ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวรุสนีย์ เจ๊ะยอ

ครูช านาญการพิเศษ

ระดับชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ทดสอบประสิทธิภาพ และเผยแพร่รูปแบบการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ 6 ขั้น ดังนี้

ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL ขั้นที่1

สังเคราะห์รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL จากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL ประกอบด้วย

ขั้นการจัดประสบการณ์ 5 ขั้น คือ 1) ขั้นทบทวน (R : Review) 2) ขั้นเข้าใจ (U : Understand)

3) ขั้นเล่านิทาน (S : Storytelling) 4) ขั้นเครือข่ายการท างาน (N : Network) และ 5) ขั้นประเมินผล

(E : Evaluation) ขั้นที่ 2 ประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL

โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ท าแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL ผลการประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ

RUSNE MODEL ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 - 4.80 ขั้นที่ 3 สร้างเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL คือ แผนการจัดประสบการณ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.20 - 4.60 หนังสือนิทาน แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ

แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่าดัชนีสอดคล้องเท่ากับ 0.80-1.00 ค่าความยาก

ง่ายระหว่าง 0.59 - 0.75 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.35 - 0.53 และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ

0.90 และขั้นที่ 4 ทดลองน าร่องรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL

โดยทดลองน าร่องครั้งที่ 1 ทดลองสอนกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 32 คน ใช้2 หน่วย

การเรียนรู้ และทดลองน าร่องครั้งที่ 2 ทดลองสอนกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล ๔

(ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 32 คน ใช้ 2

หน่วยการเรียนรู้

ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE

MODEL ขั้นที่ 5 ทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL เป็นเวลา

8 สัปดาห์โดยก าหนดแบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control-Group Pretest-Posttest

Design กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive

Sampling) สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test for dependent samples ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL คือ นักเรียนชั้นอนุบาล

ปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งรายด้าน 4 ด้าน และโดยรวม

ระยะที่ 3 การเผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL ขั้นที่

6 เผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL โดยครูอนุบาลที่ปฏิบัติงาน

สอนอยู่ในชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนในกลุ่มเทศบาลนครยะลา จ านวน 6 คน

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 ที่สมัครใจน ารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL

ไปทดลองใช้จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการสอนครูอนุบาลทุกคนตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL

ผลการเผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ RUSNE MODEL ตามความคิดเห็นของ

ครูอนุบาลที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 3 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 - 4.80

โพสต์โดย มงคล : [16 ก.พ. 2564 เวลา 05:56 น.]
อ่าน [831] ไอพี : 61.19.79.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ