ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 การบริหารโครงการ

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วยการบริหารโครงการฝึกอบรม

ชื่อวิชา เทคนิคฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 16 ชั่วโมง

1. สาระสำคัญ

การบริหารโครงการฝึกอบรมเป็นการนำโครงการฝึกอบรมไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของแผนในที่สุดเป็นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานหรือบุคคลปฏิบัติการบริหารโครงการที่ดีมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องรอบรู้และมีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมมาพอสมควร

การบริหารโครงการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือระยะเตรียมการก่อนการฝึกอบรมระยะดำเนินการฝึกอบรมและระยะหลังการดำเนินการฝึกอบรม

2. สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ก่อนทำ ระหว่างทำ และหลังการดำเนินการฝึกอบรม

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้การบริหารโครงการฝึกอบรม

2. รู้การบริหารโครงการระหว่างดำเนินการการฝึกอบรม

3. รู้การบริหารโครงการฝึกอบรมระยะหลังดำเนินการฝึกอบรมแล้ว

4. สาระการเรียนรู้

1. การบริหารโครงการระยะเตรียมการก่อนการฝึกอบรมกิจกรรมหรือภารกิจที่จะต้องทำในระยะก่อนการฝึกอบรม

2. การบริหารโครงการระหว่างดำเนินการฝึกอบรม

3. การบริหารโครงการฝึกอบรมระยะหลังดำเนินการฝึกอบรมแล้ว

5. กิจกรรมการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 8 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อกิจกรรมก่อนการดำเนินงาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้

ขั้นนำ : แจ้งวิธีการเรียนรู้

1. ครูผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น วิธีการเรียน วิธีการฝึกปฏิบัติ การเตรียมความพร้อม และกิจกรรมในชั้นเรียน

2. ครูผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้

3. ครูผู้สอนให้นักศึกษาดู VDO เกี่ยวกับการจัดอบรม แล้วให้อภิปรายเกี่ยวกับงานที่จัดฝึกอบรมมีอะไรบ้าง

4. ครูผู้สอนสรุปงานก่อนการดำเนินการฝึกอบรม

ขั้นสอน : อธิบายเนื้อหา

1. ครูให้นักศึกษาดูใบความรู้จาก PowerPoint

2. บรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน เพื่อทำกิจกรรมกลุ่ม

5. ครูแจกใบงานเพื่อทำกิจกรรม

6. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นสรุป:ทบทวนและสรุปเนื้อหา

1. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

2. ครูอธิบายเพิ่มเติมและสรุปเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้

3. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้รายบุคคล และสรุปแจ้งให้ทราบ

4. มอบหมายให้ผู้เรียนไปทบทวนหน่วยเรียนล่วงหน้า และเตรียมศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป

สัปดาห์ที่ 9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อกิจกรรมระหว่างการดำเนินงาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้

ขั้นนำ : แจ้งวิธีการเรียนรู้

1. ครูผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น วิธีการเรียน วิธีการฝึกปฏิบัติ การเตรียมความพร้อม และกิจกรรมในชั้นเรียน

2. ครูผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้

3. ครูผู้สอนให้นักศึกษาดู VDO เกี่ยวกับการจัดอบรม แล้วให้อภิปรายเกี่ยวกับงานระหว่างการจัดฝึกอบรมมีอะไรบ้าง

4. ครูผู้สอนสรุปงานระหว่างการฝึกอบรม

ขั้นสอน : อธิบายเนื้อหา

1. ครูให้นักศึกษาดูใบความรู้จาก PowerPoint

2. บรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน เพื่อทำกิจกรรมกลุ่ม

5. ครูแจกใบงานเพื่อทำกิจกรรม

6. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นสรุป:ทบทวนและสรุปเนื้อหา

1. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

2. ครูอธิบายเพิ่มเติมและสรุปเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้

3. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้รายบุคคล และสรุปแจ้งให้ทราบ

4. มอบหมายให้ผู้เรียนไปทบทวนหน่วยเรียนล่วงหน้า และเตรียมศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป

สัปดาห์ที่ 10 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อกิจกรรมหลังการดำเนินงาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้

ขั้นนำ : แจ้งวิธีการเรียนรู้

1. ครูผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น วิธีการเรียน วิธีการฝึกปฏิบัติ การเตรียมความพร้อม และกิจกรรมในชั้นเรียน

2. ครูผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้

3. ครูผู้สอนให้นักศึกษาดู VDO เกี่ยวกับการจัดอบรม แล้วให้อภิปรายเกี่ยวกับงานระหว่างการจัดฝึกอบรมมีอะไรบ้าง

4. ครูผู้สอนสรุปงานระหว่างการฝึกอบรม

ขั้นสอน : อธิบายเนื้อหา

1. ครูให้นักศึกษาดูใบความรู้จาก PowerPoint

2. บรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา

4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน เพื่อทำกิจกรรมกลุ่ม

5. ครูแจกใบงานเพื่อทำกิจกรรม

6. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นสรุป:ทบทวนและสรุปเนื้อหา

1. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

2. ครูอธิบายเพิ่มเติมและสรุปเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้

3. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้รายบุคคล และสรุปแจ้งให้ทราบ

4. มอบหมายให้ผู้เรียนไปทบทวนหน่วยเรียนล่วงหน้า และเตรียมศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป

สัปดาห์ที่ 11 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้

ขั้นนำ : แจ้งวิธีการเรียนรู้

1. ครูผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น วิธีการเรียน วิธีการฝึกปฏิบัติ การเตรียมความพร้อม และกิจกรรมในชั้นเรียน

2. ครูผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้

3. ครูผู้สอนให้ทบทวนงานการบริหารโครงการทั้ง 3 ขั้นตอน ที่ได้จัดทำในใบงานครั้งที่แล้ว

หมายเหตุ การสรุปงานให้ครูสรุปก่อนที่จะทำโครงการอบรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน

ขั้นสอน : อธิบายเนื้อหา

1. ครูให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติดำเนินโครงการระหวางดำเนินงาน โดยมีการแบ่งานกันทำเป็นฝ่าย ตั้งแต่การรับลงทะเบียน พิธีเปิด วิทยากรบรรยาย และพิธีปิดโครงการ

ขั้นสรุป:ทบทวนและสรุปเนื้อหา

1. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปตามกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน โดยให้แต่ละฝ่ายออกมานำเสนองานหน้าชั้นเรียน

2. ครูอธิบายเพิ่มเติมและสรุป

3. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้รายบุคคล และสรุปแจ้งให้ทราบ

4. มอบหมายให้ผู้เรียนไปทบทวนหน่วยเรียนล่วงหน้า และเตรียมศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป

6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

6.1สื่อสิ่งพิมพ์

6.1.1 ใบความรู้

6.1.2 หนังสือวิชาเทคนิคฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

6.2สื่อโสตทัศน์

6.2.1 ไมโครโฟน และเครื่องขยายเสียง

6.2.2เครื่องโปรเจคเตอร์

7. หลักฐานการเรียนรู้

7.1 หลักฐานความรู้

7.1.1 ใบงาน

7.1.2 ใบกิจกรรมกลุ่ม

7.2หลักฐานการปฏิบัติงาน

7.2.1 ใบงาน

7.2.2 ใบกิจกรรมกลุ่ม

8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

8.1 เครื่องมือประเมิน

8.1.1 แบบสังเกตขณะเรียน ทำกิจกรรม

8.1.2 แบบประเมินความรู้

8.1.3 แบบประเมินผลความสำเร็จ

8.2 เกณฑ์การประเมิน

8.2.1 แบบอิงเกณฑ์

8.2.2 แบบประเมินผลงาน และแบบทดสอบ

9. เอกสารอ้างอิง

สมคิด บางโม.เทคนิคฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ:จุฬา,2548.

10. กิจกรรมเสนอแนะ

1. นักศึกษาเข้าใจการบริหารโครงการทั้ง 3 ระยะ ได้

2. นักศึกษาปฏิบัติงานการบริหารโครงการทั้ง 3 ระยะ ได้

โพสต์โดย ครูนิ : [30 ม.ค. 2564 เวลา 13:47 น.]
อ่าน [1812] ไอพี : 118.173.5.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 49,225 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา

เปิดอ่าน 17,886 ครั้ง
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน

เปิดอ่าน 10,207 ครั้ง
10 ขั้นตอน ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 12,363 ครั้ง
บำรุงเลือดลม ช่วยย่อยอาหาร
บำรุงเลือดลม ช่วยย่อยอาหาร

เปิดอ่าน 10,265 ครั้ง
"อัดความรู้" แต่แบเบาะ สร้างอนาคตเด็กได้จริงหรือ?
"อัดความรู้" แต่แบเบาะ สร้างอนาคตเด็กได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 9,303 ครั้ง
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine

เปิดอ่าน 166 ครั้ง
ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ประโยคเพื่อการสื่อสาร

เปิดอ่าน 836 ครั้ง
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่

เปิดอ่าน 11,613 ครั้ง
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป

เปิดอ่าน 12,657 ครั้ง
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน

เปิดอ่าน 11,773 ครั้ง
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ

เปิดอ่าน 10,786 ครั้ง
13 เรื่องจริงของสุนัขที่คุณอาจยังไม่เคยรู้
13 เรื่องจริงของสุนัขที่คุณอาจยังไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 38,422 ครั้ง
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ

เปิดอ่าน 11,213 ครั้ง
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล

เปิดอ่าน 30,276 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน

เปิดอ่าน 49,318 ครั้ง
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า
เปิดอ่าน 10,589 ครั้ง
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของไทยเดี๋ยวนี้... ฤๅว่าจะสายเกินไป
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของไทยเดี๋ยวนี้... ฤๅว่าจะสายเกินไป
เปิดอ่าน 49,919 ครั้ง
ประวัติ มหาตมะ คานธี
ประวัติ มหาตมะ คานธี
เปิดอ่าน 11,621 ครั้ง
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า
เปิดอ่าน 16,870 ครั้ง
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ