ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) เกี่ยวกับนโยบายหลักการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการและความเหมาะสมของทรัพยากรในการดำเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I) เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ ความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง งบประมาณ ระยะเวลา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินการตามแผน การประเมินแผนและการนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Products Evaluation : P) ของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

การรวบรวมข้อมูลของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 5 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารโรงเรียน) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และ ตัวแทนครู 1 คน) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 52 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 28 คน ซึ่งมีความสามารถในการตอบแบบสอบถามได้ รวมทั้งสิ้น 92 คน

สรุปผล

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สรุปผลการประเมินในภาพรวมดังต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37 , = .23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผลผลิต (Products Evaluation : P) อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50 , = .34) รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I) อยู่ในระดับมาก ( =4.48 , = .22) และกระบวนการ (Process Evaluation : P) อยู่ในระดับมาก ( = 4.38 , = .22) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.34 , = .20) เมื่อพิจารณารายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผลผลิต (Products Evaluation : P) อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52 , = .26) รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, = .15) และสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) อยู่ในระดับมาก ( = 4.37, = .13) ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.02 , = .27) เมื่อพิจารณารายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( = 4.38, = .16) รองลงมา ได้แก่ ผลผลิต (Products Evaluation : P) อยู่ในระดับมาก ( = 4.29 , = .32)และปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I) กระบวนการ (Process Evaluation : P) อยู่ในระดับมาก ( = 3.54, = .15) นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40 , = .15) เมื่อพิจารณารายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( = 4.45 , = .17) และผลผลิต (Products Evaluation : P) อยู่ในระดับมาก ( = 4.35 , = .53) และสรุปผลการประเมินรายด้านดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.16, = .26) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66, = .51) รองลงมา วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการมีความสอดคล้องกัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50, = .54) และเป้าหมาย วิธีการดำเนินงานและระยะเวลา มีความเหมาะสมปฏิบัติได้จริง กิจกรรมของโครงการสามารถนำสู่การปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับมาก ( = 4.33, = .51) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37, = .13) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง วัดให้การสนับสนุน การดำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71, = .48) รองลงมา ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการ มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, = .53) และกิจกรรมของโครงการสามารถนำสู่การปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับมาก ( = 4.42, = .78) ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, = .16) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการ มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง กิจกรรมของโครงการสามารถนำสู่การปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับมาก ( = 4.46, = .61) รองลงมา ได้แก่เป้าหมาย วิธีการดำเนินงานและระยะเวลา มีความเหมาะสมปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับมาก ( = 4.45, = .58) และวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ มีความสอดคล้องกัน โครงการมีความเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก ( = 4.37, = .57)

ผลการวิเคราะห์การประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation : I) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.48, = .22) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลากรมีความสนใจ มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการตามโครงการสถานที่มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70, = .48) รองลงมา ได้แก่ มีสื่อและเครื่องมือที่หลากหลายและมีความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, = .51) และงบประมาณในการดำเนินโครงการมีจำนวนเพียงพอ มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ ใช้สื่อและเครื่องมือในการดำเนินงานโครงการ ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50, = .70)คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10, = .24) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ใช้สื่อและเครื่องมือในการดำเนินงานโครงการ ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, = .53) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ( = 4.42, = .53) และบุคลากรมีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และให้คำแนะนำผู้อื่นได้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.28, = .75) ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.54, = .15) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีสื่อและเครื่องมือที่หลากหลายและมีความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 3.71, = .55) รองลงมา ได้แก่ สถานที่มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 3.69, = .73) และผู้บริหารมีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 3.60, = .66)

ผลการวิเคราะห์การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.38, = .22) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70, = .48) รองลงมา ได้แก่ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้มาปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน มีการนำผลการประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50, = .52) และมีการประเมินผลโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน มีการสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, = .51) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.34, = .16) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้มาปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, = .53) รองลงมา ได้แก่ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีการนำผลการประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.42, = .53) และกิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมกับนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.28, = .48) ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.54, = .15) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการประเมินผลโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน อยู่ในระดับมาก ( = 3.71, = .55) รองลงมา ได้แก่ มีการนำผลการประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.69, = .73) และมีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก ( = 3.60, = .66)

ผลการวิเคราะห์การประเมินผลผลิต (Products Evaluation : P) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50, = .34) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านรักความเป็นไทย นักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่โรงเรียนจัดขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83, = .40) รองลงมา ด้านความใฝ่เรียนรู้ นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66, = .51) และด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนเก็บสิ่งของได้จะส่งครูเพื่อประกาศหาเจ้าของทุกครั้ง ด้านการมีวินัย นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน ด้านความพอเพียง นักเรียนใช้เงิน อบ่างประหยัด อดออม คุ้มค่า นักเรียนใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า ด้านมุ่งมั่นในดารทำงาน นักเรียนรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้านรักความเป็นไทย นักเรียนแต่งกายผ้าไทยในวันศุกร์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50, = .54) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, = .26) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.85, = .37) รองลงมา ได้แก่ ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน นักเรียนรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71, = .48) และด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นักเรียนปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนยืมของจากผู้อื่น แล้วนำกลับไปคืนเจ้าของทุกครั้ง ด้านรักความเป็นไทย นักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่โรงเรียนจัดขึ้น นักเรียนแต่งกายผ้าไทยในวันศุกร์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, = .53) ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, = .32) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านรักความเป็นไทย นักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่โรงเรียนจัดขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, = .57) รองลงมา ได้แก่ ด้านความใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ อยู่ในระดับมาก ( = 4.48, = .64) และด้านความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนยืมของจากผู้อื่น แล้วนำกลับไปคืนเจ้าของทุกครั้ง ด้านความเรียนรู้ นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น อยู่ในระดับมาก ( = 4.25, = .71) นักเรียนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35, = .53) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านรักความเป็นไทย นักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่โรงเรียนจัดขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64, = .49) รองลงมา ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนยืมของจากผู้อื่น แล้วนำกลับไปคืนเจ้าของทุกครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, = .51) และ ด้านการมีวินัย นักเรียนช่วยรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ด้านความพอเพียง นักเรียนใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า อยู่ในระดับมาก ( = 4.28, = .72)

ผลการวิเคราะห์การประเมินผลผลิต (Products Evaluation : P) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนต่อโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ครูผู้สอนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.35, = .13) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, = .51) รองลงมา ได้แก่ ครูให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรม ชุมชน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรมน่าสนใจ มีความหลาหหลาย สนุกสนานไม่เบื่อ เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, = .69) และกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นโครงการที่มีประโยชน์ สร้างแจงจูงใจแก่นักเรียนให้เห็นคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( = 4.30, = .67) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, = .15) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ชุมชน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม เป็นโครงการที่มีประโยชน์ สร้างแจงจูงใจแก่นักเรียนให้เห็นคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, = .53) รองลงมา ได้แก่ ครูให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรม นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเหมาะสม นักเรียนมีความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้น สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( = 4.42, = .78) และผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมาก ( = 4.28, = .48) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.38, = .16) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรม เป็นโครงการที่มีประโยชน์ สร้างแจงจูงใจแก่นักเรียนให้เห็นคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก ( = 4.46, = .58) รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมาก ( = 4.45, = .58) และนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ชุมชน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( = 4.37, = .57) นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.45, = .17) เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ชุมชน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, = .49) รองลงมา ได้แก่ ครูให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, = .66) และนักเรียนมีความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, = .53)

โพสต์โดย ปู : [23 เม.ย. 2564 เวลา 10:46 น.]
อ่าน [1766] ไอพี : 182.53.196.85
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,816 ครั้ง
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก

เปิดอ่าน 46,230 ครั้ง
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน

เปิดอ่าน 10,698 ครั้ง
"ราชบัณฑิตฯ" แจงชื่อเมืองหลวงใหม่ ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok
"ราชบัณฑิตฯ" แจงชื่อเมืองหลวงใหม่ ใช้ได้ทั้ง Krung Thep Maha Nakhon และ Bangkok

เปิดอ่าน 13,566 ครั้ง
ผู้เรียนและสังคมได้อะไร จากนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้"
ผู้เรียนและสังคมได้อะไร จากนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้"

เปิดอ่าน 31,172 ครั้ง
ประวัติ วัน คริสต์มาส
ประวัติ วัน คริสต์มาส

เปิดอ่าน 29,518 ครั้ง
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)

เปิดอ่าน 13,752 ครั้ง
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน
10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน

เปิดอ่าน 9,605 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 71,324 ครั้ง
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ

เปิดอ่าน 23,876 ครั้ง
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558

เปิดอ่าน 374 ครั้ง
อิทธิพลของดวงจันทร์
อิทธิพลของดวงจันทร์

เปิดอ่าน 6,217 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่7
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่7

เปิดอ่าน 57,898 ครั้ง
"ละครซิทคอม" คืออะไร
"ละครซิทคอม" คืออะไร

เปิดอ่าน 27,515 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 12,156 ครั้ง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง

เปิดอ่าน 11,621 ครั้ง
7 วิธีเติมความมีชีวิตชีวาให้ชีวิต
7 วิธีเติมความมีชีวิตชีวาให้ชีวิต
เปิดอ่าน 7,312 ครั้ง
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น
เปิดอ่าน 21,563 ครั้ง
เฉลยข้อสอบผิด! บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน
เฉลยข้อสอบผิด! บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน
เปิดอ่าน 15,682 ครั้ง
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก 'อ่านภาษาอังกฤษ' ให้เก่งขั้นเทพ…!!
เปิดอ่าน 11,632 ครั้ง
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ครูใหญ่-ปฏิรูปศึกษา
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ครูใหญ่-ปฏิรูปศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ