ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบ School CHUMS Winner

1.ที่มาและความสำคัญของนวัตกรรมที่นำเสนอ

โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด ตั้งอยู่ 326 หมู่ 3 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เปิดทำการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2494 จนถึงปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน นางสาวสกุณา นันธะชัยเดชากุล

จากผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า มีปัญหาสำคัญเกิดขึ้นกับโรงเรียนหลายประการ เช่น มีครูไม่ครบชั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่สามารถพัฒนาเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีคุณวุฒิหรือมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการสอนไม่ครบทุกกลุ่มสาระ ผู้ปกครองขาดความมั่นใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ซึ่งสภาพปัญหาที่กล่าวมามีผลต่อสภาพจิตใจ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ขาดความมั่นใจในการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

จากเหตุผลที่มาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น “การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบ School CHUMS Winner” เพื่อ ปิดจุดด้อย เสริมจุดเด่น ให้การบริหารโรงเรียนสัมฤทธิ์ผลได้นั้น ต้องมาจากพื้นฐานการมีส่วนร่วมของคณะครู บุคลกร ผู้ปกครอง ชุมชนในทุกๆ ด้าน ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาสภาพแวดล้อม และการสนับสนุนงบประมาณ เพราะในชุมชนมีทรัพยากรต่างๆ ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียนจึงใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ภาคีเครือข่าย ด้วยการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาคส่วนด้านประชาชน หน่วยงาน และองค์กรภายในชุมชน ตลอดจนสถาบันการจัดการศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา อันจะส่งผลให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

2.จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบ School CHUMS Winner” ให้เต็มตามศักยภาพ . 2.ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่กำหนด

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินการ

3.1.ร่วมวิเคราะห์ปัญหา

3.2.ร่วมกันลงประชามติ โดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และองค์กรในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาสถานศึกษา

3.3. ร่วมปฏิบัติตามแผนด้วยระบบทีมงาน รวมถึงประสานงานกับเครือข่ายทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน

3.4. ร่วมประเมินผล ติดตามและตรวจสอบ ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3.5.ร่วมปรับปรุงการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

“การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบ School CHUMS Winner”

School

C= Connection /check

H= Happy /Home students

U= Umbrella

M = Man / Method/ management/ Money /Material/ Machine

S = System / Student /Success

W= Winner

S = School . โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด ตั้งอยู่ 326 หมู่ 3 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจำกัดด้วยงบประมาณ และครูไม่ครบชั้นเรียน เปิดทำการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2494 จนถึงปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน นางสาวสกุณา นันธะชัยเดชากุล

C= Connection / check

มีการประสานงานกับเครือข่ายทางการศึกษา อาทิเช่น โรงเรียนในกลุ่มตำบลนครเจดีย์ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ลำพูนเขต 1 ตลอดจนการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.นครเจดีย์ โรงพยาบาลป่าซาง ชุมชน ร้านค้า ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการหมู่บ้าน คอยให้คำปรึกษา ตรวจสอบ แนะนำ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน การบริหารจัดการ ตลอดจนระดมทรัพยากร เพื่อจ้างครู และเพื่อบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

H= Happy /Home

สร้างความสุข ความรักความอบอุ่นให้กับผู้เรียนเหมือนบ้าน ส่งผลให้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดทักษะชีวิต ทุกด้าน ได้แก่ Head / Heart /Hand /Heath

U= Umbrella

เป็นร่มเงา ที่ร่มรื่น สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

M= Man / Method/ management/ Money /Material/ Machine

บริหารจัดการโดยใช้ปัจจัยให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ผู้เรียน อย่างสูงสุด

S = System / Student /Success

บริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามวงจร เดมมิ่ง P D C A ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร สถานศึกษา และมาตรฐานชาติ ที่กำหนด

W= Winer

คณะครู บุคลากร ในสถานศึกษา ตลอดจน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน ในผลงานและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความสุข มีทักษะชีวิตเต็มตามศักยภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างต่อไป

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

4. 1.สถานศึกษา ได้พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบ School CHUMS Winner” ให้เต็มตามศักยภาพ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการวิเคราะห์ปัญหา และลงประชามติ ร่วมวางแผนพัฒนาสถานศึกษา เช่นได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ของโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรในท้องถิ่นมาสอน ภูมิปัญญาชาวบ้านให้กับนักเรียน ได้รับสนับสนุน ด้านประมาณ สื่ออุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนการสอน ตลอดจนได้รับมอบหนังสือ เครื่องแต่งกาย งบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวัน รวมถึงได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี

4.2. ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่กำหนด ได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ได้รับสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การสอน ได้รับหนังสือ รวมถึงเครื่องแต่งกาย เสื้อกันหนาว รองเท้า อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่น เช่น การทำขนม ทำไม้กวาดดอกหญ้า ทำบายศรี ทำลูกประคบสมุนไพร การเล่นดนตรีพื้นเมือง และ การเต้นแอโรบิคมวยไทย

4.3. ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความภาคภูมิใจ ได้รับเกียรติบัตรจากการสร้างสรรค์ผลงาน ด้านต่าง ๆ

4.4. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการจากโรงเรียน และให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนทุกเรื่อง

5. ปัจจัยความสำเร็จ

5.1 ความร่วมมือของทุกฝ่าย อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคีกัน ทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่นตลอดจนเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน คณะครู มีอยู่ในระดับมาก เนื่องเพราะต้องการให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลง พัฒนาไปในด้านที่เป็นประโยชน์ ต่อนักเรียน ชุมชน และผู้ปกครองให้มากสุด

5.2.ความตั้งใจมุ่งมั่นของคณะทำงานที่มีต่องานที่ได้รับมอบหมาย

5.3. การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และจริงใจ

5.4 .การมอบหมายหน้าที่การงานให้ผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติ ทุกคนได้ทำงาน ได้มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

5.5. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน รู้จักผ่อนหนัก ผ่อนเบา ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน

5.6 .ผู้นำมีเป้าหมายชัดเจน มีระยะเวลาดำเนินงานที่แน่นอน สามารถปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จ

5.7. การประชาสัมพันธ์งานที่จะดำเนินการ การประสาน ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ที่วิเคราะห์ ว่ามีศักยภาพสามารถส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนได้

6.บทเรียนที่ได้รับ

จากการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ที่เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทำให้ได้นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน ขนาดเล็กด้วยรูปแบบ School CHUMS Winner ปิดจุดด้อย เสริมจุดเด่น ส่งเสริม เป็นเอกลักษณ์ ของโรงเรียนและชุมชน”ซึ่งได้เกิดกระบวนการดำเนินงานบริหารด้วยรูป ดังนี้ ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันลงประชามติ โดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และองค์กรในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ปฏิบัติตามแผนด้วยระบบทีมงาน รวมถึงประสานงานกับเครือข่ายทางการศึกษาจาก ทุกภาคส่วน ประเมินผล ติดตามและตรวจสอบ ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ถือประโยชน์ของนักเรียนเป็นเป้าหมาย ส่งผลให้หน่วยงาน ผู้ปกครอง ชุมชน สมาคม องค์กร พ่อค้า ประชาชน ต่างเข้ามาให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี

ข้อพึงระวังในการดำเนินงาน

1. การมอบงานให้คณะทำงาน ควรมอบให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความถนัด และความรับผิดชอบ

2. ผู้นำควรมีการกำกับติดตาม การดำเนินงาน และส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจผู้ร่วมงาน อย่างสม่ำเสมอ

3. ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนกัน เพราะจะทำให้ผู้ร่วมงาน และคณะทำงาน ให้ความร่วมมือน้อยลง ส่งผลให้กิจกรรม ที่ดำเนินการ ไม่ประสบผลสำเร็จ

โพสต์โดย นก : [26 ม.ค. 2564 เวลา 10:08 น.]
อ่าน [1921] ไอพี : 182.52.118.69
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,675 ครั้ง
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน

เปิดอ่าน 4,937 ครั้ง
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่

เปิดอ่าน 10,886 ครั้ง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง

เปิดอ่าน 44,017 ครั้ง
โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ
โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ

เปิดอ่าน 4,630 ครั้ง
บุหรี่มวน (Cigarette) ผลกระทบต่อสุขภาพ
บุหรี่มวน (Cigarette) ผลกระทบต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 12,809 ครั้ง
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ

เปิดอ่าน 15,956 ครั้ง
งานประเพณีรับบัว 2552
งานประเพณีรับบัว 2552

เปิดอ่าน 18,520 ครั้ง
ตู้เก็บเอกสาร ในห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไร
ตู้เก็บเอกสาร ในห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไร

เปิดอ่าน 11,962 ครั้ง
ศูนย์รวมตำราแปลจากทั่วโลก
ศูนย์รวมตำราแปลจากทั่วโลก

เปิดอ่าน 18,949 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (2)
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (2)

เปิดอ่าน 12,911 ครั้ง
คนหัวล้านเฮ!นวัตกรรมเจ๋งผมงอกภายใน60วินาที(ชมคลิป)
คนหัวล้านเฮ!นวัตกรรมเจ๋งผมงอกภายใน60วินาที(ชมคลิป)

เปิดอ่าน 9,677 ครั้ง
พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง
พฤติกรรมทำร้ายกระดูกสันหลัง

เปิดอ่าน 381,565 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

เปิดอ่าน 12,924 ครั้ง
ปรับ "ฮวงจุ้ย" ด้วยทิศมงคล เสริมดวงปี 2557
ปรับ "ฮวงจุ้ย" ด้วยทิศมงคล เสริมดวงปี 2557

เปิดอ่าน 11,732 ครั้ง
ผักสีสดช่วยคุณฟิตได้
ผักสีสดช่วยคุณฟิตได้

เปิดอ่าน 17,602 ครั้ง
MPEG คืออะไร
MPEG คืออะไร
เปิดอ่าน 9,532 ครั้ง
วิธีง่าย ๆ ในการเผาผลาญแคลอรีนอกยิม
วิธีง่าย ๆ ในการเผาผลาญแคลอรีนอกยิม
เปิดอ่าน 9,732 ครั้ง
วิธีดูแลรักษาที่นอน
วิธีดูแลรักษาที่นอน
เปิดอ่าน 15,006 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
เปิดอ่าน 48,625 ครั้ง
GPS คืออะไร
GPS คืออะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ