ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์

ชื่องานวิจัย

การพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ

จังหวัดสุรินทร์

ผู้วิจัย นางสาวเพ็ญศิริ แสนสุข

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐจังหวัด สุรินทร์ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐจังหวัดสุรินทร์และเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการ วางแผนด้านการดําเนินงาน ด้านการตรวจสอบ ผลการดําเนินงาน ด้านการปรับปรุงการดําเนินงานกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 1.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณ์ เป็นประธานกรรมการสถานศึกษา และครู จํานวน 4 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการกําหนดกรอบกิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐจังหวัดสุรินทร์ เป็น ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐจังหวัด สุรินทร์จํานวน 21 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 3.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐจังหวัดสุรินทร์ เป็นครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 21 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และ 4. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความ พึงพอใจของบุคลากรต่อผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐจังหวัดสุรินทร์ เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐจังหวัดสุรินทร์ จํานวน 21 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสังเกตการณ์แบบบันทึก แบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐจังหวัดสุรินทร์ สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการดําเนินการ โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐจังหวัด สุรินทร์ จากการสัมภาษณ์ และการสังเคราะห์ข้อมูล พบว่า

1.1 ไม่มีผลการประเมินความสําเร็จตามเป้าหมายของการดําเนินงาน

1.2 ไม่มีการจัดทําฐานข้อมูล เครื่องมือสําหรับการประเมินความสําเร็จ ทั้งด้านผู้เรียน ด้าน

ครู และค้านผู้บริหาร

1.3 รายละเอียดของโครงการ เป้าหมาย กิจกรรมโครงการไม่แสดงถึงการนําผลการประเมิน

มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของงาน

1.4 ไม่มีผลสรุปความสําเร็จตามเป้าหมายทั้งในระดับโครงการและระดับแผนพัฒนา

สอดคล้อง กับผลสรุปการประเมิน ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2553 : 32) พบว่า โรงเรียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีผลการประเมินอิงเกณฑ์ระดับคุณภาพดีแต่การพัฒนาตาม ข้อเสนอแนะไม่เป็นระบบ จึงไม่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีความตระหนักชัดเจน แต่ ความพยายามในการปฏิบัติไม่เป็นตามเกณฑ์ และไม่บรรลุมาตรฐาน เป้าหมายตามแผน ส่งผลให้ผลการ ประเมินอิงสถานศึกษา มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย พบว่า

2.1 ด้านการใช้กิจกรรมการดําเนินงาน การทํากิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การศึกษา และการเตรียมการบรรลุตามเป้าหมาย บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ข้อมูลในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป เช่น การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวางแผนในการจัดการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมเพื่อการ พัฒนาผลงานเข้าสู่การเลื่อนตําแหน่ง หรือเลื่อนให้ได้รับวิทยฐานะต่าง ๆ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ทํางาน ซึ่งทุกคนตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น คณะกรรมการที่แต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความมั่นใจมากขึ้น มีการกําหนดระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา ตลอดทั้งสร้างสื่อ คู่มือการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

2.2 ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผน

การ ประกันคุณภาพการศึกษา บรรลุเป้าหมาย คือ บุคลากรหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ หัวหน้า ฝ่าย รองผู้อํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันวางแผนการพัฒนางานประกันคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน มีการจัดทําข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศให้ครบทุกด้านและเป็นปัจจุบันได้เอกสาร มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ธรรมนูญโรงเรียน และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน มาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละหมวด แต่ละฝ่ายที่ปรับปรุงจากฉบับเดิม ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการดําเนิน โครงการต่างๆ ของโรงเรียนในสภาพปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพและ การรายงานผลต่อสาธารณชนและต้นสังกัดต่อไป

2.3 ด้านการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้

2.3.1 ผลการดําเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่

ของ ตนเองดี การมีส่วนร่วมจะช่วยให้พัฒนาโรงเรียนได้ดีขึ้น ในครั้งต่อไปโรงเรียนควรประชาสัมพันธ์กับ ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านขอความร่วมมือประกาศ กระจ่ายข่าวแจ้งว่าไม่มีการบริจาคเงิน และควรจัด ประชุมไม่ให้ตรงกับวันหยุด หรือช่วงที่เก็บเกี่ยวทํานา คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจที่ โรงเรียนได้ตั้งหรือกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน อย่างน้อยทุกคนได้รู้และเข้าใจว่านักเรียนเมื่อมา เรียนหนังสือแล้วได้อะไรบ้าง และเสนอแนะว่าต้องการให้โรงเรียนได้จัดทําอะไรบ้าง เช่น การส่งเสริม โครงการศึกษาดูงาน การส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสอนภาษาต่างประเทศโดยครูเจ้าของภาษา

2.3.2 การมอบหมายงาน มีการประชุมมอบหมายงาน โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่ม

บุคลากร ทุกคนรับผิดชอบภาระงานตามความรู้ความสามารถ เมื่อบุคลากรทุกคนได้เข้าใจในภาระงานบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและกําหนดในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนจากการมี ส่วนร่วมคิดร่วมทําทุกคนทําให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัด การศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้ต้องมีการกําหนดตัว ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ศึกษาและผู้ร่วมศึกษาได้เปิดโอกาสให้ครู ได้เลือกรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามความ สนใจ ความรู้ความสามารถ และรวมกลุ่มงานที่จะมาร่วมกันทํางานเป็นทีมพัฒนางาน

2.4 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพกรศึกษาของสถานศึกษา

ผลการดําเนินกิจกรรม จากการทบทวนตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ครูและนักเรียน

ได้ ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และได้ให้ข้อตกลงพร้อมกันในการ ดําเนินงานแก้ปัญหา จะไม่หยุดชะงัก เพราะจะทําให้เกิดผลไม่ดีกับนักเรียนโรงเรียน ผู้อํานวยการ สถานศึกษาให้ขวัญและกําลังใจในการทํางานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและเชื่อมั่นว่า ทุกปัญหา จะต้องได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกคนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับติดตาม มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มี การประชุมชี้แจงทําความเข้าใจให้คณะกรรมการสามารถดําเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา ตามกําหนดเวลา สามารถดําเนินการเก็บข้อมูลได้ทุกมาตรฐานสรุปรายงานผลการตรวจสอบได้ตาม กําหนดเวลา

2.5 การพัฒนาและปรับปรุง มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยและ

นวัตกรรมของครูและนักเรียนที่ประชุมตกลงกันว่า ในสภาพของการเปลี่ยนแปลงสังคมและวิทยาการด้าน ต่าง ๆ ครูควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูต้องเปลี่ยนแปลงตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ครูทุกคนควรเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การทําวิจัยในชั้นเรียน การสร้าง สื่อและนวัตกรรม

2.6 การเตรียมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก ผลการนิเทศการเตรียมรับการประเมิน

จากองค์กรภายนอก มีข้อค้นพบ คือ

2.6.1 จากที่ครูได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ทําให้ครูให้ความร่วมมือในการ

ดําเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น มีความชัดเจนมากขึ้นในการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและ ร่องรอยการปฏิบัติงาน ครูมีผลงานที่สะท้อนผลการนิเทศได้ในระดับดี

2.6.2 จากการดําเนินงานที่ผ่านมาทําให้มีความมั่นใจมีความพร้อมให้สํานักงาน

รับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เข้าประเมินคุณภาพภายนอก

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐจังหวัดสุรินทร์

การพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านสำโรง

ประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา โดยใช้ขั้นตอนระบบการประกันคุณภาพภายใน ทั้ง6 ขั้นตอน5 กลยุทธ์ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ระดับความคิดเห็นของบุคลากรจากการตอบแบบสอบถาม การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ จังหวัด สุรินทร์ ก่อนการพัฒนา เฉลี่ย 3.27 อยู่ในระดับปานกลาง หลังจากได้พัฒนาตามขั้นตอนและกลยุทธ์ ดังกล่าว ระดับความคิดเห็นหลังการพัฒนา เฉลี่ย 3.91 อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การพัฒนา ประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐจังหวัดสุรินทร์มีค่า เพิ่มมากขึ้น

โพสต์โดย เพ็ญ : [29 มี.ค. 2564 เวลา 13:54 น.]
อ่าน [1639] ไอพี : 182.232.66.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 56,723 ครั้ง
"ละครซิทคอม" คืออะไร
"ละครซิทคอม" คืออะไร

เปิดอ่าน 25,513 ครั้ง
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556

เปิดอ่าน 16,157 ครั้ง
ทายใจจากอักษรท้ายชื่อ
ทายใจจากอักษรท้ายชื่อ

เปิดอ่าน 15,601 ครั้ง
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก

เปิดอ่าน 17,380 ครั้ง
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส

เปิดอ่าน 66,980 ครั้ง
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ

เปิดอ่าน 5,522 ครั้ง
"พลูด่าง" ไม้มงคลเสริมโชคลาภ
"พลูด่าง" ไม้มงคลเสริมโชคลาภ

เปิดอ่าน 12,964 ครั้ง
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี
จำปี ดอกจำปี ต้นจำปี

เปิดอ่าน 38,950 ครั้ง
กฎสามส่วน (Rule of Third)
กฎสามส่วน (Rule of Third)

เปิดอ่าน 10,744 ครั้ง
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"

เปิดอ่าน 12,892 ครั้ง
“โปรตีน” ตัวช่วยของสาวอยากผอม
“โปรตีน” ตัวช่วยของสาวอยากผอม

เปิดอ่าน 11,563 ครั้ง
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?

เปิดอ่าน 10,117 ครั้ง
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

เปิดอ่าน 28,922 ครั้ง
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 8,490 ครั้ง
รู้จัก "ไครโยนิก" ปฏิบัติการแห่งความหวัง รอเทคโนโลยีโลกอนาคตชุบชีวิตหลังความตาย
รู้จัก "ไครโยนิก" ปฏิบัติการแห่งความหวัง รอเทคโนโลยีโลกอนาคตชุบชีวิตหลังความตาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 22,534 ครั้ง
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 28,419 ครั้ง
ดนตรีบำบัด
ดนตรีบำบัด

เปิดอ่าน 22,412 ครั้ง
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)

เปิดอ่าน 16,926 ครั้ง
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่
สัญญาณ WiFi มีอันตรายต่อสมองหรือไม่

เปิดอ่าน 8,882 ครั้ง
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ