ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดด้วยเทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดด้วยเทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม

ผู้วิจัย นางอุมาพร ยอดปรางค์

สถานที่ศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดด้วย เทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด แก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) สร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดด้วยเทคนิควิธีการ สอนไวยากรณ์และการแปล เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้ชุดฝึกทักษะการคิด ด้วยเทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด แก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดด้วยเทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล เรื่อง ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 31 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มา จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดฝึกทักษะการคิดด้วยเทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) เรื่อง หลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันโดยใช้การสลับข้อ เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ 3) แบบประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาหลังเรียน (Post-test) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยแบบประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาเรื่อง หลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดด้วยเทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสถิติทดสอบ t – test Dependent Sample

ผลการวิจัย พบว่า

1. การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เน้นทักษะการคิดแก้ปัญหา ในกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดฝึกทักษะการคิดด้วยเทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การคิดแก้ปัญหานั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์เรา เพราะว่าสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ ตลอดเวลา ฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาให้กับ นักเรียน ในการที่จะส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องนึกถึง องค์ประกอบที่สำคัญ คือ ตัวผู้เรียน สถานกาณณ์ ระดับสิติปัญญา การใช้เหตุผล เพื่อให้นักเรียนพัฒนา ความคิดนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของนักเรียน ด้วยเพราะการที่จะแก้ปัญหาได้นั้นต้องรู้จักและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจึงหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว และการเรียนรู้ไวยากรณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นเหมือนยานพาหนะที่สำคัญต่อ การเรียนรู้ ที่จะช่วยให้บุคคลคิดอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ไวยากรณ์นั้นเป็นตัวสะท้อน ความคิด และช่วยให้มี ความชำนาญในการเรียนภาษาต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ ภาษาทั้งด้านการพูดและการเขียนเป็นไปตามกฎ ตามระเบียบ โครงสร้างที่ถูกต้องชัดเจน และการเรียน ไวยากรณ์ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้ฟัง ผู้พูด ผู้อ่าน และผู้เขียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

2. ชุดฝึกทักษะการคิดด้วยเทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล เรื่อง ไวยากรณ์ ภ าษ าอังกฤษ เพื่อส่ งเส ริม ทั กษ ะการคิด แ ก้ปั ญ ห า สำห รับ นั กเรียน ชั้น มั ธยม ศึกษ าปี ที่ 2 มีจำนวน 7 เล่มได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่อง Nouns เล่มที่ 2 เรื่อง Articles เล่มที่ 3 เรื่อง Pronouns เล่ ม ที่ 4 เรื่ อ ง Adjectives เล่ ม ที่ 5 เรื่ อ ง Adverbs เล่ ม ที่ 6 เรื่ อ ง Prepositions เล่ ม ที่ 7 เรื่อง Conjunctions มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.13/82.15 โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง หลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียน

โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดด้วยเทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยเทคนิควิธีการ สอนไวยากรณ์และการแปล เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ .05 และทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้แบบทดสอบ วัดการประเมินคิดแก้ปัญหา เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พบว่า แบบทดสอบประเมินทักษะการคิด แก้ปัญหา เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.19 และจากการทำแบบทดสอบ ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.35 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการคิดด้วยเทคนิค วิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X-bar = 4.84, S.D = 0.49)

โพสต์โดย นางอุมาพร ยอดปรางค์ : [14 ม.ค. 2564 เวลา 11:09 น.]
อ่าน [1648] ไอพี : 61.19.123.130
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 65,509 ครั้ง
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%

เปิดอ่าน 20,817 ครั้ง
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"

เปิดอ่าน 9,989 ครั้ง
มะระขี้นก ต้านเบาหวาน
มะระขี้นก ต้านเบาหวาน

เปิดอ่าน 9,760 ครั้ง
5 อาชีพที่ทำได้แม้อยู่บ้าน
5 อาชีพที่ทำได้แม้อยู่บ้าน

เปิดอ่าน 32,903 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย มีระบบใดบ้าง?
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย มีระบบใดบ้าง?

เปิดอ่าน 66,734 ครั้ง
เทคนิคพิเศษในการระบายสี
เทคนิคพิเศษในการระบายสี

เปิดอ่าน 51,032 ครั้ง
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม

เปิดอ่าน 54,488 ครั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง

เปิดอ่าน 8,413 ครั้ง
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ
มารู้จัก ทุน"เสมาพัฒนาชีวิต"กันเถอะ

เปิดอ่าน 8,767 ครั้ง
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน

เปิดอ่าน 76,620 ครั้ง
ทำไมหิงห้อยจึงมีแสง
ทำไมหิงห้อยจึงมีแสง

เปิดอ่าน 30,924 ครั้ง
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)

เปิดอ่าน 198 ครั้ง
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่

เปิดอ่าน 2,680 ครั้ง
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?

เปิดอ่าน 10,251 ครั้ง
คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก
คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,836 ครั้ง
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว

เปิดอ่าน 16,373 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง

เปิดอ่าน 10,424 ครั้ง
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท

เปิดอ่าน 28,940 ครั้ง
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า

เปิดอ่าน 9,880 ครั้ง
คำว่า สปา มาจากไหน
คำว่า สปา มาจากไหน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ