ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริม

การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์

(Mathematical Literacy) ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางสาวชุษณมน ชัยโยธา

หน่วยงาน โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่วิจัย 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อประเมินประสิทธิของผลการใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้ (2.1) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน (2.2) เปรียบเทียบการคิดสังเคราะห์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน (2.3) เปรียบเทียบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน (2.4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอน และ 3) เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม จำนวน 32 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ 2) คู่มือการใช้รูปแบบ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 5) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 6) แบบทดสอบวัดการคิดสังเคราะห์ 7) แบบทดสอบวัดการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และ 8) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขยายผลที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า SPACE Model ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ (2) องค์ประกอบเชิงกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นและทบทวนประสบการณ์เดิม (Stimulant and Review of Experience) ขั้นที่ 2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา (Presentation) ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Activities Integration) ขั้นที่ 4 ขั้นการสื่อสารและนำเสนอผลงาน (Communication Skill) ขั้นที่5ขั้นประเมินผล(Evaluation) และ (3) องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( SPACE Model) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.16/81.35

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า

2.1) นักเรียนมีผลการทดสอบการคิดวิเคราะห์หลังเรียนตามรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียน

2.2) นักเรียนมีผลการทดสอบการคิดสังเคราะห์หลังเรียนตามรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียน

2.3) นักเรียนมีผลการทดสอบการรู้เรื่องคณิตศาสตร์หลังเรียนตามรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียน

2.4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

3. ผลการขยายผลรูปแบบการสอน พบว่า หลังการใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

โพสต์โดย ครูชุ : [11 ก.พ. 2564 เวลา 11:21 น.]
อ่าน [1369] ไอพี : 101.51.156.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,466 ครั้ง
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

เปิดอ่าน 11,775 ครั้ง
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย

เปิดอ่าน 149,193 ครั้ง
ความหมายของระบบ
ความหมายของระบบ

เปิดอ่าน 9,797 ครั้ง
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่

เปิดอ่าน 104,200 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร
ระบบย่อยอาหาร

เปิดอ่าน 8,272 ครั้ง
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์

เปิดอ่าน 4,964 ครั้ง
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่

เปิดอ่าน 10,149 ครั้ง
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!

เปิดอ่าน 23,538 ครั้ง
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา

เปิดอ่าน 573 ครั้ง
วัยทำงาน มีภาวะอ้วน แนะหลัก "3อ 2ส 1ฟ 1น" ลดเสี่ยง
วัยทำงาน มีภาวะอ้วน แนะหลัก "3อ 2ส 1ฟ 1น" ลดเสี่ยง

เปิดอ่าน 13,268 ครั้ง
ติดตั้งสายดินปักขวด อันตราย
ติดตั้งสายดินปักขวด อันตราย

เปิดอ่าน 79,202 ครั้ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 787,815 ครั้ง
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้

เปิดอ่าน 16,035 ครั้ง
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์

เปิดอ่าน 19,367 ครั้ง
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,406 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว

เปิดอ่าน 10,093 ครั้ง
infoGraphics เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพ.ร.บ.การตั้งท้องในวัยรุ่น
infoGraphics เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพ.ร.บ.การตั้งท้องในวัยรุ่น

เปิดอ่าน 27,469 ครั้ง
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่

เปิดอ่าน 12,978 ครั้ง
ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 11,273 ครั้ง
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเขียน
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเขียน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ