ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อศึกษาจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการส่งเสริม จิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 กลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังหม้อ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 14 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหม้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 47 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหม้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 47 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหม้อ และแบบวัดจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหม้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมปฏิบัติได้ผลในระดับมาก จำแนกรายด้านดังต่อไปนี้

1.1 การดำเนินโครงการส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้านบริบท ปฏิบัติได้ผลในระดับมาก

1.2 โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้านปัจจัยนำเข้า ปฏิบัติได้ผลในระดับมาก

1.3 โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้านกระบวนการ ปฏิบัติได้ผลในระดับมาก

1.4 โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้านผลผลิต ปฏิบัติได้ผลในระดับมาก

2. นักเรียน โรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการส่งเสริมจิตสาธารณะ มีจิตสาธารณะในภาพรวมอยู่ระดับมาก จำแนกรายด้านดังต่อไปนี้

2.1 ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้ หรือการกระทำที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อของส่วนรวมอยู่ในระดับมาก

2.2 ด้านการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม อยู่ในระดับมาก

2.3 ด้านการเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวม อยู่ในระดับมาก

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการส่งเสริม จิตสาธารณะสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหม้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระฯ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการดำเนินโครงการฯ (ปีการศึกษา 2562) เทียบกับหลังดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2563) โดยภาพรวมของโรงเรียน เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระฯ ซึ่งกลุ่มสาระที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับแรกคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลำดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการศึกษาไปใช้

1. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการควรนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษาต่อไป

2. การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ และพฤติกรรม เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกให้เกิดเป็นนิสัยมีสาธารณะ ติดตัวอย่างถาวร

3. การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ควรมีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

4. ควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรดำเนินการส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนทั้งโรงเรียน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล

2. ควรศึกษาเพื่อประเมินโครงการโดยใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง และชุมชนที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน เป็นต้น

3. ควรมีการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรมโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ การสอบถาม และการสัมภาษณ์ เป็นต้น

4. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของโครงการ

5. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะสำหรับนักเรียน

โพสต์โดย นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ : [17 เม.ย. 2564 เวลา 17:39 น.]
อ่าน [1283] ไอพี : 49.230.243.87
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,911 ครั้ง
แลหลัง ผ่าปมข้อสอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.เกิดความผิดพลาด
แลหลัง ผ่าปมข้อสอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.เกิดความผิดพลาด

เปิดอ่าน 11,356 ครั้ง
ดังพริบตา ช่างภาพชาวอินโดฯหน้าเหมือนโอบามา
ดังพริบตา ช่างภาพชาวอินโดฯหน้าเหมือนโอบามา

เปิดอ่าน 16,148 ครั้ง
ทักษะที่จำเป็นของคนอายุ 18
ทักษะที่จำเป็นของคนอายุ 18

เปิดอ่าน 18,660 ครั้ง
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย

เปิดอ่าน 8,811 ครั้ง
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 14,765 ครั้ง
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ

เปิดอ่าน 9,739 ครั้ง
เห็ดนางนวล
เห็ดนางนวล

เปิดอ่าน 9,261 ครั้ง
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร

เปิดอ่าน 15,902 ครั้ง
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด

เปิดอ่าน 10,276 ครั้ง
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ

เปิดอ่าน 7,771 ครั้ง
เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์การศึกษาโลกในอนาคต
เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์การศึกษาโลกในอนาคต

เปิดอ่าน 10,856 ครั้ง
ฮาร์วาร์ด : สุดยอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก
ฮาร์วาร์ด : สุดยอดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก

เปิดอ่าน 9,305 ครั้ง
คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ)
คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ)

เปิดอ่าน 13,657 ครั้ง
เรื่องกล้วย ๆ
เรื่องกล้วย ๆ

เปิดอ่าน 9,192 ครั้ง
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,278 ครั้ง
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์

เปิดอ่าน 12,857 ครั้ง
ลายมือผู้นำระดับโลก
ลายมือผู้นำระดับโลก

เปิดอ่าน 81,095 ครั้ง
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 21,175 ครั้ง
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

เปิดอ่าน 14,278 ครั้ง
การพิจารณาค่าความจริง (Truth value)
การพิจารณาค่าความจริง (Truth value) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ