ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าร้าง

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าร้าง

ปีการศึกษา 2562

ผู้รายงาน นายรัฐเขต ณ นคร

ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเก่าร้าง

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2562

บทสรุป

การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าร้าง ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิตของโครงการประกอบด้วย

1) คุณภาพการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าร้าง ปีการศึกษา 2562 2) พฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าร้าง ปีการศึกษา 2562 3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ 4) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน กลุ่มเป้าหมายที่ทใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) ประชากร จานวน 7 คน 2) กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 30 คน 3) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 30 คน และ 4) กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และ มีข้อคาถามปลายเปิดทุกฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.93-0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

ผลการประเมิน

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าร้าง ปีการศึกษา

2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้าหนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 คะแนน

ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า

ปีการศึกษา 2562 ครูมีความเห็นต่อด้านสภาพแวดล้อมของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก

ที่สุด ( = 4.53,  = 0.17) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นต่อด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ มีความ

เหมาะสมในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X = 4.52, S.D. = 0.26) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์

การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยนา เข้าของโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเก่าร้าง ปีการศึกษา

2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้า หนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมได้

คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน

พบว่า ปีการศึกษา 2562 ครูมีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการมีความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.63,  = 0.20) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านกระบวนการโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเก่าร้าง ปีการศึกษา

2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้า หนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และ

ผู้ปกครองโดยรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อ

พิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของ

โครงการมีคุณภาพในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X = 4.59, S.D. = 0.14) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน

ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการมีคุณภาพ

ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.54,  = 0.13) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ทุกประเด็นตัวชี้วัด และผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการ มีคุณภาพในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X = 4.59, S.D. = 0.15) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก

ประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต จา แนกเป็น

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการดาเนิน

โครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านเก่าร้าง ปี การศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้า หนัก และเกณฑ์การประเมิน ตาม

ความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้ง 4 กลุ่ม

ที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน

พบว่า ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X = 4.57, S.D. =

0.25) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.63,  = 0.24) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X = 4.55, S.D. = 0.28)

ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.68, S.D. = 0.13) ได้คะแนนเฉลี่ย

15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าร้าง ปี การศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้า หนัก

และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อ

พิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.56, S.D. = 0.16) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น

ตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.52,  = 0.15) ได้คะแนนเฉลี่ย 15

คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.58, S.D. = 0.18) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น

ตัวชี้วัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

(X = 4.53, S.D. = 0.17) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน

ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดา เนินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าร้าง ปีการศึกษา

2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้า หนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู

ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 10

คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X = 4.60, S.D. = 0.19) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนนผ่าน

เกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.61,

 = 0.11) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.58, S.D. = 0.17) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน

ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X =4.53, S.D. = 0.23) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน

ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการดา เนินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่าร้าง ปีการศึกษา

2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้าหนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู

ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 10

คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปี การศึกษา 2562 นักเรียนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X = 4.60, S.D. = 0.19) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน

ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =

4.60,  = 0.13) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ผู้ปกครองมี

ความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X = 4.64, S.D. = 0.15) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน

ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X =4.51, S.D. = 0.28) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนนผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะการนาผลการประเมินไปใช้

ข้อค้นพบจากการประเมิน

1. คุณภาพการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ของนักเรียนโรงเรียนเก่าร้าง ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า หลังการดา เนินโครงการทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากและระดับมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่ากรอบกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี ที่ส่งผล

ต่อการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานครอบคลุม 3 ด้านได้แก่ 1) หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี 2) การจัดบรรยากาศและสถานที่ดี

3) การจัดบริการและกิจกรรมสาหรับการเรียนรู้ดี สถานศึกษาอื่น ๆ ควรพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาด้านการอ่านและ การเขียนของผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ขวัญกาลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และให้ความสาคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนาไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

3. ควรนาผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินโครงการมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรศึกษารูปแบบการประเมินอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นทางเลือกของผู้บริหารในการเลือกใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับโครงการระดับต่าง ๆ

2. ควรมีการประเมินโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียนทุกโครงการเพื่อให้การดาเนินโครงการมีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

3. ควรวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารงานห้องสมุดที่ประสบผลสาเร็จและส่งผล ต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์โดย sinvad : [7 เม.ย. 2564 เวลา 09:20 น.]
อ่าน [3070] ไอพี : 171.7.233.120
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,880 ครั้ง
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน

เปิดอ่าน 17,434 ครั้ง
ดวงอาทิตย์ (The Sun)
ดวงอาทิตย์ (The Sun)

เปิดอ่าน 13,729 ครั้ง
สายตาเอียง
สายตาเอียง

เปิดอ่าน 49,255 ครั้ง
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้

เปิดอ่าน 13,343 ครั้ง
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ

เปิดอ่าน 14,776 ครั้ง
น้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า เส้นทางแม่ฟ้าหลวงทรงสร้างคน
น้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า เส้นทางแม่ฟ้าหลวงทรงสร้างคน

เปิดอ่าน 13,343 ครั้ง
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก

เปิดอ่าน 146,334 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก

เปิดอ่าน 37,641 ครั้ง
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย

เปิดอ่าน 15,449 ครั้ง
ติดกาแฟทั้งที อย่างนี้ต้องดื่มให้ฉลาด
ติดกาแฟทั้งที อย่างนี้ต้องดื่มให้ฉลาด

เปิดอ่าน 97,427 ครั้ง
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 28,021 ครั้ง
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ

เปิดอ่าน 45,961 ครั้ง
140 ที่สุดในโลก
140 ที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 2,757 ครั้ง
11 ผลไม้บำรุงผิว ช่วยให้ผิวที่เปล่งปลั่ง และสุขภาพดี
11 ผลไม้บำรุงผิว ช่วยให้ผิวที่เปล่งปลั่ง และสุขภาพดี

เปิดอ่าน 13,701 ครั้ง
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5

เปิดอ่าน 36,431 ครั้ง
การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
เปิดอ่าน 16,714 ครั้ง
Download "ส.ค.ส."พระราชทาน ให้กำลังใจพสกนิกร "ตั้งอยู่ในความเพียร"
Download "ส.ค.ส."พระราชทาน ให้กำลังใจพสกนิกร "ตั้งอยู่ในความเพียร"
เปิดอ่าน 19,729 ครั้ง
สับปะรดสีปลูกไม่ยาก
สับปะรดสีปลูกไม่ยาก
เปิดอ่าน 17,434 ครั้ง
ดวงอาทิตย์ (The Sun)
ดวงอาทิตย์ (The Sun)
เปิดอ่าน 1,209 ครั้ง
การป้องกันการเกิดอาการ "ฮีทสโตรก"
การป้องกันการเกิดอาการ "ฮีทสโตรก"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ