ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร Model of Learning Management in a

การวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคตโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ และ4) เพื่อศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research : MMR) ดำเนินการวิจัย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์และระยะที่ 4 การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ประชากรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ทั้งหมด จำนวน 6,019 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสำรวจ ประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ พบว่า 1) สภาพปัจจุบัน การบริหารจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน (X-=3.35, SD=0.73) และ 2) ความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ประกอบด้วย 5 ด้านคือ 1) ด้านการนำองค์กร 2) ด้านสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน 4) ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และ 5) ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากที่สุด (X-=4.75, SD=0.61)

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ พบว่า 1) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ มี 9 องค์ประกอบได้แก่ (1) ชื่อ (2) หลักการ (3) วัตถุประสงค์ (4) กระบวนการ (5) ผลผลิต (6) ผลลัพธ์ (7) ผลกระทบ (8) ข้อมูลย้อนกลับ และ (9) เงื่อนไขและปัจจัยแห่งความสำเร็จและ 2) ผลการประเมิน ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X- 4.74 , SD = 0.42)

3. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ พบว่า

3.1 ระดับผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และ 2562 สูงขึ้น ดังนี้

3.1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance)

1) ระดับปฐมวัย

(1) คุณภาพของเด็ก ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 94.25 คะแนน) ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 99.62 คะแนน)

(2) กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 96.24 คะแนน) ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 99.25คะแนน)

(3) การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 97.44 คะแนน) ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 99.58 คะแนน) 2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(1) คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 95.23 คะแนน) ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 99.05 คะแนน)

(2) กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 97.32 คะแนน) ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 99.01คะแนน)

(3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 96.25 คะแนน) ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 99.46 คะแนน)

3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) ณ วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562

1) ระดับปฐมวัย

(1) คุณภาพของเด็ก มีระดับคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม

(2) กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม

(3) การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีระดับคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม

2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม

(1) กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม

(2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระดับคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม

3.2 ระดับความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ พบว่า ปีการศึกษา 2561 มีการบริหารจัดการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X-= 4.39 SD = 0.38) และปีการศึกษา 2562 ปรับเพิ่มเงื่อนไขและปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor : KFS) พบว่า ระดับความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-= 4.55 SD = 0.64) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.16 จากปีการศึกษา 2561

4. ผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคต โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ พบว่า

4.1 ผลการเสวนาระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสรุปจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขยายผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติเชิงอนาคตในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครต่อสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่างสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ในการขยายผลการใช้รูปแบบเพื่อยกขีดความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดในสถานศึกษา ดังนี้

1) โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและเป็นศูนย์ปฏิบัติการต้นแบบขยายผลการบริหารจัดการเรียนรู้ในภาวะวิกฤตเชิงอนาคต

2) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สื่อสารสร้างการรับรู้และความตระหนักร่วม ตลอดจน

การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน ด้านศาสตร์พระราชา ด้านการนำองค์กร การบริหารจัดการเชิงอนาคต และรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้

3) สถานศึกษานำร่องเตรียมความพร้อมด้านเงื่อนไขและปัจจัยแห่งความสำเร็จและ ดำเนินการโดยมีขั้นตอนสำคัญ (1) สถานศึกษานำร่องวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตพร้อมจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) (2) การประยุกต์ใช้รูปแบบตามบริบท และ (3) การประเมินสะท้อนผลเพื่อการพัฒนา (AAR)

4) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ประเมินผลเพื่อการพัฒนารูปแบบโดยใช้แบบจำลอง

CIPP Model

4.2 ระดับผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายด้านความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้และประโยชน์ ของผู้ทรงคุณวุฒิ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-= 4.65 SD = 0.47 )

คำสำคัญ : รูปแบบ, การบริหาร, การจัดการเรียนรู้, ภาวะวิกฤติเชิงอนาคต

โพสต์โดย ดร.พวงผกา แสงเงิน : [2 เม.ย. 2564 เวลา 09:52 น.]
อ่าน [1381] ไอพี : 27.145.11.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,660 ครั้ง
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ

เปิดอ่าน 56,088 ครั้ง
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63-69
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63-69

เปิดอ่าน 17,658 ครั้ง
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว

เปิดอ่าน 25,828 ครั้ง
ประกาศ
ประกาศ

เปิดอ่าน 8,489 ครั้ง
หมดยุคหลอดไฟของ"โทมัส เอดิสัน"แล้ว
หมดยุคหลอดไฟของ"โทมัส เอดิสัน"แล้ว

เปิดอ่าน 11,862 ครั้ง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง
วิธีสร้างคันกระสอบทรายให้แข็งแรง

เปิดอ่าน 26,621 ครั้ง
วิธีสะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
วิธีสะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)

เปิดอ่าน 9,089 ครั้ง
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !

เปิดอ่าน 27,984 ครั้ง
ชาวเน็ตชื่นชม ! พันตรีสุธี สุขสากล คัดลายมือไทยสวยงามมากๆ
ชาวเน็ตชื่นชม ! พันตรีสุธี สุขสากล คัดลายมือไทยสวยงามมากๆ

เปิดอ่าน 9,977 ครั้ง
ดัชนีมวลกาย หาค่า BMI เช็กกันหน่อยไหมคุณอ้วนหรือยัง ?
ดัชนีมวลกาย หาค่า BMI เช็กกันหน่อยไหมคุณอ้วนหรือยัง ?

เปิดอ่าน 15,590 ครั้ง
รู้ก่อนสมัครงาน...!! คุณเหมาะกับการทำงานในองค์กรแบบไหน
รู้ก่อนสมัครงาน...!! คุณเหมาะกับการทำงานในองค์กรแบบไหน

เปิดอ่าน 15,010 ครั้ง
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เปิดอ่าน 9,479 ครั้ง
ง่ายๆ นวดกดจุดฝ่าเท้าบำบัดโรคความดันโลหิตสูง
ง่ายๆ นวดกดจุดฝ่าเท้าบำบัดโรคความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 28,676 ครั้ง
จำนวนตรรกยะ
จำนวนตรรกยะ

เปิดอ่าน 2,101 ครั้ง
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,393 ครั้ง
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน

เปิดอ่าน 14,775 ครั้ง
จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง
จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง

เปิดอ่าน 10,174 ครั้ง
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน

เปิดอ่าน 10,340 ครั้ง
ความต่างของ 3จี กับ 3.9จี
ความต่างของ 3จี กับ 3.9จี

เปิดอ่าน 2,101 ครั้ง
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ