ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ความต้องการการบริการแนะแนวของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)

บทคัดย่อ

กระบวนการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักสิ่งแวดล้อมสามารถเลือกและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความต้องการการบริการแนะแนวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ปีการศึกษา 2563 ในบริการ 5 ด้าน คือ ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านบริการสนเทศ ด้านบริการให้คำปรึกษา ด้านบริการ

จัดวางตัวบุคคล และด้านบริการติดตามและประเมินผล โดยการใช้แบบสำรวจและค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงแบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการการบริการทั้ง 5 บริการของแนะแนวจากโรงเรียนอยู่ในระดับความต้องมากที่สุด และระดับความต้องการมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านบริการสนเทศ ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล ด้านบริการติดตามและประเมินผล ด้านบริการให้คำปรึกษา และด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

คำนำ

การศึกษานับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การที่ประเทศจะก้าวหน้าได้จำเป็นจะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความคิด และความสามารถจำนวนมาก ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างบุคคลให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม โดยปัญหาที่พบมากที่สุดทางการศึกษา คือ จะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้นักเรียน

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในวัยของการพัฒนาการไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

กระบวนการแนะแนวเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักสิ่งแวดล้อม สามารถเลือกและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่เหมาะสม โดยมุ่งสร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเอง รู้จักการเรียนรู้ คิด และตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ วางแผนการศึกษาต่อและพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพ

การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่การสำรวจความต้องการการบริการแนะแนวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ว่านักเรียนต้องการบริการต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านบริการสนเทศ ด้านบริการให้คำปรึกษาด้านบริการจัดวางตัวบุคคล และด้านบริการติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานแนะแนว

ในโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความต้องการการบริการแนะแนวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2ในโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)

ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรียน 32 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสำรวจความต้องการการบริการแนะแนวทั้ง 5 ด้าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบสำรวจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยสร้างแบบสำรวจทัศนะเกี่ยวกับบริการแนะแนวในลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) ตามวิถีของ Likert แบบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

วิธีการสร้างเครื่องมือ

1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ เพื่อให้ได้รายละเอียดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษา

2. กำหนดขอบข่ายของงานแนะแนวที่จะสำรวจ โดยกำหนดบริการที่สำรวจ 5 บริการ ดังนี้

2.1 บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (individual inventory service)

2.2 บริการสนเทศ (information service)

2.3 บริการให้คำปรึกษา (counseling service)

2.4 บริการจัดวางตัวบุคคล (placement service)

2.5 บริการติดตามและประเมินผล (follow – up service)

3. สร้างแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความต้องการการบริการแนะแนว 5 บริการ โดยสร้างแบบสอบถามชนิดปลายปิด (close end) แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม Excle โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงแบนมาตรฐาน และนำคำตอบของนักเรียนแต่ละคนมาให้ค่าน้ำหนักเป็นคะแนน

ผลการศึกษา

ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามสำรวจความต้องการการบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

จากการประเมินความต้องการตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามลำดับความต้องการของนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้

1. จัดทัศนศึกษาตามสถาบันการศึกษา และแหล่งอาชีพต่าง ๆ

2. เชิญวิทยากร หรือผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพต่าง ๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน

3. จัดบริการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ เช่น หลักสูตรที่เรียน การเลือกวิชาที่เรียน การปรับตัวกับครู และเพื่อน

4. จัดให้นักเรียนได้เลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อที่เหมาะสม

5. ติดตามผลของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

6. ติดตามศิษย์เก่าที่จบไปแล้วให้มาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จ ในการเรียน และการประกอบอาชีพ

7. สำรวจความต้องการด้านการเรียน /ทุนการศึกษา

8. สำรวจความต้องการของนักเรียนด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนซ่อมเสริม

จัดเวลาให้นักเรียนเพื่อขอคำปรึกษา

สรุปผลการศึกษา

การวิจัยเพื่อสำรวจความต้องการการบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยอาศัยแนวคิดนักจิตวิทยาหลายท่านทำให้กระบวนการในการวิจัยดังกล่าวดำเนินไปอย่างเป็นระบบและการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนมีประเด็นสำคัญ คือ

จากผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการการบริการทั้ง 5 ด้านของแนะแนวจากโรงเรียนอยู่ในระดับความต้องมากที่สุด และระดับความต้องการมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านบริการสนเทศ ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล ด้านบริการติดตามและประเมินผล ด้านบริการให้คำปรึกษา และด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย ครุพิมมี่ : [14 ก.พ. 2564 เวลา 10:37 น.]
อ่าน [982] ไอพี : 182.232.59.46
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ