การดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้รูปแบบ CIPP (CIPP Model) การประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้รายงานได้ศึกษาจากประชากรที่เป็นคณะครูที่ดำเนินการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 196 คน รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร และรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 2 ชุด เพื่อสอบถามครูที่เป็นประชากร และนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กรอบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยด้านสภาพแวดล้อมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายทางการศึกษา ส่วนด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาล

สรรพสามิตบำรุง โดยใช้กรอบการประเมินแบบ CIPP Model ผลการประเมินสรุปผล ได้ดังนี้

1.1 ด้านบริบทหรือด้านสภาพแวดล้อม พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเป้าหมายของโรงเรียน

1.2 ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยทั้งด้านของโครงการการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุงพบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ใน

ระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากโดยประเด็นที่มีผลการประเมินสูงกว่าข้ออื่น ๆ ได้แก่มีการกำหนดนโยบายและการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมรองลงมา คือ มีห้องเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ส่วนประเด็นที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำที่สุดคือคณะครูมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือ และ มีงบประมาณเพียงพอในการให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

1.3 ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการทั้งด้านของโครงการการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน

อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

โดยประเด็นที่มีผลการประเมินสูงกว่าข้ออื่น ๆ ได้แก่ครูในช่วงชั้นได้ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้นรองลงมา คือมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบส่วนประเด็นที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำที่สุดคือโรงเรียนได้จัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

1.4 ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิตทั้งด้านของโครงการการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พบว่า โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน

อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

โดยประเด็นที่มีผลการประเมินสูงกว่าข้ออื่น ๆ ได้แก่การดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ การดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาส่วนประเด็นที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำที่สุดคือการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกตามสภาพของตนเอง

จากการประเมินทั้ง 4 ด้าน พบว่า การประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านบริบทหรือด้านสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา สำหรับอีก

3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูง คือ ด้านผลผลิต รองลงมา ด้านปัจจัย และอันดับสาม ด้านกระบวนการ

2. การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนต่อการดำเนินการโครงการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลปรากฏว่า ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองของครูประจำชั้นผลการประเมินพบว่า ทั้งรายการอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมนักเรียน ผลการประเมินพบว่า

ทั้งรายการอยู่ในระดับมาก ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ผลการประเมินพบว่า ทั้งรายการอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งต่อผลการประเมินพบว่าทั้งรายการอยู่ในระดับมาก และ ด้านการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการประเมินพบว่าทั้งรายการอยู่ในระดับมาก และจากการประเมินโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับ

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

3.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามทัศนะของครูที่ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.1.1 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย โดยภาพรวมพบว่า การดำเนินการตามโครงการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้ครูมีภาระเพิ่มขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากงานการสอน เนื่องจากครูจะต้องใช้เวลาออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน บางครั้งครูจะต้องใช้งบประมาณส่วนตัวเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากงบประมาณ

ที่โรงเรียนให้การสนับสนุน ซึ่งถือว่าเป็นภาระเพิ่มขึ้นให้คณะครูที่ดำเนินการตามโครงการ

ปัญหาและอุปสรรคด้านตัวผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน บางครอบครัวมีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง แยกกันอยู่ ทำให้นักเรียนขาดความอบอุ่น จึงทำให้เกิดปัญหายากแก่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก ผู้ปกครองบางคนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากต้องดิ้นรนออกไปทำงานหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวจึงไม่มีเวลาในการมาพบครู และร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน

3.1.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามความเห็นของคณะครู

ที่ดำเนินการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า คณะครูมีความเห็นว่าโรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณ และพาหนะให้แก่คณะครูที่ต้องออกไปเยี่ยมบ้านให้มากขึ้น สำหรับการให้ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ทางโรงเรียนควรจัดประชุมชี้แจงผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญของโครงการ

3.1.3 ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะครูให้ข้อเสนอแนะว่า ควรทำการจัดประชุม ชี้แจงให้คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้มีความรู้และสร้างความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินการ

3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามทัศนะของนักเรียน

3.2.1 ความต้องการของนักเรียนที่จะให้ครูประจำชั้น ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นส่วนใหญ่นักเรียนอยากให้ครูแสดง

ความรัก ความเมตตาต่อนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน รองลงมา คือ ต้องการให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้เห็น เช่น การแต่งกาย การพูดจา และสุดท้ายต้องการให้ครูได้ช่วยเหลือ เมื่อประสบปัญหา เช่น ด้านค่าใช้จ่าย ด้านสุขภาพ ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียน และด้านผลการเรียน ฯลฯ

3.2.2 นักเรียนต้องการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนร่วมกับครู คือ อันดับแรกต้องการความรักความอบอุ่นจากผู้ปกครอง ต้องการให้ผู้ปกครองได้มีเวลาในการอยู่ร่วมกันที่บ้านให้มากกว่าที่เป็นอยู่รวมทั้งการให้ความรักความอบอุ่น และดูแลค่าใช้จ่าย ด้านการเรียนให้เพียงพอ นอกเหนือจากนี้ ต้องการให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับคณะครูในทุกกิจกรรมที่ครูขอความร่วมมือ เช่น การเชิญร่วมประชุม การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น วันสำคัญของชาติ

วันสำคัญทางศาสนา และประเพณีต่างๆ ฯลฯ

3.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ครูที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนบางคน ไม่ได้แสดงออกถึงความรัก ความเมตตาต่อตัวนักเรียนทำให้นักเรียน

ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงให้ครูทราบ ทำให้ครูแก้ไขปัญหาได้ไม่ถูกจุด นอกจากนี้ ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน เนื่องจากไม่มีเวลาในการร่วมปรึกษาหารือแนวทางแก้ไข

3.2.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า นักเรียนให้ข้อเสนอแนะว่า ครูควรแสดงออกให้นักเรียนได้เห็นว่าครู ให้ความรักความเมตตา ต่อนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนกล้าเปิดเผยปัญหาที่เป็นจริงให้ครูทราบ รวมทั้งควรให้ครูได้ออกเยี่ยมบ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อได้พบปะกับผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลามาพบครูที่โรงเรียน สำหรับทุนการศึกษานักเรียนเสนอแนะว่า เท่าที่เป็นอยู่ ทุนการศึกษาที่ได้รับยังมีจำนวนไม่มากพอเท่ากับจำนวนนักเรียน ในโอกาสต่อไปควรหาทุนเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ และแต่ละทุนควรเพิ่มจำนวนเงินให้สูงขึ้นอีกด้วย

โพสต์โดย เอ๋2564 : [9 ม.ค. 2564 เวลา 09:10 น.]
อ่าน [1534] ไอพี : 49.48.242.246
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,613 ครั้ง
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ

เปิดอ่าน 12,077 ครั้ง
ปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ จากสุนัขมุ่งเน้นใช้ กับคนในอนาคต
ปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ จากสุนัขมุ่งเน้นใช้ กับคนในอนาคต

เปิดอ่าน 15,360 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ

เปิดอ่าน 16,231 ครั้ง
จิตรกรรม
จิตรกรรม

เปิดอ่าน 17,484 ครั้ง
100 สุภาษิตกฎหมาย
100 สุภาษิตกฎหมาย

เปิดอ่าน 8,697 ครั้ง
เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (ไฟล์ Word)
เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (ไฟล์ Word)

เปิดอ่าน 14,298 ครั้ง
พระอุมา
พระอุมา

เปิดอ่าน 32,875 ครั้ง
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย

เปิดอ่าน 38,969 ครั้ง
แบ่งปันเทคนิคการอ่าน พ.ร.บ. กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจและจำง่าย
แบ่งปันเทคนิคการอ่าน พ.ร.บ. กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจและจำง่าย

เปิดอ่าน 12,897 ครั้ง
รายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 11,118 ครั้ง
Flash Drive ปัญหาไวรัสเรื่องใหญ่
Flash Drive ปัญหาไวรัสเรื่องใหญ่

เปิดอ่าน 12,866 ครั้ง
อย่าลืมเป้าหมายการศึกษา : โดย ดร.กมล รอดคล้าย
อย่าลืมเป้าหมายการศึกษา : โดย ดร.กมล รอดคล้าย

เปิดอ่าน 13,972 ครั้ง
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม

เปิดอ่าน 33,680 ครั้ง
Verb Tenses (Future Tenses )
Verb Tenses (Future Tenses )

เปิดอ่าน 122,772 ครั้ง
ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 86,108 ครั้ง
เมลามีน คืออะไร?
เมลามีน คืออะไร?

เปิดอ่าน 14,098 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข

เปิดอ่าน 17,674 ครั้ง
ข่าวดีผู้ชอบดื่ม "ชา" ไม่ใช่แค่ดื่มเท่ห์ๆ แต่ดีต่อสุขภาพ
ข่าวดีผู้ชอบดื่ม "ชา" ไม่ใช่แค่ดื่มเท่ห์ๆ แต่ดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 33,896 ครั้ง
การจัดคนเข้าพักบ้านราชการ
การจัดคนเข้าพักบ้านราชการ

เปิดอ่าน 34,559 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ