ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

ชื่อเรื่อง กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

ผู้วิจัย นายนิษฐิโชค ช่างสาร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีที่ทำวิจัย 2561-2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 3) เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 4) เพื่อศึกษาผลการใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ทั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โดยสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามมีคุณลักษณะประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน จำนวน 392 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ครูผู้สอน 48 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน จำนวน 327 คน วิเคราะห์เนื้อหาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ วิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้ SWOT Analysis ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารด้านนโยบาย 3 คน นักวิชาการ 3 คน และผู้ปฏิบัติงาน 3 คน ผู้วิจัยนำผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion ) มาปรับเป็นกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ และ ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามมีลักษณะประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 26 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จำนวน 8 คน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานจำนวน 14 คน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ กับผู้บริหารจำนวน 3 คน ครูจำนวน 91 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,989 คน และขั้นตอนที่ 4 ศึกษาผลการใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ด้านประสิทธิผลและผลการดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 19 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย หัวหน้าระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 6 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จำนวน 8 คน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 คน และ หัวหน้าบริหารงาน 4 ฝ่าย จำนวน 4 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1) สภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ตามขอบข่ายการบริหารงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1)บริหารจัดการสถานศึกษา 2)พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4)พัฒนาบุคลากรครู และ 5)ผลลัพธ์/ภาพสำเร็จ อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.51) ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เป็นโอกาส คือ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น/หน่วยงานเอกชน สถานประกอบการตลอดจนบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมจึงทำให้ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม คือ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารที่ผ่านอินเตอร์เน็ตทำให้นักเรียนรับวัฒนธรรมทางสื่อต่างๆ ที่หลากหลายทำให้ละเลยต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย สำหรับสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ ครูมีการพัฒนาตนเอง โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนทำให้โรงเรียนมีนวัตกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน มีหลักสูตร การจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อนคือ ครูยังขาดประสบการณ์และความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขาดการนิเทศติดตามผล

2) กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจัดทำกลยุทธ์พัฒนาร่วมกัน มีกลยุทธ์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 1.1 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 1.2 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 3.1 เสริมสร้างครูมีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 ส่งเสริมพัฒนาครู ให้มีความรู้ ความสามารถ จัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 4.1 จัดระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 4.2เพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม การตรวจสอบกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก

3. ผลการใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

3.1 ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์อยู่ในระดับมาก

3.2 ผลการประเมินโครงการ หลังการดำเนินโครงการตามกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ทั้ง 20 โครงการ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย pathaipong : [27 ก.พ. 2564 เวลา 13:54 น.]
อ่าน [3343] ไอพี : 223.207.229.72
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,413 ครั้ง
“ไมโครกรีน” ผักจิ๋ว แต่คุณประโยชน์สูง...ทางเลือกใหม่ของผู้รักสุขภาพ “ทานน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก”
“ไมโครกรีน” ผักจิ๋ว แต่คุณประโยชน์สูง...ทางเลือกใหม่ของผู้รักสุขภาพ “ทานน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก”

เปิดอ่าน 8,909 ครั้ง
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ

เปิดอ่าน 9,364 ครั้ง
สร้างความสุขในการทำงาน
สร้างความสุขในการทำงาน

เปิดอ่าน 17,765 ครั้ง
MV เพลง จำขึ้นใจ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
MV เพลง จำขึ้นใจ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

เปิดอ่าน 17,580 ครั้ง
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก

เปิดอ่าน 25,056 ครั้ง
มาตรฐานของ e-learning
มาตรฐานของ e-learning

เปิดอ่าน 138,207 ครั้ง
ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

เปิดอ่าน 24,736 ครั้ง
มันมือเสือ
มันมือเสือ

เปิดอ่าน 38,021 ครั้ง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง

เปิดอ่าน 10,929 ครั้ง
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เปิดอ่าน 12,759 ครั้ง
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้

เปิดอ่าน 8,620 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ

เปิดอ่าน 19,306 ครั้ง
MV เพลง รางวัลของครู
MV เพลง รางวัลของครู

เปิดอ่าน 117,468 ครั้ง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลาง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลาง

เปิดอ่าน 24,836 ครั้ง
เหตุผลที่ต้องซื้อ "กล้องดิจิตอล"
เหตุผลที่ต้องซื้อ "กล้องดิจิตอล"

เปิดอ่าน 8,096 ครั้ง
แอปเปิลออกอัพเดท iOS 8.1.1 เพิ่มความเร็วให้ iPhone 4s และ iPad 2
แอปเปิลออกอัพเดท iOS 8.1.1 เพิ่มความเร็วให้ iPhone 4s และ iPad 2
เปิดอ่าน 40,693 ครั้ง
รู้ไว้ใช่ว่า...อัตราค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
รู้ไว้ใช่ว่า...อัตราค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
เปิดอ่าน 8,707 ครั้ง
3 ข้อควรรู้ ก่อนพาลูก ไปหาหมอ
3 ข้อควรรู้ ก่อนพาลูก ไปหาหมอ
เปิดอ่าน 13,561 ครั้ง
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ
เปิดอ่าน 105,151 ครั้ง
ครูกับการจัดการเรียนการสอน
ครูกับการจัดการเรียนการสอน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ