ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการพัฒนารูปแบบการนิเทศ APDRE Model เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้

การพัฒนารูปแบบการนิเทศ APDRE Model เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนสำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศ และ 4) ประเมินรูปแบบการนิเทศ การดำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 4 ส่วน คือ 1) ผลการประเมินความสามารถในการคิดของนักเรียน 2) การสนทนากลุ่มผู้บริหารครู และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน 3) การสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของครู และ 4) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศและการจัด การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดจากนั้นวิเคราะห์ผลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา การดำเนินการในระยะ ที่ 2 เป็นการพัฒนารูปแบบการนิเทศและคู่มือการใช้

จากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม และวิเคราะห์ผลการประเมินด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การดำเนินงานในระยะที่ 3 เป็นการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 5 ชุด คือ 1) รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้น 2) คู่มือการใช้ 3) แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด 4) แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการนิเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มจาก ขั้นตอนที่ 1 จัดอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด และทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการอบรม ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยครูแต่ละคนจะได้รับการนิเทศทั้งหมด 3 ครั้งและขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศการจัด การเรียนรู้ วิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบ แบบนิเทศ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศและผลการประเมินความสามารถในการคิด

ของนักเรียน ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความรู้ ผลการจัดการเรียนรู้ ความพึงพอใจ และความสามารถในการคิดของนักเรียนด้วยสถิติทดสอบ t การดำเนินการในระยะที่ 4 เป็นการยืนยันผลการใช้และการรับรองความถูกต้องและเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศ ด้วยการสนทนากลุ่มของกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองใช้ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ครูมีความต้องการที่จะจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด และมีข้อเสนอแนะให้มีการเพิ่มพูน ความรู้ในเรื่องของวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดและการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง

2. การพัฒนารูปแบบการนิเทศ APDRE Model เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนสำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (Awareness : A) ขั้นตอน ที่ 2 การวางแผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (Planning : P) ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (Doing : D) ขั้นตอนที่ 4 การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน (Reinforcing : R) และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (Evaluating : E)

3. ผลการใช้รูปแบบการนิเทศ APDRE Model เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนสำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง พบว่า

3.1 ครูมีความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด หลังทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ APDRE Model สูงกว่าก่อนทดลองใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3.2 ครูมีพัฒนาการของการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถในการคิดดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดหลังทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ APDRE Model อยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3.3 ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ APDRE Model ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3.4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดหลังทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ APDRE Model

สูงกว่าก่อนทดลองใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศ พบว่า รูปแบบการนิเทศ APDRE Model เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนสำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนองมีความถูกต้องและเหมาะสมเป็นอย่างดี

โพสต์โดย อ้อย : [26 มี.ค. 2564 เวลา 10:33 น.]
อ่าน [1682] ไอพี : 182.52.45.196
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,468 ครั้ง
"เพลงอีแซว" การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง
"เพลงอีแซว" การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง

เปิดอ่าน 14,946 ครั้ง
ไข้กาฬหลังแอ่น
ไข้กาฬหลังแอ่น

เปิดอ่าน 7,522 ครั้ง
ความในใจครูไร้สัญชาติถึงนายกฯ หวังได้สัญชาติไทยเพื่อรับราชการครู
ความในใจครูไร้สัญชาติถึงนายกฯ หวังได้สัญชาติไทยเพื่อรับราชการครู

เปิดอ่าน 30,392 ครั้ง
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์

เปิดอ่าน 2,514 ครั้ง
ดื่มกาแฟมากไป เสี่ยงกระทบ 4 ระบบของร่างกาย
ดื่มกาแฟมากไป เสี่ยงกระทบ 4 ระบบของร่างกาย

เปิดอ่าน 31,104 ครั้ง
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.

เปิดอ่าน 13,975 ครั้ง
10 กิจที่ต้องทำ วันตรุษจีน
10 กิจที่ต้องทำ วันตรุษจีน

เปิดอ่าน 12,509 ครั้ง
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ

เปิดอ่าน 26,196 ครั้ง
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

เปิดอ่าน 12,888 ครั้ง
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร

เปิดอ่าน 49,057 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา

เปิดอ่าน 30,924 ครั้ง
ประวัติ วัน คริสต์มาส
ประวัติ วัน คริสต์มาส

เปิดอ่าน 292,718 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์

เปิดอ่าน 30,898 ครั้ง
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก

เปิดอ่าน 11,176 ครั้ง
5 สเต็ปคิดสักนิดก่อนตัดสินใจกู้
5 สเต็ปคิดสักนิดก่อนตัดสินใจกู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 26,945 ครั้ง
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ

เปิดอ่าน 9,616 ครั้ง
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย

เปิดอ่าน 18,370 ครั้ง
แนะนำวิธีจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับครู
แนะนำวิธีจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับครู

เปิดอ่าน 12,743 ครั้ง
11 วิธีปรับตัวเองให้เป็นคนรักงาน
11 วิธีปรับตัวเองให้เป็นคนรักงาน

เปิดอ่าน 22,926 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ