ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาปัจจัยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODEL

เรื่อง การศึกษาปัจจัยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODELที่มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2561

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวพรภัทรา ศรีแก่นจันทร์

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODELที่มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODELที่มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียง เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODEL ที่มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียง ประชากร คือ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแยกเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูปฏิบัติการ จำนวน 12 คน และครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 40 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODEL ที่มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียงซึ่งปัจจัยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาสู่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODEL 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODEL ที่มีผลต่อสถานศึกษาพอเพียงและแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองที่มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียงที่เกิดจากปัจจัยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODEL ที่มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2561

สรุปผลการศึกษา 1. การวิเคราะห์ปัจจัยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODELที่มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2561 พบว่า ในภาพรวมของปัจจัยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนา SRABUA MODEL มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียงทั้ง 4 ด้าน ทำให้เกิดการพัฒนาและผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ทำให้ปัจจัยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODEL และมีผลต่อการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.81 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรมีค่า ( = 4.95 S.D. = 0.15) รองลงมา คือ ด้านปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร มีค่า ( = 4.81 S.D. = 0.20) และด้านปัจจัยด้านภาวะผู้นำทางวิชาการ มีค่า ( ) = 4.80 S.D. = 0.39) ตามลำดับ ดังนั้น แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของผู้บริหารเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ทำให้ครูมีขีดความสามารถในการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนการสอนนำไปสู่การปฏิบัติงาน SRABUA MODEL สูงขึ้นจริงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 2. การวิเคราะห์การปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาสู่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODEL พบว่า การปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาสู่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODEL ในภาพรวมของการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 4 ด้าน ค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.76 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ0.38 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการศึกษา มีค่า ( = 4.80 S.D. = 0.36) รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่า ( = 4.77 S.D. = 0.37) ตามลำดับเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 จะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีขีดความสามารถขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODEL สู่ความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียงได้จริง 3. การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODEL ที่มีผลต่อสถานศึกษาพอเพียง ก่อนและหลังการศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODEL ที่มีผลต่อสถานศึกษาพอเพียง ก่อนการศึกษามีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.50 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.49 นั่นแสดงว่า ตลอดช่วงปีการศึกษา 2561 ครูมีการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาสู่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODEL หลังการศึกษาสูงกว่าก่อนการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองที่มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองที่มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.59 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.53 จะเห็นได้ว่าการศึกษาปัจจัยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน SRABUA MODELที่มีผลต่อความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2561 แสดงถึง ความสำเร็จสถานศึกษาพอเพียง เป็นผลลัพธ์และภาพความสำเร็จครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกด้าน ได้แก่ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาพอเพียงที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ซึ่งตอบสนองความต้องการในคุณค่าความภูมิใจ ศรัทธา การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาใช้ได้ทุกมิติของการดำรงชีวิตและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้จริง เกิดความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง (ตัวแทนขุมชนผู้มีส่วนได้เสีย) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4

โพสต์โดย นางสาวพรภัทรา : [31 มี.ค. 2564 เวลา 11:07 น.]
อ่าน [1304] ไอพี : 183.88.231.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,197 ครั้ง
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล

เปิดอ่าน 7,669 ครั้ง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม

เปิดอ่าน 8,503 ครั้ง
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ

เปิดอ่าน 17,412 ครั้ง
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน

เปิดอ่าน 15,831 ครั้ง
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา

เปิดอ่าน 30,016 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?

เปิดอ่าน 25,833 ครั้ง
ประกาศ
ประกาศ

เปิดอ่าน 210 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ

เปิดอ่าน 24,496 ครั้ง
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

เปิดอ่าน 9,432 ครั้ง
รับมือปัญหาการนอน
รับมือปัญหาการนอน

เปิดอ่าน 130,973 ครั้ง
จำนวนครูเกษียณอายุราชการ และความต้องการครู แยกตามสาขาวิชา
จำนวนครูเกษียณอายุราชการ และความต้องการครู แยกตามสาขาวิชา

เปิดอ่าน 7,606 ครั้ง
อาหารบำรุงรอบเดือน
อาหารบำรุงรอบเดือน

เปิดอ่าน 44,040 ครั้ง
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา

เปิดอ่าน 14,460 ครั้ง
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

เปิดอ่าน 9,069 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 3 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 3 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 59,101 ครั้ง
ริดสีดวงทวารหนักเกิดจากอะไร
ริดสีดวงทวารหนักเกิดจากอะไร

เปิดอ่าน 10,885 ครั้ง
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"

เปิดอ่าน 52,303 ครั้ง
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?

เปิดอ่าน 19,390 ครั้ง
การ์ตูนเป็ดโดนัลด์ดั๊ก อายุ 75 ปีแล้วนะ
การ์ตูนเป็ดโดนัลด์ดั๊ก อายุ 75 ปีแล้วนะ

เปิดอ่าน 16,525 ครั้ง
เป็ดบาบารี่
เป็ดบาบารี่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ