ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม โดยบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในการจัดการเรียนรู้่THE DEVELO

การพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

โดยบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในการจัดการเรียนรู้

THE DEVELOPMENT AND REENFORCE OF

MAHACHAPITTAYAKOM SCHOOL STUDENTS’TWELVE NATIONAL CORE VALUES

BY INTEGRATING TWELVE NATIONAL CORE VALUES IN LEARNING MANAGEMENT

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1.ศึกษาการจัดกิจกรรมและผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม โดยบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ 2.เปรียบเทียบพฤติกรรมตามกรอบค่านิยม หลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง หลังจากการร่วมกิจกรรมการพัฒนา เสริมสร้าง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคมโดยบูรณาการ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ และ3.ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคมโดยบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 345 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มีต่า ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 ฉบับที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 และฉบับที่ 3 มีค่า ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการโดยบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวม และข้อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

2. ผลการประเมินพฤติกรรมตามกรอบค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พบว่า พฤติกรรม ตามกรอบ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคมหลังจัดกิจกรรม การพัฒนาเสริมสร้าง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม โดยบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เรียง อันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ข้อ 1 ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน และข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวม

3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมตามกรอบค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนชายและ นักเรียนหญิงหลังจากการร่วมกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคมโดยบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ โดยรวม

แตกต่างกัน ในข้อที่ 3 กตัญญูพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นเพียรศึกษา เล่าเรียนทั้ง ทางตรงและทางอ้อม และข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ นอกนั้นไม่ แตกต่างกัน

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการโดยบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 มีระดับความพึงพอใจหลังจากการร่วมกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการโดยบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียง อันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ข้อที่ 1 การจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

มากขึ้น ข้อที่ 2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ และข้อที่ 3 การจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น

โพสต์โดย ประโมกข์ ดุลนีย์ : [17 ม.ค. 2564 เวลา 18:03 น.]
อ่าน [1073] ไอพี : 182.52.209.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ