ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์

วิชัย นนทการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 4 ด้าน คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายของโรงเรียน ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองซิป

(CIPP Model) เป็นแนวทางในการประเมิน การศึกษาครั้งนี้ศึกษาโดยตรงกับประชากร ประกอบ

ด้วย กลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 66 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 63 คน กลุ่มผู้บริหาร ครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับทั้ง 5 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่น 0.90 ฉบับที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 ฉบับที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่น 0.88 ฉบับที่ 4 มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 และฉบับที่ 5 มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขนาดของผล (Effect Size)

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ด้านสภาพแวดล้อมความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบาย

โรงเรียนของโรงเรียนคลองยางนุสรณ์

ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายโรงเรียนของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ด้านความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น

ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ด้านเตรียมความพร้อม

และคุณภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยเห็นว่า การเตรียมความพร้อมและคุณภาพที่จะใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี

ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านความเหมาะสมและความเพียงพอของสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูในโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยเห็นว่า การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

มีความเหมาะสมและความเพียงพอของสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณอยู่ในระดับดี

ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ด้านกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยเห็นว่า ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับดี

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ

ผลการประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของโครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ในปีที่สิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการ

จากผลการประเมินโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูต่อความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการดำเนินการตามโครงการ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

ทุกรายการในการดำเนินโครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งเกณฑ์ไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 โดยการกำหนดแผนการดำเนินงาน แนวทางและการวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ ได้จัดกระทำอย่างชัดเจน ประกอบกับได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน

4. ด้านผลผลิตที่ส่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

4.1 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

4.1.1 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระหว่างการดำเนินโครงการ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

4.1.2 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรมเด็กดี ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และกิจกรรมการพัฒนาทักษะลูกเสือ-เนตรนารี

4.1.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

หลังสิ้นสุดโครงการ สูงกว่าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ พบว่า

4.2.1 ผู้บริหาร ครู มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

4.2.2 นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการ พบว่า

4.3.1 ผู้บริหาร ครู มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4.3.2 นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4.4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มีต่อ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หลังสิ้นสุดโครงการกับระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมพบว่า

4.4.1 ผู้บริหาร ครู มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมภายในโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สูงกว่าระหว่างการดำเนินโครงการในระดับมากที่สุด

4.4.2 นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าระหว่างการดำเนินโครงการ

ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย วิชัย นนทการ : [18 เม.ย. 2564 เวลา 17:04 น.]
อ่าน [1984] ไอพี : 223.204.238.173
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,087 ครั้ง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง

เปิดอ่าน 57,472 ครั้ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เปิดอ่าน 18,554 ครั้ง
เทคนิคการปลูกกล้วย ให้มีกลิ่นต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างดี
เทคนิคการปลูกกล้วย ให้มีกลิ่นต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างดี

เปิดอ่าน 10,563 ครั้ง
เคล็ดลับดี ๆ ที่อยากส่งต่อ
เคล็ดลับดี ๆ ที่อยากส่งต่อ

เปิดอ่าน 11,772 ครั้ง
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน

เปิดอ่าน 41,056 ครั้ง
การวัดมุมเป็นเรเดียน
การวัดมุมเป็นเรเดียน

เปิดอ่าน 38,428 ครั้ง
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ

เปิดอ่าน 70,479 ครั้ง
เทคนิคพิเศษในการระบายสี
เทคนิคพิเศษในการระบายสี

เปิดอ่าน 5,616 ครั้ง
ออกัสตา แอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก
ออกัสตา แอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก

เปิดอ่าน 12,029 ครั้ง
ฟังเพลงถูกใจเหมือนร่างกายได้ออกกำลังกาย
ฟังเพลงถูกใจเหมือนร่างกายได้ออกกำลังกาย

เปิดอ่าน 53,495 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning

เปิดอ่าน 41,802 ครั้ง
สุภาษิต หรือ ภาษิต
สุภาษิต หรือ ภาษิต

เปิดอ่าน 9,126 ครั้ง
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์
สรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหว8.9ริคเตอร์

เปิดอ่าน 25,201 ครั้ง
รอบรู้เรื่องการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย
รอบรู้เรื่องการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย

เปิดอ่าน 13,332 ครั้ง
ชมคลิป น้องนะโม วัยแค่ 4 ขวบ สวดมนต์ยาวคล่องปร๋อ
ชมคลิป น้องนะโม วัยแค่ 4 ขวบ สวดมนต์ยาวคล่องปร๋อ

เปิดอ่าน 12,167 ครั้ง
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน
เปิดอ่าน 21,980 ครั้ง
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"
เปิดอ่าน 7,909 ครั้ง
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้
เปิดอ่าน 7,651 ครั้ง
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้
เปิดอ่าน 5,233 ครั้ง
การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?
การประเมินจากภายนอกสถานศึกษาจำเป็นหรือไม่?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ