ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• วิจัย เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๖ สำหรับนักเรียน ม.1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๖

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ผู้วิจัย นางสาวพรรณทิพา คำสิงห์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ๑) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ สำหรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๖ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒) พัฒนาแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๖ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๓) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๑ ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๖ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ๔) เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่เรียนโดยใช้แผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๖ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ๕) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของ เดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๖ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ ครูผู้สอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๘ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๒ คน โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ จำนวน ๒๒ คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ๑) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน ๒) แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ ๓) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ จำนวน ๙ แผน รวมเวลา ๑๘ ชั่วโมง ๔) แบบวัดทักษะการปฏิบัติ ๕) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ ๐.๒๙ - ๐.๗๖ มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ ๐.๒๗ - ๐.๘๒ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓ และ ๖) แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน ๒๐ ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ ๐.๒๑ – ๐.๘๑ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๐ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วย t-test (Dependent Sample)

ผลการวิจัยพบว่า

๑. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ ๑) ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ครูจะเน้นการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่เน้นกระบวนการกลุ่ม ทำให้นักเรียนขาดการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ควรจัดกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ควรได้รับการจัดกิจกรรมกลุ่มและร่วมมือกันทำงาน เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม โดยเน้นทักษะการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น และ ๒) ผลการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีต่อความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

๒. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๖ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพ (E๑/E๒) เท่ากับ ๘๔.๗๒/๘๔.๖๗ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้

๓. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๖ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

๔. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของ

เดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๖ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีทักษะการปฏิบัติเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

๕. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๖ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูหมูน้อย : [19 ม.ค. 2564 เวลา 19:24 น.]
อ่าน [394] ไอพี : 110.78.183.214
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ