ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

รายงานการประเมินโครงการ

ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียน

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้รายงาน นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่ดาเนินโครงการ ปีการศึกษา 2562

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กาหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อตัดสินคุณค่าของโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2.วัตถุประสงค์เฉพาะคือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context) 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input) 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) 4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ (IEST) ที่เกิดจากโครงการ เกี่ยวกับ (1) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) (2) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) (3) การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation ) (4) การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation ) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และผสมผสานด้วยวิธีเชิงธรรมชาติหรือNV Models (Naturalistic Value–Oriented Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ครูผู้สอน จานวน 49 คน นักเรียน จานวน 123 คน ผู้ปกครอง จานวน 123 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 9 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้ 1. ผลการประเมินบริบทโครงการ อยู่ในระดับมาก 2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ อยู่ในระดับมาก 3. ผลการประเมินกระบวนการดาเนินกิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับ มาก 4. ผลการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ อยู่ในระดับ มาก และมีผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 ผลกระทบของโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนดีขึ้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนและครู ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้ชัดเจน มีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ผู้บริหารได้แนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาการจัดการศึกษา ชุมชนและผู้ปกครองให้ความสาคัญต่อการศึกษามากขึ้นและมีความไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

4.2 ประสิทธิผลของโครงการ นักเรียนมีความสามารถในการคิด การเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆดีขึ้น แสดงผลจาก 1) ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน สิริขุนหาญ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดี 2) ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนตามการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อยู่ในระดับ มาก

3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีเลิศ 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการ อยู่ในระดับ มาก 4.3 ความยั่งยืนของโครงการ 1) ผลการนาความรู้ไปใช้ในการเรียนและพัฒนาตนเองของนักเรียนตามโครงการ อยู่ใน ระดับมาก 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า โดยวิธีเชิงธรรมชาติพบว่าครูผู้สอนเกิดความมุ่งมั่นและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด เกิดการเรียนรู้ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น

4.4 การถ่ายทอดส่งต่อของโครงการ ครูเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมใหม่ๆที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียน

5. การสังเคราะห์การตัดสินคุณค่าของโครงการ

ผลการดาเนินงานหลังดาเนินโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมากโดยด้านบริบทของโครงการ มีความจาเป็นเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีความเพียงพอต่อการดาเนินกิจกรรม ด้านกระบวนการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และในด้านผลลัพธ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สรุปผลการดาเนินการตามโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 4 ประเด็น คือ สภาพบริบทของโครงการ ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ กระบวนการดาเนินโครงการ และประเด็นผลลัพธ์ของโครงการ โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ฟิสิกส์รุ่นห้า : [28 ก.พ. 2564 เวลา 04:15 น.]
อ่าน [1687] ไอพี : 49.230.180.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,234 ครั้ง
กินหวานอย่างไรไม่อันตราย
กินหวานอย่างไรไม่อันตราย

เปิดอ่าน 7,327 ครั้ง
"ครูพันธุ์วิจัย" สร้างเด็กไทยคิดได้ทำเป็น
"ครูพันธุ์วิจัย" สร้างเด็กไทยคิดได้ทำเป็น

เปิดอ่าน 10,814 ครั้ง
ชมคลิป เลขาฯกพฐ.เผยผลคัดเลือก ผอ.และรอง ผอ.โรงเรียนและการสอบครูผู้ช่วยกรณีเศษ
ชมคลิป เลขาฯกพฐ.เผยผลคัดเลือก ผอ.และรอง ผอ.โรงเรียนและการสอบครูผู้ช่วยกรณีเศษ

เปิดอ่าน 23,897 ครั้ง
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก

เปิดอ่าน 79,368 ครั้ง
บทสวดอโหสิกรรม
บทสวดอโหสิกรรม

เปิดอ่าน 19,696 ครั้ง
"ท่าออกกำลัง" ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
"ท่าออกกำลัง" ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน

เปิดอ่าน 31,517 ครั้ง
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา

เปิดอ่าน 25,898 ครั้ง
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1

เปิดอ่าน 63,509 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ e-Learning
การเรียนการสอนแบบ e-Learning

เปิดอ่าน 9,001 ครั้ง
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน
7 คำถามที่ควรถามลูก...หลังลูกจากกลับจากโรงเรียน

เปิดอ่าน 15,794 ครั้ง
"รางวัลให้ครู"
"รางวัลให้ครู"

เปิดอ่าน 12,393 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 9,282 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม

เปิดอ่าน 34,616 ครั้ง
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000

เปิดอ่าน 11,208 ครั้ง
เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ
เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ

เปิดอ่าน 9,317 ครั้ง
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก
เปิดอ่าน 91,939 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
เปิดอ่าน 10,945 ครั้ง
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา
เปิดอ่าน 18,711 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4
เปิดอ่าน 9,388 ครั้ง
6 วิธีช่วยวัยรุ่นเก็บเงิน
6 วิธีช่วยวัยรุ่นเก็บเงิน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ