ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้วิจัย นางณกันยา ไวคำ

ปีที่ทำการวิจัย พ.ศ.2562

สถานที่วิจัย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และ 4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

การดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ประชากรในวิจัยคือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 84 คน ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 38 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำนวน 19 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 17 คน และศึกษานิเทศก์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 5 คน ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระยะที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน ดำเนินการสร้างรูปแบบการนิเทศการสอน และตรวจสอบรูปแบบการนิเทศการสอนที่สร้างขึ้น โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศการสอน ได้นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน ระยะที่ 3 การนำรูปแบบการนิเทศการสอนไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 12 คน จาก 12 โรงเรียนได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบทดลองกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) และระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 12 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 12 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 12 คน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 12 คน และนักเรียนจำนวน 401 คน จากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งศึกษานิเทศก์จำนวน 4 คน (รวมทั้งผู้วิจัย)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์เนื้อหา 2) แบบสอบถาม 3) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 4) แบบทดสอบ 5) แบบประเมิน 6) แบบบันทึกสะท้อนคิด และ 7) แบบบันทึกทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระจากกัน และการวิเคราะห์เนื้อหา การนำเสนอข้อมูลของการวิจัย เป็นลักษณะพรรณนาความ และการพรรณนาความประกอบตาราง

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศการสอน ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ พบว่า ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา ด้านทรัพยากรการจัดการเรียนรู้ และด้านยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ มีการปฏิบัติในระดับน้อย แต่มีความต้องการพัฒนาในระดับมาก ในทุกประเด็นย่อย

2. ผลการพัฒนา ได้รูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น ใช้ชื่อเรียกว่า รูปแบบพีค (PIEK Model) ซึ่งองค์ประกอบของรูปแบบ ด้านหลักการ คือ เป็นการนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะและเป็น พี่เลี้ยง ร่วมกับการศึกษาบทเรียนร่วมกัน ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านปัจจัยพื้นฐาน (Basic Element) ด้านยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ (Learning Strategies) และด้านทรัพยากรการจัดการเรียนรู้ (Teaching Resources) และเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา กระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning) เป็นการกำหนดเป้าหมายไว้ในอนาคต โดยการกำหนดนโยบาย และขั้นตอน ของการทำงานไว้อย่างชัดเจน มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน และมีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Implementing) เป็นขั้นนำแผนสู่การปฏิบัติ มีขั้นตอนย่อย 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นก่อนปฏิบัติการ (Pre-Acting) เป็นการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับผู้รับการนิเทศ และทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ขั้นระหว่างปฏิบัติ (While-Acting) เป็นขั้นการเยี่ยมชั้นเรียนของผู้นิเทศเพื่อสังเกตการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการนิเทศ และขั้นหลังปฏิบัติ (Post – Acting) เป็นขั้นการสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผล (Evaluating) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศทำการสังเคราะห์ข้อมูล จากการสังเกตชั้นเรียนในแต่ละครั้งว่าการดำเนินการเป็นอย่างไร ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และขั้นตอนที่ 4 ขั้นจัดการความรู้ (Knowledge Managing) เป็นขั้นตอนการสรุปรวบรวมความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา

3. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศการสอน โดยทึมศึกษาชั้นเรียนและผู้เชี่ยวชาญ พบว่ารูปแบบการนิเทศการสอนมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ ในระดับมากที่สุด (X -bar = 4.92 ,4.96,4.96 ตามลำดับ) และผลจากการนำรูปแบบการนิเทศการสอนไปใช้ในโรงเรียน พบว่า ภายหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ ครูผู้สอนมีสมรรถนะด้านยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางของกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าก่อนได้รับการนิเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู หลังการใช้รูปแบบการนิเทศการสอนอยู่ในระดับสูงมาก (X -bar= 16.50) สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศการสอนซึ่งอยู่ในระดับน้อย (X-bar = 9.83)

4. ความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการสอนแบบพีค (PIEK Model) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X -bar = 4.50) และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในระดับมากที่สุด (X -bar= 4.52)

โพสต์โดย ณยา : [16 ก.พ. 2564 เวลา 17:27 น.]
อ่าน [1176] ไอพี : 1.4.141.87
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ