ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์

วิชัย นนทการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 4 ด้าน คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายของโรงเรียน ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองซิป

(CIPP Model) เป็นแนวทางในการประเมิน การศึกษาครั้งนี้ศึกษาโดยตรงกับประชากร ประกอบ

ด้วย กลุ่มนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 66 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 63 คน กลุ่มผู้บริหาร ครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับทั้ง 5 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่น 0.90 ฉบับที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 ฉบับที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่น 0.88 ฉบับที่ 4 มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 และฉบับที่ 5 มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขนาดของผล (Effect Size)

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ด้านสภาพแวดล้อมความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบาย

โรงเรียนของโรงเรียนคลองยางนุสรณ์

ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายโรงเรียนของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ด้านความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น

ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ด้านเตรียมความพร้อม

และคุณภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยเห็นว่า การเตรียมความพร้อมและคุณภาพที่จะใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี

ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านความเหมาะสมและความเพียงพอของสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูในโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยเห็นว่า การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

มีความเหมาะสมและความเพียงพอของสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณอยู่ในระดับดี

ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ด้านกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยเห็นว่า ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับดี

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ

ผลการประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมของโครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ในปีที่สิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการ

จากผลการประเมินโครงการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูต่อความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการดำเนินการตามโครงการ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

ทุกรายการในการดำเนินโครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งเกณฑ์ไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.51 โดยการกำหนดแผนการดำเนินงาน แนวทางและการวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ ได้จัดกระทำอย่างชัดเจน ประกอบกับได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน

4. ด้านผลผลิตที่ส่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

4.1 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

4.1.1 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระหว่างการดำเนินโครงการ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

4.1.2 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรมเด็กดี ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และกิจกรรมการพัฒนาทักษะลูกเสือ-เนตรนารี

4.1.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

หลังสิ้นสุดโครงการ สูงกว่าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ พบว่า

4.2.1 ผู้บริหาร ครู มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

4.2.2 นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการ พบว่า

4.3.1 ผู้บริหาร ครู มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4.3.2 นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4.4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มีต่อ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หลังสิ้นสุดโครงการกับระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมพบว่า

4.4.1 ผู้บริหาร ครู มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมภายในโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สูงกว่าระหว่างการดำเนินโครงการในระดับมากที่สุด

4.4.2 นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าระหว่างการดำเนินโครงการ

ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย วิชัย นนทการ : [18 เม.ย. 2564 เวลา 17:04 น.]
อ่าน [1402] ไอพี : 223.204.238.173
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,067 ครั้ง
เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป
เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป

เปิดอ่าน 12,686 ครั้ง
เคี้ยวหมากฝรั่งหยับๆ เขยิบสมองให้ไวขึ้น
เคี้ยวหมากฝรั่งหยับๆ เขยิบสมองให้ไวขึ้น

เปิดอ่าน 11,945 ครั้ง
20 วิธีที่คุณควรลอง ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกของคุณไม่ทำงาน
20 วิธีที่คุณควรลอง ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกของคุณไม่ทำงาน

เปิดอ่าน 27,075 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

เปิดอ่าน 7,856 ครั้ง
เคล็ดการอ่านสอบ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เคล็ดการอ่านสอบ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

เปิดอ่าน 16,709 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 54 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 54 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 27,329 ครั้ง
อกคศ.เขตพื้นที่ฯ เลื่อนเงินเดือนครู : ต้อนคนเข้าพวก
อกคศ.เขตพื้นที่ฯ เลื่อนเงินเดือนครู : ต้อนคนเข้าพวก

เปิดอ่าน 16,189 ครั้ง
การตัดแต่งต้นไม้
การตัดแต่งต้นไม้

เปิดอ่าน 10,404 ครั้ง
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s

เปิดอ่าน 255 ครั้ง
การดูแล "มะยงชิด-มะปรางหวาน" เริ่มออกดอก
การดูแล "มะยงชิด-มะปรางหวาน" เริ่มออกดอก

เปิดอ่าน 15,405 ครั้ง
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

เปิดอ่าน 11,240 ครั้ง
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"

เปิดอ่าน 10,521 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 18,163 ครั้ง
เพราะมาก "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" เวอร์ชั่นนักเรียนร้องประสานเสียง
เพราะมาก "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" เวอร์ชั่นนักเรียนร้องประสานเสียง

เปิดอ่าน 13,964 ครั้ง
ชาวโลกแห่ดูคลิป สิ่งเล็กๆ ในสังคมที่เรียกว่า “น้ำใจ“ ยอดคนดูเกือบ3ล้านครั้งแล้ว
ชาวโลกแห่ดูคลิป สิ่งเล็กๆ ในสังคมที่เรียกว่า “น้ำใจ“ ยอดคนดูเกือบ3ล้านครั้งแล้ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,910 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 17,774 ครั้ง
เปิดประตูบ้านทิศใด เจรจาความจะสำเร็จ
เปิดประตูบ้านทิศใด เจรจาความจะสำเร็จ

เปิดอ่าน 18,086 ครั้ง
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ

เปิดอ่าน 8,812 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?

เปิดอ่าน 22,434 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ