ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้MTPKS LIVES School

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ MTPKS LIVES School

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ MTPKS LIVES School สู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะ

ชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และมีจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ มีวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ๑) เพื่อให้โรงเรียนมัธยมป่ากลางมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และมีจิตอาสา ของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ๒)เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และมีจิตอาสา โรงเรียนได้พัฒนานวัตกรรมในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษา และดำเนินการพัฒนาเป็น ๒ ตอนคือ ตอนที่ ๑.การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ MTPKS LIVES School เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และมีจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ/จำเป็น การร่างรูปแบบและการตรวจสอบรูปแบบ และตอนที่ ๒. เป็นการทดลองใช้และประเมินทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และมีจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

สรุปผลการพัฒนา

๑) โรงเรียนมัธยมป่ากลางมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ด้วยรูปแบบ MTPKS LIVES School พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และมีจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

๒) ผลการประเมินความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา คณะกรรมการ และนักเรียนที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และมีจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ใน ๖ ด้าน คือ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การใฝ่เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การมีทักษะในการหลีกเลี่ยง ป้องกันภัย อันตรายจากสารเสพติด และพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ การปรับตัว การจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองได้ การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม การมีเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีและผล การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบ MTPKS LIVES School สู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และมีจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ของผู้บริหารและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานตามรูปแบบ MTPKS LIVES School โรงเรียนเพื่อชีวิต สู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และมีจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ภาพรวมอยู่ในระดับดี

๓) ผลงานเชิงประจักษ์ที่โรงเรียน และนักเรียนได้รับ

๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา

๒. รางวัลชนะเลิศ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา

๓. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา

๔. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้นม.๑-ม.๓ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

๖. นายสมทบ จินารักษ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ได้รับรางวัล “ครูดีศรี สพม.๓๗” รางวัลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในด้านนวัตกรรมการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗

๗. นางสุจินดา ทรายแหลมทอง ตำแหน่ง พนักงานราชการ รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๓

๘. นายจิรายุ จันทร์เพ็ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทครูผู้สอน

๙. ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนแกนนำการเรียนการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning : CBL) สู่การเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม (Innovative School) ต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์

๑๐. ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรม โครงการรักษ์ป่าน่าน สู่ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์โดย ครูกัลยา : [24 มี.ค. 2564 เวลา 13:15 น.]
อ่าน [3460] ไอพี : 1.2.170.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,843 ครั้ง
สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ
สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 11,960 ครั้ง
"ข้าวหลามดง" ไม่ใช่อาหาร แต่มันคืออะไร?
"ข้าวหลามดง" ไม่ใช่อาหาร แต่มันคืออะไร?

เปิดอ่าน 14,173 ครั้ง
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008

เปิดอ่าน 7,697 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่8
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่8

เปิดอ่าน 12,761 ครั้ง
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้

เปิดอ่าน 14,185 ครั้ง
ถั่วพร้า
ถั่วพร้า

เปิดอ่าน 9,349 ครั้ง
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช

เปิดอ่าน 68,314 ครั้ง
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 2,641 ครั้ง
วัยทำงานนั่งนาน 8 ชั่วโมง เมินขยับ ไม่มีกิจกรรมทางกาย เสี่ยงอ้วนลงพุง
วัยทำงานนั่งนาน 8 ชั่วโมง เมินขยับ ไม่มีกิจกรรมทางกาย เสี่ยงอ้วนลงพุง

เปิดอ่าน 21,110 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง

เปิดอ่าน 32,071 ครั้ง
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 15,425 ครั้ง
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย

เปิดอ่าน 18,921 ครั้ง
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 19,639 ครั้ง
หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี
หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี

เปิดอ่าน 23,092 ครั้ง
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!

เปิดอ่าน 22,182 ครั้ง
จำปาดะ
จำปาดะ
เปิดอ่าน 20,222 ครั้ง
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
เปิดอ่าน 16,744 ครั้ง
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ
เปิดอ่าน 47,718 ครั้ง
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
เปิดอ่าน 8,694 ครั้ง
โรคสมองเสื่อมกับมะเร็งกลายเป็นคู่กัดกันเองต่างปราบกันและกัน
โรคสมองเสื่อมกับมะเร็งกลายเป็นคู่กัดกันเองต่างปราบกันและกัน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ