ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรี

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน

เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

ชื่อผู้วิจัย : กมลรัชต์ ภูบุญล้น

หน่วยงาน : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร อำเภอยางตลาด

จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย : 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 จำนวน 8 ชุด มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอน จำนวน 17 แผน มีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมากที่สุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (rcc) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.72 มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.42 ถึง 0.84 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 0.86 4) แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจประจำชุดการสอน จำนวน 8 ฉบับ ๆ ละ 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (rcc) ทั้ง 8 ฉบับ เท่ากับ 0.76, 0.68, 0.72, 0.84, 0.76, 0.84, 0.76 และ 0.80 ตามลำดับ มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.38 ถึง 0.78 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.46 ถึง 0.84 5) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และทำการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังโดยใช้สถิติ t – test (Dependent Sample)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 91.78/89.23 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้ 80/80

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีระดับการปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X- = 92.19, S.D. = 0.41) และพบว่านักเรียนเกิดทักษะปฏิบัติกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มากที่สุด คือ ด้านการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (X- = 95.25, S.D. = 2.30) รองลงมา คือ ด้านการสื่อความหมายข้อมูล (X- = 95.17, S.D. = 2.54) และน้อยที่สุด คือ ) ด้านการจำแนก (X- = 90.57, S.D. = 2.79)

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนรู้ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.7967 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การสังเคราะห์ ด้วยแสง เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 79.67

4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 มีความรู้ ความเข้าใจ หลังเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกชุด และมีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X- = 4.66, S.D. = 0.47) และพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสื่อการสอนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหามากขึ้น (X- = 4.81, S.D. = 0.40) รองลงมา 4 ด้าน คือ ด้านจัดลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายากได้อย่างเหมาะสม ด้านชุดการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา ด้านสื่อการสอนทำให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะได้ง่าย และด้านนักเรียนมีส่วนร่วมในการควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองและสอดแทรกคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ (X- = 4.77, S.D. = 0.43) และน้อยที่สุด คือ ด้านชุดการเรียนการสอน มีใบความรู้ แบบฝึกทักษะและใบกิจกรรมที่ชัดเจนและมีรูปภาพ สีสัน สวยงาม (X- = 4.46, S.D.=0.51)

โดยสรุป การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน

เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ในครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยสร้างชุดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 และใช้จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ ที่น่าสนใจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์จริงด้วยตนเอง และมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคลและความร่วมมือในกลุ่ม จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างชัดเจน จึงสมควรนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ว32242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียนเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานหลักสูตรต่อไป

โพสต์โดย Didy : [28 ก.พ. 2564 เวลา 12:16 น.]
อ่าน [3277] ไอพี : 58.10.108.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 53,683 ครั้ง
Verb Tenses (Past Tenses )
Verb Tenses (Past Tenses )

เปิดอ่าน 48,230 ครั้ง
"อู่ซ่อมคน" : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560
"อู่ซ่อมคน" : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 16,383 ครั้ง
นางสงกรานต์ปี 2558 ชื่อ "รากษสเทวี"
นางสงกรานต์ปี 2558 ชื่อ "รากษสเทวี"

เปิดอ่าน 36,556 ครั้ง
วิธีทำอุปกรณ์ง่าย ๆ ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา
วิธีทำอุปกรณ์ง่าย ๆ ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา

เปิดอ่าน 18,688 ครั้ง
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ

เปิดอ่าน 17,586 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ของ "สตรอเบอรี่"
เรื่องน่ารู้ของ "สตรอเบอรี่"

เปิดอ่าน 20,116 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มเกลือแร่
ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มเกลือแร่

เปิดอ่าน 35,668 ครั้ง
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"

เปิดอ่าน 51,604 ครั้ง
อารมณ์(ดี-เสีย)
อารมณ์(ดี-เสีย)

เปิดอ่าน 19,405 ครั้ง
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017

เปิดอ่าน 19,021 ครั้ง
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"
ดูลายมือ "ผู้วิเศษ"

เปิดอ่าน 18,268 ครั้ง
ไม่ยากเกินความพยายาม 10 วิธีง่ายๆ ช่วยให้ลูกเก่งภาษา
ไม่ยากเกินความพยายาม 10 วิธีง่ายๆ ช่วยให้ลูกเก่งภาษา

เปิดอ่าน 24,193 ครั้ง
PHP Multi Elearning II (โปรแกรมสนับสนุน E-Learning)
PHP Multi Elearning II (โปรแกรมสนับสนุน E-Learning)

เปิดอ่าน 32,218 ครั้ง
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย

เปิดอ่าน 12,402 ครั้ง
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์

เปิดอ่าน 11,348 ครั้ง
นิตยสาร SCIENCE WORLD  ขอเชิญชวนคนรักของเล่นวาดภาพออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ในจินตนาการ
นิตยสาร SCIENCE WORLD ขอเชิญชวนคนรักของเล่นวาดภาพออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ในจินตนาการ
เปิดอ่าน 23,169 ครั้ง
เกมส์เรียงผลไม้
เกมส์เรียงผลไม้
เปิดอ่าน 34,525 ครั้ง
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)
เปิดอ่าน 12,156 ครั้ง
วิจัยเผย เฟซบุ๊กทำให้คนมีความอิจฉามากขึ้น
วิจัยเผย เฟซบุ๊กทำให้คนมีความอิจฉามากขึ้น
เปิดอ่าน 8,939 ครั้ง
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ